Zásadná hromadná pripomienka verejnosti

JUDr. Hristo GLUŠKOV, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe zverejnil na právnom a informačnom portali Slov-Lex “Zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti” – pozri tiež: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/267/hromadne-pripomienky/zobraz

Autor: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe)

Pripomienka k: K návrhu ako celku

Dátum vytvorenia: 31.05.2021

Počet podporovateľov: 1

Pripomienka:

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERÁN POLICE SLOVAKIA)®

Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub generálov Slovenskej republiky

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov

s podporou ďalších 12 stavovských profesijných občianskych združení

Zásadná hromadná pripomienka verejnosti

Medzirezortné pripomienkové konanie

(LP/2021/267 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu – tlač 516)

     Návrh zákona nie je v súlade  s Ústavou SR (zákon č. 460/1992 Zb.), článkami  1, 12, 13, 35, 39, 46 a 50, okrem to aj   s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článkami 6 a 14 a s Európskou sociálnou chartou (revidovanou), článkami 1 a 23.

    Návrh zákona je v rozpore s princípmi práva:

  • právnej istoty a predvídateľnosti práva, porušenia zákazu retroaktivity,
  • práva na rovnaké zaobchádzanie a zákazu kolektívnej viny,
  • prezumpcie neviny a práva na obhajobu.

     Spätné odňatie dôchodkových dávok, resp. prepočty, pri ktorých by neboli priznané nároky za odpracované roky a odvedené poistné počas služby porušuje zákaz retroaktivity, narúša legitímne očakávania a porušuje práva nadobudnuté platne a v dobrej viere.

     Návrh zákona  ignoruje predošlú platnú právnu úpravu, ktorá už postihla bývalých príslušníkov ozbrojených síl a je nesystémový. Príslušné orgány štátu teda už raz posúdili, rozhodli a potrestali príslušníkov ozbrojených zborov (z radov Zboru národnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti, Vojenskej kontrarozviedky, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády). Štát teda už v danej veci rozhodol a vinných potrestal. Návrh zákona teda zavádza nové konanie v tej istej veci, možnosť dvojitého postihnutia za ten istý čin a možnosť zvrátenia predošlého verdiktu, ktorým sa potvrdzovala  spoľahlivosť príslušníkov z „nevinný“ na „vinný“.

       Návrh zákona porušuje aj právo na spravodlivý súdny proces a rovnaké zaobchádzanie a to v porovnaní s ostatnými starobnými dôchodcami a v porovnaní s nepotrestanými predstaviteľmi komunistického režimu (sudcovia, prokurátori a väzenská stráž).    

     V prípade prijatia návrhu zákona bude porušené právo na rovnakú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie (čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd, Ústavný zákon č. 23/1991 Z. z.).

     Návrh zákona je v rozpore aj s  § 7 zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému,  kde sa uvádza „Zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpovednosti tých, ktorí sa trestných činov dopustili.“. Trestaní majú byť individuálni páchatelia trestných činov a nie paušálne skupiny obyvateľov. Návrh zákona je preto v rozpore s predošlou právnou úpravou a protiústavne aplikuje princíp kolektívnej viny.

     Návrh zákona porušuje aj jeden z najdôležitejších princípov právneho štátu prezumpciu neviny,  a táto je porušená tým, že Ústav pamäti národa vopred určí kto je „vinný“, kto má byť sankcionovaný, správny orgán udeľujúci sankciu (krátenie dôchodkovej dávky) je viazaný potvrdením Ústavu pamäti národa a účastník konania nemá právo sa brániť pred uložením sankcie.

     Návrh zákona porušuje aj právo na obhajobu nakoľko posudzovaná osoba bude najskôr sankcionovaná bež možnosti obhajoby a až po uložení sankcie voči nej môže podať opravný prostriedok.

     Vzhľadom na uvedené, keďže tieto porušenia a nesúlad s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi, zákonmi SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie je možné odstrániť schválením pozmeňujúcich návrhov, žiadame vládu  Slovenskej republiky nevysloviť súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) a odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o ňom.

Pridaj komentár