SOCIÁLNY SAMIT 2021 A EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV. Porto (PRT)

Európska komisia a portugalské predsedníctvo usporiadali 7. mája 2021 Sociálny samit 2021 a konferenciu k Európskemu pilieru sociálnych práv v Porte, Portugalsko, ktorá nadväzuje na sociálny samit v Göteborgu (SWE) v roku 2017. 

Európsky pilier sociálnych práv (ďalej len „EPSR“) je súborom 20 kľúčových zásad, spoločne formulovaných Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou. Tieto zásady predstavujú manuál pre členské štáty a ich obyvateľov za účelom vypracovania nových politík najmä pre oblasť hospodárstva, trh práce, ale aj pre systém sociálneho zabezpečenia. Skutočné napredovanie v tejto oblasti sa však nedá dosiahnuť bez aktívnej účasti jednotlivých hráčov, medzi ktoré patria aj občianske združenia v jednotlivých štátoch EÚ, ktoré obhajujú a presadzujú sociálne zabezpečenie svojich členov.

Európska organizácia vojenských zväzov a vojenských odborových združení (EUROMIL) aj prostredníctvom svojich členských združení neustále dokola vyzývajú, aby sa na vojenský personál pozeralo rovnako ako na občanov v uniforme, ako na občanov v širších súvislostiach, teda ako na pracovníkov v uniforme. Nosenie uniformy by nemalo negovať základné práva tejto skupiny občanov. V tomto kontexte Konferencia o budúcnosti Európy je členmi EUROMIL vnímaná  ako široká európska iniciatíva, s možnosťou aktívnej účasti  aj predstaviteľov, ktorí zastupujú  sociálne záujmy vojenského  personálu. Štruktúra konferencie zohľadňuje aj ten fakt, že popri predstaviteľoch a popri funkcionároch európskych inštitúcií s rozhodovacou právomocou sa zúčastňuje na plenárnych schôdzach aj 108 bežných občanov.

Konferencia je viacjazyčná digitálna platforma, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ bez ohľadu na postavenie, zapojiť sa do diskusie názormi na to, ako by Európa mala vyzerať v budúcnosti. Toto je príležitosť, ktorá nemôže byť nevyužitá. EUROMIL bude naďalej podporovať a zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní o právach, o lepších  a spravodlivejších ozbrojených silách pre všetkých Je dôležité, aby aj ZV SR ako členská organizácia EUROMIL-u a jeho členovia, ktorými sú aj občania v uniforme, využili danú príležitosť  a vyjadrili svoje postoje aj cez danú platformu. Je to potrebné najmä preto, že vojenskému personálu v porovnaní s inými zamestnancami, je pravidelne a často odopieraná možnosť riadneho kolektívneho a sociálneho vyjednávania. 

Je na nás, či bude náš hlas počuť!

Poznámka: Viacjazyčná digitálna platforma je interaktívna webová stránka, v ktorej sa všetci občania EÚ môžu zaregistrovať na zdieľanie svojich názorov, kde sú správy a názory účastníkov a kde možno aj hlasovať o návrhoch. Platforma umožňuje občanom aktívne sa zúčastňovať na formovaní svojej sociálnej Európy a čo je dôležité – prostredníctvom všetkých jazykov krajín EÚ.

Pridaj komentár