Rozsudok Najvyššieho súdu SR k predčasnému dôchodku vojačky

Vyhodnotenie záverov z rozsudku NS SR č.k.7Sk/18/2019 z 24.6.2020:

Naša kolegyňa poberateľka výsluhového dôchodku za 16 rokov služby požiadala Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku. SP jej žiadosť zamietla z dôvodu, že suma vypočítaného predčasného starobného dôchodku nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Vzhľadom na to, že získala dobu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, jej nebola doba služby a dosiahnuté zárobky 16 rokov zhodnotené pre výšku dávky podľa §60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č. 461/2003 Z. z. V rozsudku (bod 13) je aj stanovisko SP, že ak žiadateľ má priznaný príspevok za službu a nie výsluhový dôchodok, nevidí dôvod na aplikáciu §255 ods.5 zákona č. 461/2003 Z. z.

Dôležité je ale vyjadrenie NS SR, že uvedený postup sa neaplikuje pri posúdení nároku na predčasný starobný dôchodok poberateľovi, ktorému bol priznaný príspevok za službu (bod 76 tohto rozsudku).

To znamená, že poberateľovi výsluhového príspevku (príspevku za službu) sa pre výpočet predčasného starobného dôchodku započíta aj doba služby  (s následným krátením).

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

Pridaj komentár