Podanie podnetu na Ústavný súd SR

      Aj napriek viacerým aktivitám  zástupcov profesijných stavovských organizácií – Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), Zväz vojakov SR, Klub generálov SR a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, s podporou ďalších 12 stavovských združení, o ktorých sme Vás priebežne informovali s poukázaním na nesúlad schváleného zákona s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná, bol poslanecký návrh  zákona  dňa  23.  júna  2021  Národnou  radou  SR  schválený  s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré schválili určené výbory NR SR (zákon č. 283/2021 Z. z.  o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, https://www.slov- lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/283/).

    

      Vzhľadom na uvedené a podpísanie schváleného zákona prezidentkou SR,  bol tento zákon  následne 16. 07. 2021 vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť nadobudol 05. 08. 2021. Našou prioritou bolo vytvoriť podmienky a zabezpečiť, aby skupina poslancov Národnej rady SR podala k zákonu na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR.  

     Naše aktivity boli nakoniec úspešné nakoľko strana SMER-SD sa rozhodla pripraviť takéto podanie, zabezpečila jeho spracovanie a podpisy poslancov za ich stranu.  Podanie podpísalo 25 poslancov strany SMER-SD, 4 poslanci strany HLAS-SD, 1 poslanec SME RODINA a 1 nezaradený poslanec NR SR.

     Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR bol dňa 01. 12. 2021 osobne podaný JUDr. Bárányim, ktorý bude v tejto veci zastupovať poslancov NR SR, na podateľni Ústavného súdu SR v Bratislave. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=444892277008059&id=100044618700975 

      Podľa  presvedčenia  navrhovateľov  zákon  ako  celok  nie  je  v súlade  s viacerými ustanoveniami  Ústavy  SR  a medzinárodnými  zmluvami,  ktorými  je  SR  viazaná  a majú prednosť pred jej zákonmi.  

    

      Skupina poslancov Národnej rady SR v ňom navrhuje, aby Ústavný súd SR:

      Rozhodol  nálezom,  že  zákon  nie  je  v súlade  s Ústavou  SR  a  s  Dohovorom  o ochrane ľudských práv a základných slobôd, vrátane Dodatkového protokolu (čl. 1) a  na predbežnom prerokovaní prijal návrh na ďalšie konanie a pozastavil účinnosť zákona.

 

     V návrhu na začatie konania sú zapracované aj podklady, ktoré sme poskytli spracovateľovi. Prílohami návrhu na začatie konania je aj:

      spoločné stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie zákona o odobratí  nezaslúžených  benefitov  predstaviteľom  komunistického  režimu,  ktoré  podali Stavovské  profesijné  organizácie  poberateľov  dávok  z výsluhového  zabezpečenia bezpečnostných zložiek SR a

      odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré bolo vydané k tomuto zákonu na základe podnetu Asociácie policajtov vo výslužbe.

Vzhľadom  na  odbornosť  podaného  návrhu  na  začatie  konania  môžeme  s určitosťou predpokladať, že Ústavný súd  SR toto podanie neodloží a ani na predbežnom prerokovaní neodmietne a prijme ho na ďalšie konanie.

Naďalej budeme samozrejme celý ďalší proces pozorne sledovať a o výsledkoch a ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať.

 Text: Hristo Gluškov, president APVV

Pridaj komentár