Závery zo 124. rokovania prezídia EUROMIL-u v Aténach

124. rokovanie prezídia EUROMILU sa konalo 22. októbra 2021 v Aténach v Grécku, ktoré hostilo grécke členské združenie PFEARFU. Stretnutie bolo prvým stretnutím prezídia, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou od vypuknutia pandémie COVID-19.

ZV SR ako člen sa nezúčastnil predmetného rokovania z dôvodu náročných požiadaviek greckej strany z hľadiska COVID-19.  Stretnutie otvoril prezident EUROMILU Emmanuel Jacob a zúčastnili sa na ňom hlavní rečníci, prezident PFEARFU, Dimitrios Rotas; Dr. Konstantinos P. Balomenos, generálny riaditeľ pre obrannú politiku na gréckom ministerstve národnej obrany; Ioannis Smyrlis, generálny tajomník pre medzinárodné hospodárske záležitosti ministerstva zahraničných vecí; a Ioannis Paidas, predseda výkonného výboru ADEDY a zástupca Grécka vo výkonnom výbore Európskej odborovej konfederácie (EOK).

EUROMIL vyjadril vďaku za podporu žiadosti EUROMILu na členstvo v EOK všetkými hlavnými rečníkmi. Rokovanie pokračovalo panelovou diskusiou k problematike vojenskej a migračnej kontroly na vonkajších hraniciach EÚ. Medzi panelistov patrili Dr. Triantafyllos Karatrantos, Marcell Hajdók z Odborového zväzu maďarských obranných síl (HOSZ) a Emmanuel Jacob, prezident EUROMILU. Žiaľ, pozvaní hostia Manolis Kefalogiannis, poslanec Európskeho parlamentu (Grécko, EĽS) a Grigorios Apostolou, vedúci styčného úradu Frontexu pre Grécko a Cyprus, sa na poslednú chvíľu ospravedlnili z neúčasti na danom rokovaní. Diskusia poukázala na súčasné trendy v migrácii z tretích krajín do Európy a tiež na dôvody migrácie, vypuknutie konfliktu a katastrofy súvisiace s klimatickými núdzovými situáciami. Členovia EUROMILU vyjadrili solidaritu s migrantmi a v rámci témy panela sa viedla diskusia o úlohe ozbrojených síl ako ochrancov ľudských práv. Okrem toho sa zdôraznilo, že štátne orgány očakávajú, že vojenský personál bude vykonávať netradičné činnosti, a členovia panelu sa zhodli na tom, že ak sa ozbrojené sily majú naďalej podieľať na problematike migrácie, tak sa musí prijať príslušná legislatíva a zodpovedajúci výcvik.

Stretnutie následne pokračovalo schválením programu dňa ako aj schválením zápisnice zo 123. prezídia v apríli tohto roku. Hodnotili sa aj financie a rozpočet EUROMILU na nasledujúci rok. Prezídium ukončilo prehľadom národných správ predložených členmi, ako aj niektorými prejavmi prítomných. Po prezídiu sa uskutočnil mimoriadny kongres, na ktorom sa schválil štatút EUROMIL-u a vnútorný poriadok v súlade s požiadavkami legislatívy Belgického kráľovstva, kde sídli kancelária EUROMIL-u po presťahovaní sa z územia Nemecka.

Bolo taktiež schválené, že 125. rokovanie prezídia EUROMIL-u sa uskutoční na jar 2022 na území SR.

Pridaj komentár