VČS klubu BB dokončená

Po dlho očakávanom uvoľnení obmedzujúcich opatrení pozvala rada klubu na dokončenie VČS svojich členov a 9. júna uskutočnila prezenčnú VČS s využitím čl. 8.3. Stanov ZV SR. Tomuto rokovaniu predchádzala fáza “korešpondenčná”, ktorá trvala od 30.apríla do 21. mája a v ktorej sa členky a členovia klubu mohli vyjadriť k návrhu Plánu činnosti, k personálnym otázkam klubu, k návrhu delegáta a náhradníka na 10.snem zväzu a návrhu uznesenia z tohto netradičného spôsobu schôdze.

Aj keď to bolo niečo nové nielen pre členov, ale aj radu klubu, uznesenie potvrdilo 77% členov klubu.

Na samotnom rokovaní VČS 9.6. sa zúčastnilo 39% členov a využitím čl. 8.3. Stanov ZV SR sme si uctili pamiatku členov, ktorí nás opustili v roku 2020 a tých, ktorý v tomto roku podľahli Covid – 19, vypočuli si správy o činnosti klubu, o hospodárení klubu a revíznu správu. Po doplnení a spresnení schválili Plán činnosti klubu pre zvyšok roka 2021, potvrdili voľbu predsedu – štatutára klubu, zloženie rady klubu, hospodára a revízora klubu. Potvrdili aj delegáta 10. snemu a jeho náhradníka. Navrhli kandidáta na prezidenta ZV SR a potvrdili výšku členského príspevku na roky 2021 a 2022.

Na záver rokovania sme po takmer roku čakania odovzdali Čestné uznanie ZV SR pplk. v.v Františkovi Doležalovi a kpt. v.z. Jurajovi Maliarovi. Najvyššie zväzové vyznamenanie Hviezdu ZV SR odovzdal predseda klubu nášmu hospodárovi npráp. v.v. Ľubomírovi Gáborovi.

Text a foto: Bohuslav Hladík

Pridaj komentár