Úmrtie výsluhového dôchodcu – žiadateľa o starobný dôchodok – dôvod na zastavenie konania?

Poberateľ výsluhového dôchodku (pôvodne výsluhový príspevok za 32 rokov a 122 dní služby) požiadal v roku 2014 Sociálnu poisťovňu spätne o starobný dôchodok z dôvodu získania civilnej doby poistenia v rozsahu 12 rokov a 40 dní. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla začiatkom roka 2015 z dôvodu, že nesplnil podmienku 15 rokov civilného poistenia.

Náš kolega podal voči tomuto zamietavému rozhodnutiu Sociálnej poisťovne žalobu na Krajský súd Bratislava v roku 2015. Začiatkom roka 2016 však náš kolega zomrel. Právnou nástupkyňou na základe Dohody o vysporiadanie dedičstva sa stala jeho manželka. 

Medzičasom Sociálna poisťovňa priznala pôvodnému žiadateľovi starobný dôchodok od 13.1.2015 a zároveň ho valorizovala. Tieto rozhodnutia však neboli nikomu doručené (pôvodný žiadateľ zomrel a jeho manželka a ani právny zástupca nič neobdržali) a ani nebolo vyhovené v celom rozsahu požiadavke zohľadnenia doby služby ako i dátumu priznania dávky. Napriek tomu, Krajský súd v Bratislave túto informáciu vyhodnotil tak, že konanie uznesením v roku 2020 zastavil. Proti tomuto uzneseniu podala manželka odvolanie, ktorému Najvyšší súd SR ešte roku 2020 vyhovel s tým, že Sociálna poisťovňa pochybila, ak nekonala vo veci s právnym nástupcom pôvodného žiadateľa, ale konala s osobou, ktorá v tom čase už zomrela.

Krajský súd V Bratislave musel opäť rozhodnúť a zrušil rozhodnutia odporkyne vo veci priznania starobného dôchodku s tým, že Sociálna poisťovňa je povinná pri výpočte starobného dôchodku zhodnotiť aj dobu služby (aj keď nebola konaná v I. alebo II. kategórii funkcií) a ďalej postupovať v zmysle ustálenej judikatúry NS SR v obdobných prípadoch.

 

Pozn.

 V obdobných prípadoch, ak dôjde k úmrtiu výsluhového dôchodku  a prebieha súdny spor so Sociálnou poisťovňou o starobný dôchodok a vydané rozhodnutie nenadobudlo právnu moc, môže dedič vo veci pokračovať (manželka) až do úspešného konca.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a jeho názor je založený na konaní súdov a správneho orgánu vo veci priznania starobného dôchodku

Pridaj komentár