Zväz vojakov Slovenskej republiky

30. výročie vzniku ZV SR, VČS Klubu ZV SR Pezinok

25 júna, 2022

        Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska 13. VČS zúčastnilo  43% členov, ktorí bilancovali činnosť klubu od poslednej VČS, ktorá sa konala 24. 06. 2021. Zároveň sme si pripomenuli 30. výročie vzniku ZV SR a členov klubu zoznámili s priebehom a výsledkami 10. snemu zväzu. Zablahoželali sme novému prezidentovi zväzu plk. v.v. Ing. Gabrielovi Merňákovi, nášmu dlhoročnému členovi za zvolenie do náročnej funkcie.

Vzhľadom na účasť, riadiaci schôdze plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, v súlade so Stanovami ZV SR čl. 16, ods. 16.5 oznámil konanie náhradnej schôdze s nezmeneným programom. V súlade so stanovami je náhradná schôdza schopná  sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu. Hosťami boli JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ Pezinok, plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ MO SR,  mjr. Ing. Igor Polaško, veliteľ  115. to Viničné, pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, tajomník Klubu ZV SR Kežmarok, plk. JUDr. Marin Švec, riaditeľ OR PZ SR PK, pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, riaditeľ HaZZ Pezinok,  plk. v.v. Štefan Jangl, PhD., prezident OZ UN Veterán Slovakia, plk. v.v. Ing.  Jozef Kavecký, Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej (ďalej len ČaSOD).

Do Rady klubu (ďalej len „RK“) bol jednohlasne zvolený pplk. v.v. Mgr. Eduard Štamm. VČS jednohlasne schválila výšku členského príspevku klubu vo výške 20,00 € počnúc 1.januárom 2023.

Predseda klubu podrobne zoznámil hostí s 30 ročnou históriou ZV SR a závermi 10. Snemu zväzu. Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel MERŃÁK sa vo svojom vystúpení venoval predstavám o smerovaní zväzu. Za najdôležitejší prvok považuje členskú základňu. Zdôraznil štyri zásadne podmienky na efektívne fungovanie zväzu, aby splnil svoj účel:

1)     Dostatočne naplnená členská základňa.

2)     Ochota členov podieľať sa na práci zväzu.

3)     Silné vedenie klubov,

4)     Zdrojové zabezpečenie (ľudské, materiálne, finančné) a adekvátny rozpočet.

Vo svojom vystúpení sa nevyhol ani niektorým názorovým nezhodám, ktoré sa objavili v ostatnom období u niektorých klubov.

Hostia (p. Kavecký, p. Jngl, p. Tarcsi a p. Bartoš) zvýraznili veľmi dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu s našim klubom, ale aj zväzom. V krátkosti sa venovali poslaniu a úspechom svojich občianskych združení, resp. štátnych úradov, ktoré riadia.

V závere poďakoval predseda klubu hosťom a členom klubu za účasť, diskusiu. Po skončení oficiálnej časti bola nasledovala večera a voľný program. VČS sa niesla v pokojnom pracovnom duchu. Vzhľadom na jej charakter bola oficiálna časť dlhšia ako obvykle. 

Ocenení členovia pri príležitosti 30. výročia vzniku ZV SR:

1.     Pamätná medaila Ministra obrany SR I. stupňa:  v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ,

2.     Pamätaná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva: plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON

3.     Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR I. stupňa: genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK

4.     Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR III. stupňa: plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, CSc., plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. Ing. Rudolf OTRÍSAL, mjr. v.v.             František JANOUŠEK, mjr. v.v. ONDREJ KUŇAK

5.     Vyznamenanie Zlatá hviezda ZV SR:  plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK, genmjr. v.v Ing. Rudolf ŽÍDEK, pplk. v.v. Ing. Ján BODOR,             plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, CSc., plk. v.v. Ing. Peter ZIMAN.

6.     Čestné uznanie ZV SR:  mjr. v.v. Ing. Ján HURTOŠ, plk. .v.v.  doc., Dr. Gustáv UŠIAK, CSc., MBA.,LL.M, plk. v.v. JUDr. Vladimír PETEJA, mjr. v.v. Ing. Peter             MARČEK, pplk. v.v. Ing. Jozef LEGÉNY, plk. v.v. Ing. Miroslav KOLEČÁNY, plk. v.v. Vladimír GREGOR, pplk. v.v. Ing. Peter GERGEL, mjr. .v. Ján ČALFA,                 plk. v.v. Ing. Vlastimil BUKOVINSKÝ, plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír ALBERT, ppráp. v.v. Peter KURČINA.

7.     Zlatá pamätná medaila Klubu ZV SR Pezinok: pplk. v.v. Ing. Ján BODOR, .

8.     Pamätná medaila Klubu ZV SR Pezinok (udelila RK): plk. v.v. Ing.  Jozef KAVECKÝ, Prezident ČaSOD, ppráp. v.v. JUDr. Marián ĎURINA, tajomník ČaSOD,               pplk. Mgr. Vladimír BARTOŠ, riaditeľ OR HaZZ Pezinok, 

9.     Zlatá pamätná plaketa Klubu ZV SR Pezinok: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASÝ,  plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD., riaditeľ VÚSZ.

10.  Pamätná plaketa Klubu ZV SR Pezinok: plk. Ing. Gustáv TARCSI, riaditeľ VÚSZ, plk. JUDr. Martin ŠVEC, riaditeľ OR PZ SR Pezinok, pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ, tajomník Klubu ZV SR Kežmarok, , nrtm. v zál. PhDr. Mgr. Peter KOČIŠ, MPH.

11.  Inauguráca (pasovanie) a prijatie do RYTIERSKEHO STAVU DELOSTRELECTVA: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Pasovanie za rytiera delostrelectva        a                 odovzdanie diplomu „SIGILLUM MAGNUM“ vykonal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ, prezident ČaSOD.

12.  Udelenie vy znamenia  „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ : plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON. Vyznamenanie odovzdal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ.

13. Medaila UN Veterán Slovakia, RAD I. stupňa za zásluhy o budovanie mieru: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Medailu odovzdal plk. Ing. Štefan JANGL, PhD.

Pripravil: Stano ŠIMON, foto: Peter KURČINA

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.