Členská schôdza klubu ZV SR Sereď

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa rada klubu ZV SR Sereď rozhodla uskutočniť tento rok členskú schodzu elektronickou formou. Členovia klubu dostali 22. marca 2021 emailom dokumenty, ktoré by normálne prerokovali na členskej schôdzi (tí, ktorí nemajú Internet ich dostali poštou v tlačenej podobe). Po ich preštudovaní a predložení pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov mali možnosť do 15. apríla vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas. 30 členov vyjadrilo svoj súhlas emailom, 5 členov formou telefonickej SMS, 4 členovia písomne formou listu a 30 členov ústne v telefonickyom rozhovore. 2 členovia sa nevyjadrili. Ďakujem všetkým členom klubu za účasť na hlasovaní.

Predseda klubu vo svojej správe o činnosti klubu za rok 2020 konštatoval, že činnosť klubu bola do veľkej miery ovplyvnená pandémiou Corona vírusu. Členovia klubu museli obmedziť stretnutia a zrušiť väčšinu aktivít. 27.7.2020 predložil klub Sereď požiadavky na zaradenie akcií do plánov MO SR a NGŠ OS SR na rok 2021 a navrhol zaradiť do plánu 6 akcií, pričom 4 z nich sú akcie organizované  o. z. UN Veteran Slovakia, na ktorých sa klub podieľa. Klub požiadal o pridelenie vlastného IČO a 15.12.2020 bolo IČO pridelené. Predseda klubu s hospodárom otvorili účet vo Fio banke, aby klub mohol viesť požadované účtovníctvo. 9.6.2020 predložil predseda klubu stanovisko klubu pre delegáciu ZV SR na rokovanie s Asociáciou policajtov vo výslužbe a Klubom generálov Slovenskej republiky k úlohe uvedenej v Programovom vyhlásení vlády SR, podľa ktorého „presadí  plošné  zdanenie  výsluhových  dôchodkov  bývalým  príslušníkom  komunistickej ŠtB sadzbou  50  %  a  zo  získaných  zdrojov  navrhne vyplácanie osobitných  príplatkov  k  dôchodkom  pre  politických  väzňov,  resp.  ich  manželky a manželov“.  19.12.2020 schválila Zväzová rada ZV SR udelenie hviezdy ZV SR členom klubu Sereď plk. Ing. Štefanovi Janglovi, PhD., pplk. v. v. Ing. Milanovi Kuklišovi, mjr. v. v. Jánovi Račkovičovi a npráp. v. v. Ladislavovi Kozmerovi. Čestným uznaním boli ocenení plk. v. v. Ing. Rostislav Šmehlík, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlec, pplk. v. v. Ing. Marián Bartek, mjr. v. v. Ing. Kazimír Ištók a kpt. v. v. Ing. Milan Psotka. Aktivity klubu boli prezentované na internetovej stránke Zväzu vojakov SR aj v miestnych médiách. Zásluhu na tom má najmä pplk. v. v. Rudolf Tóth, p. Mária Tóthová a p. Iveta Tóthová. Doteraz klub Sereď na stránke ZV SR uverejnil 92 článkov. V rámci spolupráce s občianskym združením UN Veteran Slovakia sa členovia klubu 21.1.2020 zúčastnili pietneho aktu pri hrobe plukovníka Ing. Štefana Ivana v Seredi, aby si pripomenuli obete leteckého nešťastia pri maďarskej obci Hejce v roku 2006. Ďalšie plánované aktivity UN Veteran Slovakia, ako streleckú súťaž v streľbe z pištole v máji a turnaj v minifutbale na počesť plk. Štefana Ivana v septembri, prezident UN Veteran Slovakia zrušil. Súčasťou pietnej spomienky na rodákov zo Šintavy, ktorí padli v 1. svetovej vojne, bola 8.2.2020 prednáška predsedu klubu o účasti občanov Šintavy na bojoch v 1. svetovej vojne v rakúsko-uhorskej armáde a československých légiách. 8.3.2020 si rada klubu pripomenula Medzinárodný deň žien na spoločnom stretnutí s manželkami členov rady.  Výročie skončenia 2. svetovej vojny si v Seredi pripomenul v mene klubu predseda klubu 5.5.2020 iba vo štvorici spolu prezidentom UN Veteran Slovakia a zástupcami miestnej organizácie SZPB. Pri príležitosti výročia SNP sa predseda klubu zúčastnil 28.8.2020 pietneho aktu v Trnave s účasťou predsedu TTSK Jozefa Viskupiča. Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa predseda klubu 8.9.2020 zúčastnil pietnej spomienky pri pamätníku holokaustu v Seredi s účasťou predsedu vlády SR Igora Matoviča, predstaviteľov vlády, parlamentu, Trnavského samosprávneho kraja, židovskej komunity, kancelárie prezidentky SR a mesta Sereď.  Na základe iniciatívy primátora mesta Sereď p. Martina Tomčányiho a prezidenta UN Veteran Slovakia plk. Ing. Štefana Jangla, PhD. poskytol Vojenský historický ústav plávajúci transportér PTS-10 zo svojich zbierok, ktorý bol pred bývalými kasárňami na Váhu inštalovaný ako pamätník ženistom. Mesto Sereď zabezpečilo vybudovanie podstavca a financovalo prípravu pohostenia, náš klub sa podieľal na akcii poskytnutím nápojov. O. z. UN Veteran Slovakia financovalo výrobu informačných tabúľ. Na slávnostnom akte odhalenia pamätníka 27.8.2020 sa zúčastnil minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, 1. viceprezident Zväzu vojakov SR generálporučík v. v. Peter Vojtek a zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Karol Navrátil. Minister obrany počas spomienkového podujatia udelil 13 pamätných medailí k 76. výročiu SNP a 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a Pamätných medailí ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa. Medzi vyznamenanými boli členovia klubu Sereď plk v. v. Ing. Ladislav Kováčik, plk v. v. Ing. Pavel Žiljak, plk v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., plk v. v. Ing. Ondrej Urban, pplk Ing. Ľubomír Mičátek, mjr v. v. Lubomír Wagner. Náčelník Generálneho štábu udelil pamätný kríž plk. gšt. v. v. Ing. Danielovi Držíkovi. Potešila početná účasť členov klubu Sereď, ale aj bývalých kolegov zo Združenia pontonierov a ženistov z Bratislavy. Predseda klubu poďakoval za pomoc pri organizovaní posedenia pri guláši 22.8.2020 plk. v. v. Ing. Jozefovi Šipošovi a členom TJ Rozkvet Stredný Čepeň za poskytnutie priestorov na ich ihrisku aj členom rady klubu, ktorí sa zúčastnili na príprave priestorov, ako aj npráp. v. v.  Lacovi Kozmerovi a pplk. v. v. Ing. Mariánovi Bartekovi za prípravu vynikajúceho guláša a poďakoval za účasť všetkým, ktorí prišli. Ako súčasť slávnostného aktu sa uskutočnilo v  Mestskom múzeu v Seredi slávnostné otvorenie výstavy pod názvom “História Ženijného vojska v Seredi.” Výstava je v múzeu inštalovaná dodnes. Predseda klubu poďakoval členom klubu, ktorí poskytli dobové fotografie a ďalšie vystavované predmety, najmä pplk. v. v. Rudolfovi Tóthovi, plk. gšt. v. v. Ing. Danielovi Držíkovi, p. Danici Uhliarovej, plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi, pplk. v. v. Ing. Josefovi Mudrochovi, plk. v. v. Ing. Stanislavovi Novakimu a ďalším. Veľká vďaka patrí aj veliteľovi a veliacemu poddôstojníkovi ženijného práporu Sereď za požičanie materiálov zo Siene slávy. Náš klub sa popri príprave podkladov podieľal aj na financovaní výroby informačnej brožúry o výstave a poďakovanie patrí o. z. Vodný hrad, ktoré poskytlo finančné prostriedky na výrobu vystavovaných materiálov.  

Predseda klubu s nesmiernou radosťou konštatoval, že v roku 2020, aj napriek rôznym zdravotným problémom viacerých z členov klubu, neopustil klub ani jeden člen. Žiaľ, opustil nás bývalý kolega a kamarát plk. v z. Ing. Jaroslav Bielený vo veku iba 55 rokov. Hoci nebol členom nášho klubu, zúčastnili sme sa poslednej rozlúčky s ním. Členov klubu zasiahol aj odchod bývalého príslušníka 6. ženijnej brigády  pplk. Ing. Ivana Zátopka v novembri 2020. Pandémia zabránila tradičnému stretnutiu na cintoríne pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých a ucteniu si pamiatky kolegov a priateľov, ktorí slúžili v Seredi. Preto predseda klubu vyzval členov emailom, aby si pripomenuli bývalých kolegov v súkromí. K emailu pripojil koláž s fotografiami zosnulých kolegov na ich pripomenutie.  

Členská schôdzą vo svojom uznesení schválila Správu o činnosti klubu za rok 2020, Správu o hospodárení klubu za rok 2020, Správu kontrolóra klubu za rok 2020, Plán činnosti klubu na rok 2021, Zvýšenie členských príspevkov na 15,- eur ročne od roku 2021 a Rozpočet klubu na rok 2021. Členovia klubu zvolili na ďalšie 4 roky za predsedu klubu pplk. v. v. Ing. Ondreja Urbana  a za členov rady klubu pplk. v. v. Ing. Ľubomíra Mičátka, pplk. v. v. Ing. Milana Kukliša, pplk. v. v. Ing. Dušana Masaroviča, pplk. v. v. Jozefa Maruniaka, mjr. v. v. Lubomíra Wágnera, mjr. v. v. Ladislava Ladicsa a práp. v. v. Ing. Ľubomíra Ingeliho. Za kontrolóra klubu Zväzu vojakov SR Sereď  zvolila členská schôdza kpt. v. v. Mgr. Milana Galgóciho a  za delegátov na 10. snem ZV SR pplk. v. v. Ing. Ondreja Urbana a pplk. v. v. Ing. Ľubomíra Mičátka.

pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban
predseda klubu ZV SR Sereď

Sprava o cinnosti 2021 Rozpocet 2021 SPRÁVA-VOLEBNEJ-KOMISIE-Členská Schôdza-2021 Uznesenie členskej schôdze 2021 Plán klub Sered 2021 Kontrolor 2020

Pridaj komentár