Samotné trvanie služobného pomeru nebráni vzniku nároku na starobný dôchodok

V ojedinelých prípadoch vojak (policajt) dosiahne dôchodkový vek ešte počas výkonu služby a tu nastáva problém pre Sociálnu poisťovňu, ktorá takúto vec nechce pochopiť a nevie ako mu vypočítať výšku starobného dôchodku a tak radšej jeho žiadosť o SD zamieta.

Komentár k ostatnému rozsudku Krajského súdu Bratislava zo 14.7.2021 vo veci starobného dôchodku:

Náš kolega policajt Mgr. M.H. t.č. ešte slúžiaci, si po splnení vekovej podmienky a doby poistenia požiadal Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok. Táto mu jeho žiadosť zamietla a vo veci rozhodovala sudkyňa KS Bratislava. Sudkyňa potvrdila právny názor Sociálnej poisťovne, že trvanie služobného pomeru je prekážkou priznania starobného dôchodku.

Samozrejme správny orgán SP a najmä sudkyňa majú právo na vlastný názor vo veci, ale pritom nesmú odignorovať právny názor Najvyššieho súdu SR (ako i zjednocujúce rozhodnutie NS SR zverejnené v Zbierke stanovísk a rozhodnutí) pričom s nimi obe nepolemizovali, ako keby tieto rozsudky v živote nevideli. Pričom my laici o nich dobre vieme.

NS SR už jasne vysvetlil všetkým súdom v SR, že:

samotné trvanie služobného pomeru nebráni vzniku nároku na starobný dôchodok

Myslím si, že náš kolega mal v spore poukázať na ustálený právny názor NS SR v obdobnej veci a zároveň aj na jeho záväznosť pre rozhodovanie súdov SR ako i správneho orgánu (SP).

Myslím si, že náš kolega by mal podať kasačnú sťažnosť poprípade iné právne kroky.

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave a text odráža jeho vlastný názor na vec

Pridaj komentár