13. zasadnutie zväzovej rady

V stredu 21.júla 2021 sa vo V.I.P. priestoroch basketbalovej haly v Ružomberku konalo 13. zasadnutie zväzovej rady ZV SR. Program zasadnutia bol zameraný najmä na to, aby zväzová rada oficiálne potvrdila dokumenty, ktoré schválila hlasovaním per rollam a spresnila opatrenia do konca roka 2021, vrátane prípravy na 10. snem ZV SR. Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť predsedu zväzovej rady pplk. v.v. Ing. Mojmíra Hlocha privítal 23 predsedov klubov (alebo nimi poverených členov rady klubu), štatutára ZV SR, tajomníka ZV SR a ďalších prítomných členov prezídia ZV SR podpredseda zväzovej rady pplk. v. v. Ján Poliačik. Úvod rokovania sa niesol v slávnostnom duchu, kedy štatutár  ZV SR plk. v.v. Ing Ján Paulech odovzdal členovi prezídia ZV SR mjr. Zdenkovi Barancovi najvyššie ocenenie ZV SR – Hviezdu Zväzu vojakov SR, pričom ocenil  jeho prínos k činnosti ZV SR najmä vo vzťahu k profesionálnym vojakom a v oblasti zahraničnej spolupráce.

Po nutných procedurálnych úkonoch, spresnení a voľbe pracovných komisií predniesol štatutár  ZV SR  informáciu o činnosti Prezídia ZV SR. Zdôraznil, že Prezídium ZV SR a celý zväz pracoval v zložitých podmienkach spôsobených pandémiou, ktoré si vyžiadali využitie nových foriem, avšak rozhodujúce úlohy a aktivity boli v súlade s kompetenciami prezídia splnené. Za rozhodujúcu úlohu naďalej označil výber vhodného personálu do Prezídia ZV SR a získavanie nových členov ZV SR. Vysoko hodnotil spoluprácu s ďalšími stavovským občianskym združeniam vo formáte OZ-7, keď ZV SR prevzal  21.1.2021 rotujúce predsedníctvo a tak tento rok zastrešuje v mene týchto občianskych združení komunikáciu s MO SR. Spolupráca s EUROMIL sa za uvedené obdobie rozrástla do významných rozmerov v prospech oboch strán. Vážnosť EUROMIL potvrdil aj minister obrany SR, keď súhlasil, aby sa 125. rokovanie prezídia EUROMIL 29.apríla 2022 uskutočnilo na Slovensku.  Tajomník ZV SR pplk.v.v. PhDr. Marián Mjartan predniesol Návrh úpravy Plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR pre rok 2021

V ďalšom priebehu rokovania zväzová rada schválila Návrh úpravy Plánu činnosti ZV SR a Plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR v roku 2021, návrh zmien v príprave a zabezpečení 10. snemu ZV SR, ktorý sa uskutoční v stredu 15. júna 2022 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín, návrhy na udelenie vyznamenania Hviezda ZV SR a čestného uznania ZV SR k 31.12.2020 a 31.3.2021. V diskusii sa potom členovia zväzovej rady a prítomní hostia vyjadrovali k najrôznejším otázkam činnosti a budúcnosti ZV SR, ktoré sa týkali najmä významu členstva ZV SR v EUROMIL, Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý je v súlade s programovým zameraním ZV SR tradične významným príspevkom  k propagácii Ozbrojených síl SR, zabezpečenia právnej ochrany ZV SR alebo podmienok, umožňujúcich členstvo profesionálnych vojakov v ZV SR.

Na záver svojho rokovania prijala zväzová rada uznesenie, ktorého znenie bude spolu s ostatnými prerokovanými dokumentami k dispozícii na nahliadnutie u predsedov klubov.

Pridaj komentár