Verejný ochranca práv – podávanie podnetov

Vážení priatelia,

 

     ak niekto z Vás hodlá namietať výšku starobného dôchodku napr. z dôvodu, že mu Sociálna poisťovňa nesprávne započítala dobu štúdia, alebo z rôznych iných dôvodov Vaša dávka sociálneho poistenia nezodpovedá predpokladanej výške (dôchodková dávka, nemocenské, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného fondu a pod), má možnosť podať podnet aj Verejnému ochrancovi práv.

Kontaktná adresa je:

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

ul. Grösslingová č. 35    

811 09 BRATISLAVA-1

Podľa § 1 písm. a) – zák. SR č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv tento zákon upravuje

a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a

§ 3 ods. 1)- Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na:

a)- orgány štátnej správy (vrátane Sociálnej poisťovne, MO SR, MV SR a pod.),

b)- orgány územnej samosprávy,

c)- právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povin-ností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.

ods. 2)- Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na Národnú radu SR, prezidenta SR, vládu SR, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Ústavný súd SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, spravodajské služby, na rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru, prokuratúru a na súdy s výnimkou orgánov riadenia a správy súdov a dôvodov predpokla-dajúcich disciplinárne previnenie sudcu a prokurátora. Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje tiež na veci operačnej a mobilizačnej povahy.

Podľa § 11 ods. 1)- na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý z Vás, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené Vaše základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

§ 14 ods. 4)-  Ak sa Váš podnet týka preskúmania právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy (napr. Sociálnej poisťovne) alebo ak verejný ochranca práv dospeje k záveru, že rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, môže postúpiť vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi, prípadne urobí iné opatrenie, o čom upovedomí podávateľa podnetu. To isté môže urobiť aj s podnetom, ktorý obsahuje návrhy takých opatrení, ktoré patria do pôsobnosti prokuratúry.

 

     Váš podnet môže byť jednou z možností, ako sa efektívne domáhať svojich nárokov.

          S pozdravom       

JUDr. Marián  Ď U R I N A, bývalý vojak z povolania

advokát

Pridaj komentár