Zväz vojakov Slovenskej republiky

30. výročie vzniku ZV SR, VČS Klubu ZV SR Pezinok

25 júna, 2022

        Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska 13. VČS zúčastnilo  43% členov, ktorí bilancovali činnosť klubu od poslednej VČS, ktorá sa konala 24. 06. 2021. Zároveň sme si pripomenuli 30. výročie vzniku ZV SR a členov klubu zoznámili s priebehom a výsledkami 10. snemu zväzu. Zablahoželali sme novému prezidentovi zväzu plk. v.v. Ing. Gabrielovi Merňákovi, nášmu dlhoročnému členovi za zvolenie do náročnej funkcie.

Vzhľadom na účasť, riadiaci schôdze plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, v súlade so Stanovami ZV SR čl. 16, ods. 16.5 oznámil konanie náhradnej schôdze s nezmeneným programom. V súlade so stanovami je náhradná schôdza schopná  sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu. Hosťami boli JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ Pezinok, plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ MO SR,  mjr. Ing. Igor Polaško, veliteľ  115. to Viničné, pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, tajomník Klubu ZV SR Kežmarok, plk. JUDr. Marin Švec, riaditeľ OR PZ SR PK, pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, riaditeľ HaZZ Pezinok,  plk. v.v. Štefan Jangl, PhD., prezident OZ UN Veterán Slovakia, plk. v.v. Ing.  Jozef Kavecký, Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej (ďalej len ČaSOD).

Do Rady klubu (ďalej len „RK“) bol jednohlasne zvolený pplk. v.v. Mgr. Eduard Štamm. VČS jednohlasne schválila výšku členského príspevku klubu vo výške 20,00 € počnúc 1.januárom 2023.

Predseda klubu podrobne zoznámil hostí s 30 ročnou históriou ZV SR a závermi 10. Snemu zväzu. Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel MERŃÁK sa vo svojom vystúpení venoval predstavám o smerovaní zväzu. Za najdôležitejší prvok považuje členskú základňu. Zdôraznil štyri zásadne podmienky na efektívne fungovanie zväzu, aby splnil svoj účel:

1)     Dostatočne naplnená členská základňa.

2)     Ochota členov podieľať sa na práci zväzu.

3)     Silné vedenie klubov,

4)     Zdrojové zabezpečenie (ľudské, materiálne, finančné) a adekvátny rozpočet.

Vo svojom vystúpení sa nevyhol ani niektorým názorovým nezhodám, ktoré sa objavili v ostatnom období u niektorých klubov.

Hostia (p. Kavecký, p. Jngl, p. Tarcsi a p. Bartoš) zvýraznili veľmi dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu s našim klubom, ale aj zväzom. V krátkosti sa venovali poslaniu a úspechom svojich občianskych združení, resp. štátnych úradov, ktoré riadia.

V závere poďakoval predseda klubu hosťom a členom klubu za účasť, diskusiu. Po skončení oficiálnej časti bola nasledovala večera a voľný program. VČS sa niesla v pokojnom pracovnom duchu. Vzhľadom na jej charakter bola oficiálna časť dlhšia ako obvykle. 

Ocenení členovia pri príležitosti 30. výročia vzniku ZV SR:

1.     Pamätná medaila Ministra obrany SR I. stupňa:  v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ,

2.     Pamätaná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva: plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON

3.     Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR I. stupňa: genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK

4.     Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR III. stupňa: plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, CSc., plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. Ing. Rudolf OTRÍSAL, mjr. v.v.             František JANOUŠEK, mjr. v.v. ONDREJ KUŇAK

5.     Vyznamenanie Zlatá hviezda ZV SR:  plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK, genmjr. v.v Ing. Rudolf ŽÍDEK, pplk. v.v. Ing. Ján BODOR,             plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, CSc., plk. v.v. Ing. Peter ZIMAN.

6.     Čestné uznanie ZV SR:  mjr. v.v. Ing. Ján HURTOŠ, plk. .v.v.  doc., Dr. Gustáv UŠIAK, CSc., MBA.,LL.M, plk. v.v. JUDr. Vladimír PETEJA, mjr. v.v. Ing. Peter             MARČEK, pplk. v.v. Ing. Jozef LEGÉNY, plk. v.v. Ing. Miroslav KOLEČÁNY, plk. v.v. Vladimír GREGOR, pplk. v.v. Ing. Peter GERGEL, mjr. .v. Ján ČALFA,                 plk. v.v. Ing. Vlastimil BUKOVINSKÝ, plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír ALBERT, ppráp. v.v. Peter KURČINA.

7.     Zlatá pamätná medaila Klubu ZV SR Pezinok: pplk. v.v. Ing. Ján BODOR, .

8.     Pamätná medaila Klubu ZV SR Pezinok (udelila RK): plk. v.v. Ing.  Jozef KAVECKÝ, Prezident ČaSOD, ppráp. v.v. JUDr. Marián ĎURINA, tajomník ČaSOD,               pplk. Mgr. Vladimír BARTOŠ, riaditeľ OR HaZZ Pezinok, 

9.     Zlatá pamätná plaketa Klubu ZV SR Pezinok: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASÝ,  plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD., riaditeľ VÚSZ.

10.  Pamätná plaketa Klubu ZV SR Pezinok: plk. Ing. Gustáv TARCSI, riaditeľ VÚSZ, plk. JUDr. Martin ŠVEC, riaditeľ OR PZ SR Pezinok, pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ, tajomník Klubu ZV SR Kežmarok, , nrtm. v zál. PhDr. Mgr. Peter KOČIŠ, MPH.

11.  Inauguráca (pasovanie) a prijatie do RYTIERSKEHO STAVU DELOSTRELECTVA: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Pasovanie za rytiera delostrelectva        a                 odovzdanie diplomu „SIGILLUM MAGNUM“ vykonal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ, prezident ČaSOD.

12.  Udelenie vy znamenia  „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ : plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON. Vyznamenanie odovzdal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ.

13. Medaila UN Veterán Slovakia, RAD I. stupňa za zásluhy o budovanie mieru: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Medailu odovzdal plk. Ing. Štefan JANGL, PhD.

Pripravil: Stano ŠIMON, foto: Peter KURČINA

Loading