Opäť jeden nesprávny právny názor Sociálnej poisťovne na priznanie starobného dôchodku ešte slúžiacemu policajtovi, vojakovi

Priatelia,

v tomto roku už bolo niekoľko rozsudkov krajských súdov Košice, Trenčín, v prípadoch žiadateľov o starobný dôchodok vojakov, policajtov ešte konajúcich službu. Sociálny poisťovňa tradične ich žiadosti zamieta a súdy tradične zamietavé rozhodnutia SP rušia a vyjadrujú názor, že SP je povinná takýmto žiadateľom starobný dôchodok priznať. Je potrebné slúžiacich kolegov povzbudiť takýmito článkami, aby si žiadali to, na čo majú nárok a nenechali sa znechutiť obštrukciami Sociálnej poisťovne. Tu je ďaľší príklad:    

         Naša kolegyňa (v služobnom pomere MV SR od 1.4.1985 a služba ďalej trvá) požiadala Sociálnu poisťovňu po dosiahnutí dôchodkového veku o starobný dôchodok. 

Sociálna poisťovňa jej žiadosť tradične zamietla a zamietnutie potvrdil aj Generálny riaditeľ SP, z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok. Dôchodkový vek dosiahla naša kolegyňa 3.1.2019 a k tomuto dňu získala 11 rokov a 215 dní dôchodkového poistenia (civilného). Sociálna poisťovňa obdobie služby odmietla zhodnotiť, s odôvodnením, že žiadateľka získala dobu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a preto podľa jej názoru toto obdobie nie je obdobím dôchodkového poistenia (§60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 Z. z.). Generálny riaditeľ po jej odvolaní pritvrdil a konštatoval, že nakoľko žiadateľka nezískala dobu služby v rozsahu odôvodňujúcom zníženie dôchodkového veku (I. a II. kategória funkcií), preto nie je možné postupovať v súlade s Dohovorom č.128. 

Je vidieť že právničky Sociálnej poisťovne majú už dlhoročnú prax v prekrucovaní práva a vykladajú ako veštice z kariet. Argumenty žiadateľky doložené príslušnou judikatúrou s ustáleným právnym názorom súdov SR, žalovaná SP ako i jej generálny riaditeľ odmietli tentoraz s odôvodnením, že postup podľa Dohovoru č.128 je možný v prípade, ak by žiadateľka poberala výsluhový príspevok. Je až neskutočné, koľko si pracovníčky Sociálnej poisťovne v jednom prípade dokážu vymyslieť variantov, ale na nesprávnom hrobe.

Túto  ľudovú tvorivosť Sociálnej poisťovne  zatrhol v apríli 2021 Krajský súd Košice a zrušil rozhodnutie SP ako i GR SP s tým, že Sociálna poisťovňa má povinnosť vykonať výpočet starobného dôchodku s prihliadnutím na dobu poistenia vo svojom poistnom systéme bez ohľadu či žiadateľka spĺňa kategórie funkcií a požadovanú dobu 15 rokov civilného poistenia.

Pozn.

Za ostatné roky existuje viacero judikátov súdov SR v obdobných veciach so záverom, že Sociálna poisťovňa je povinná priznať starobný dôchodok žiadateľovi aj počas trvania služby.

    

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

Pridaj komentár