Zväz vojakov Slovenskej republiky

16. zasadnutie zväzovej rady ZV SR

23. novembra a 24. novembra 2022 sa v priestoroch Posádkového klubu v Prešove konalo 16. zasadnutie zväzovej rady ZV SR za účasti 23 predsedov klubov ZV SR a pozvaných hostí z klubu Prešov a Nitra-Zobor. Zasadnutia sa zúčastnil aj prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák, tajomník ZV SR pplk. v. v. Marián Mjartan a členovia prezídia genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek a plk. v. v. Ing. Ján Paulech. V mene náčelníka Generálneho štábu OS SR pozdravil účastníkov rokovania zástupca veliteľa Spoločného operačného veliteľstva OS SR Brigádny generál Ing. Martin Michalko, ktorý odovzdal udelené vyznamenanie pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR III. stupňa dlhoročným členom Prezídia ZV SR a predsedníctva Zväzovej rady plk. v. v. Ing. Jánovi Paulechovi, pplk. v. v. Mariánovi Mjartanovi, pplk. v. v. Ing. Mojmírovi Hlochovi a pplk. v. v. Jánovi Poliačikovi. Prácu genpor. v. v. Ing. Peter Vojteka, plk. v. v, Ing. Gabriela Merňáka, pplk. Ing. Mojmíra Hlocha a pplk. v. v. Mariána Mjartana v orgánoch ZV SR ocenil aj klub Prešov udelením pamätných medailí klubu, ktoré menovaným odovzdal predseda klubu pplk. v. v. Ing. Marián Palai.
Predseda Zväzovej rady pplk. v. v. Mojmír Hloch potom zhodnotil plnenie uznesenia z 15. zasadnutia Zväzovej rady a informoval o činnosti jej predsedníctva. Prezident ZV SR informoval o činnosti prezídia ZV SR od 3.8.2022. Predstavil členom Zväzovej rady aktivity na posilnenie OZ7+ o ďalšie občianske združenia, ktoré majú profesijný vzťah k Ozbrojeným silám SR a posilnenie postavenia a možností rozvoja OZ7+ v budúcnosti. Zoznámil ich s projektom medzinárodnej konferencie „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“, stavom zabezpečenia 28. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň a Korporátnym dizajnovým manuálom, ktorý stanovuje základné grafické prvky dokumentov ZV SR a záväzné pravidlá na ich používanie orgánmi ZV SR.
Zväzová rada tajným hlasovaním rozhodla o zotrvaní ZV SR v EUROMILe, ďalej schválila Organizačný a rokovací poriadok ZV SR, Plán činnosti ZV SR pre rok 2023, Plán tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR pre rok 2023 a návrhy na udelenie vyznamenaní a ocenení ZV SR.
Na záver zasadnutia poďakoval prezident ZV SR za dlhoročnú prácu v prospech ZV SR 2. viceprezidentovi ZV SR plk. v. v. Ing. Jánovi Paulechovi a predsedovi Zväzovej rady pplk. Ing. Mojmírovi Hlochovi, ktorí sa zo zdravotných a rodinných dôvodov vzdali svojich funkcií. Za 2. viceprezidenta ZV SR bol zvolený nominant klubu Pezinok plk. v. v. Ing. Eduard Csonga a riadením zväzovej rady bol do zvolenia nového predsedu poverený jej podpredseda pplk. v. v. Ing. Ján Chyla z klubu Ružomberok. Poďakovanie patrí klubu Prešov za vynaložené úsilie pri všestrannom zabezpečení dôstojného priebehu zasadnutia.
Text a foto Ondrej Urban

Loading