SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA ZALOŽENIA KLUBU ZV SR NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

30.9.2021 sa rade klubu konečne podarilo zorganizovať slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom. Podarilo sa to v obmedzenom režime na 5. alebo 6. krát. Dôvod bol  prozaický– epidémia Covid 19. Nešlo o klasickú slávnostnú členskú schôdzu, ale iba o naplnenie určitých bodov jej programu, najmä odovzdanie ocenení. „Bohužiaľ, naplnenie zostávajúcich bodov bude závisieť od vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie,“ povedal v úvodnej časti predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík a zároveň privítal všetkých prítomných. Obzvlášť srdečne privítal pozvaných hosti: tajomníka ZV SR pplk. v.v.  PhDr. Mariána Mjartana, poradcu Rady KG SR gen. v.v. JUDr. Tibora Gaplovského, bývalého prezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Tomáša Šveca, člena Rady Klubu Pezinok plk. v.v. Ing. Stanislava Šimona,  posledného  náčelníka VÚ PP plk. gšt. v.v. Ing. Emila Polakoviča, predsedníčky spriatelených klubov dôchodcov v NMnV p. Annu Balkovicovú, p. Máriu Lovásovú, najmladšieho člena OblV SZPB Michala Barteka, manželku a syna zosnulého pplk. v.v. Horsta Hiadlovského i syna zosnulého plk. v.v. Ing. Jozefa Dvorštiaka.

    

V úvodnom príhovore predsedu klubu pripomenul históriu klubu i históriu 75. výročia založenia  Spojovacieho učilišťa v NMnV. Potom nasledovalo udelenie ocenení.  Za KG SR gen. v.v. JUDr. Gaplovský odovzdal „Záslužný kríž gen. Viesta“ I. stupňa pplk. v.v. RSDr. Kamlovi Krištofíkovi, II. stupňa  pplk. v.v. RSDr. Josefovi Putirkovi a II. stupňa in memoriam plk. v.v. Ing. Jozefovi Dvorštiakovi a pplk. v.v. Horstovi Hiadlovskému. Ocenenia in memoriam prevzala manželka a syn pplk. v.v. Hiadlovského a syn plk. v.v. Ing. Dvorštiaka.

  

Za ZV SR tajomník zväzu pplk. v.v.  PhDr. Marián Mjartan odovzdal „Hviezdu ZV SR“ :  gen. v.v. JUDr. Gaplovskému, plk. v.v.  Jiřimu Hukovi, pplk. v.v. Ing. Marekovi, pplk. v.v. Ing. Kadlečíkovi, pplk. v.v. Ing. Mgr. Javoríkovi a in memoriam mjr. v.v. Pavlovi Weinholdovi. Tajomník zväzu odovzdal i „Pamätný list“ k 25. výročiu založenia klubu: plk. v.v. Hukovi, pplk. v.v. Ješkovi, MBA, npráp. Struhárikovi a in memoriam: plk. v.v. Ing. Dvorštiakovi, plk. v.v. Ing. Lovičovi, plk. v.v. Ing. Repčíkovi, pplk. v.v. Čechvalovi a mjr. v.v. Weinholdovi.

   

Za Klub ZV SR NMnV predseda klubu a člen RK pplk. Ješko, MBA odovzdali „Medailu kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP“: II. stupňa plk. gšt. v.v. Ing. Polakovičovi, III. stupňa pplk. v.v. Begalovi, rtn. v.v. Mgr. Burganovi a npráp. Bujnovi.

Klub ZV SR NMnV udelil „Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia klubu“: štatutárovi ZV SR plk. v.v. Ing. J. Pavlechovi, tajomníkovi zväzu pplk. v.v. PhDr. M. Mjartanovi, 1. viceprezidentovi zväzu genpor. v.v. Ing. P. Vojtekovi, gen. T. Gaplovskému, predsedovi ZR pplk. v.v. Ing. M. Hlochovi, plk. Svetlíkovi, plk. v.v. M. Viglaskému, plk. v.v. Ing. S. Šimonovi, bývalému náčelníkovi VU PP plk. gšt. v.v. Ing. E. Polakovičovi, bývalému prezidentovi ZV SR plk. v.v. Ing. T. Švecovi, plk. v.v. Ing. J. Tučekovi, npor. v.z. Ing. L. Hrehovi, starostovi mesta Ing. J. Trstenskému, p. A. Balkovicovej, p. M. Lovásovej, plk. v.v. F. Fajnorovi, genmjr. v.v. F. Blanárikovi, plk. v.v. J. Košíkovi, Mgr. D. Bublavému, Ing. J. Hargašovi, PhD, MBA, Mgr. J. Pavlíčkovi a p. M. Bartekovi.

Klub ZV SR NMnV udelil „Pamätný list“ : Mestskému úradu NMnV, Klubom ZV SR Piešťany a Pezinok, Oblastnému klubu vojenských výsadkárov Bratislava, Klubu dôchodcov a MSO jednoty dôchodcov, Klubu generálov SR, p. M. Bartekovi a p. A. Fajnorovej.

Plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon odovzdal za Klub ZV SR Pezinok „Pamätnú plaketu“: pplk. v.v. RSDr. K. Krištofíkovi, pplk. v.v. RSDr. J. Putirkovi a pplk. v.v. Mgr. Ing. Š. Javoríkovi.

Po udelení ocenení nasledovali príhovory hostí a voľná diskusia pri skromnom občerstvení.

Štefan Javorík, foto: -šj-

 

Pridaj komentár