VČS Klubu Zvolen

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Zvolen ZV SR zo dňa 9.6.2021

 

Konala sa v zasadacej sieni budove bývalého ONV Zvolen so začiatkom o 14:00 hod. Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny čiže 28 prítomných z celkového počtu členov klubu 63. Po 15 minútach bola schôdza uznášania schopná. Schôdzu viedol Ing. Tibor Michalko.

Priebeh schôdze.

 

1.Jednomyseľne bol schválený program schôdze, mandátová a volebná komisia.

  1. Udelené boli čestné uznania členom klubu tým, ktorí oslavovali narodeniny do 15.júna 2021.

  2. Správu o činnosti klubu za 5 rokov a za posledný rok prečítal predseda klubu Ing. Bohumil Kosa.

  3. Správu o hospodárení klubu predniesol Ing. Peter Majerčik.

  4. Revíznu správu vypracovanú Arpádom Korytárom predniesol predseda klubu .

  5. Predseda klubu sa poďakoval členom Rady klubu za činnosť v uplynulom období a navrhol nové zloženie klubu pre ďaľšie volebné obdobie. V nasledovných voľbách boli zvolení: za predsedu rady Ing.Bohumil Kosa a za členov rady, Peter Košík, Tibor Michalko, Anton Gombár, Peter Majerčík, Rudolf Bazala. Revizór Arpád Korytár, Správkyne klubu Anna Obročníková a Žofia Valúchová

  6. V diskuii vystúpili Predseda klubu: Klub bude otvorený od 14. júna 2021 po desinfekcii vždy v stredu.

  7. Stretnutie jubilantov bude 30.6. 2021 Max 30 osôb.

  8. Predseda navrhol uctiť si pamiatku zosnulých členov klubu, plk. Stanislav Kučkovský, pplk. Ján Cesnak., Pavol Puškár

  9. Rudolf Bazala navrhol schváliť uznesenie VČS- znenie v prílohe. To bolo schválené.

Pridaj komentár