Ako sa menili civilné dôchodky a vojenské výsluhové dôchodky v rokoch 2010 až 2020

Vážení priatelia,

po voľbách v roku 2020 a nástupe novej vlády sme sa pozorne zoznamovali s jej hlavnými zámermi najmä v oblasti sociálnej politiky. Hlavné úlohy a ciele pre toto volebné obdobie sú sformulované v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020–2024 (PVV SR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=68).

V PVV SR je na str. 44 v časti Dôchodky a sociálne poistenie uvedené:

Vláda SR bude presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, aby mali ľudia v starobe primeranú úroveň dôchodkov, a navrhne zjednodušenie doterajšieho odvodového a poistného systému v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Na tieto účely vláda SR:

· reformou všetkých pilierov dôchodkového systému zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a zvýši dôchodky pre občanov;

· v prvom pilieri zvýši dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie spravodlivosti a transparentnosti systému, udržateľnosť posilní väzbou dôchodkových výdavkov na demografický vývoj;

· v druhom pilieri zavedie dobre nastavenú, výnosnejšiu investičnú politiku na základe rozhodnutí profesionálnych investorov a zavedie opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu v sporiacej aj výplatnej fáze; zmení najmä alokáciu aktív a poplatkovú politiku s pomocou medzinárodných benchmarkov;

· zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne;

· zlepší celkovú transparentnosť dôchodkového systému a informovanosť občanov o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného, elektronicky zasielaného informačného listu podľa vzoru holandskej „oranžovej obálky“ a postupný programový výber;

· s cieľom stabilizácie dôchodkového systému prijme ústavný zákon definujúci základné parametre prvého aj druhého piliera;

· presadí vznik komisie pri ministrovi financií a ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá poskytne nezávislý, odborný a ucelený pohľad na stav dôchodkového systému na Slovensku a sformuluje odporúčania pre jeho úpravu…

Pripravuje sa reforma dôchodkového systému vo forme ústavného zákona. Preto je vhodné pozrieť sa na vývoj starobných civilných dôchodkov (CD) a výsluhových dôchodkov (VD) vojakov v poslednom desaťročí.

Prehľadné údaje priemerných dôchodkov sú uvedené v tabuľke a nasledujúcom grafe:

 

2010

2011

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CD valorizácia zo zákona

+3,05%

+1,8%

+3,3%

+11,20 eur*

+8,80

eur*

+5,20

eur*

+1,90

eur*

+8,20

eur*

+8,40

eur*

+2,6%

 

+2,9%

Priemerný

CD

352,54 eur

362,08 eur

375,89

eur

390,51

eur

400,18

eur

411,06

eur

417,46

eur

428,31

eur

444,26

eur

460,39

eur

487,37

eur

Nárast priemer. CD

 

+3,05%

 

+2,71%

 

+3,81%

 

+3,91%

 

+2,48%

 

+2,72%

 

+1,56%

 

+2,60%

 

+3,72%

 

+3,63%

 

+5,86%

Hodnota priemer. CD

 

103,05%

 

105,84%

 

109,87%

 

114,17%

 

117,00%

 

120,18%

 

122,06%

 

125,23%

 

129,89%

 

134,61%

 

142,50%

VD valorizácia zo zákona

+6,732%

+2,10%

0%

 

11,20/30xkdsl

eur

8,80/30xkdsl

eur

5,20/30xkdsl

eur

1,90/30xkdsl

eur

8,20/30xkdsl

eur

0,60 x dsl

eur

0,60 x dsl

eur

0,60 x dsl

eur

Priemerný

VD

791,55

eur

803,17

eur

796,47

eur

800,11

eur

804,68

eur

806,11

eur

803,78

eur

806,78

eur

822,12

eur

835,99

eur

853,21

eur

Nárast priemer. VD

+6,732%

+1,47%

-0,83%

+0,46%

+0,57%

+0,18%

-0,29%

+0,37%

+1,90%

+1,69%

+2,06%

Hodnota priemer. VD

106,73%

108,30%

107,40%

107,90%

108,51%

108,71%

108,39%

108,79%

110,86%

112,73%

115,05%

Pozn.

– 100% je výška civilného dôchodku (CD) vojenského dôchodku (VD) v roku 2009

– Hodnota priemerného CD k 31.12. prevzatá z https://www.socpoist.sk/vztah-priemernej-vysky-vyplacaneho-starobneho-solo-dochodku–k-3112–a-priemernej-mesacnej-mzdy-v-hospodarstve-sr/3166s

– Hodnota priemerného VD k 31.12. prevzatá z VUSZ

*  v rokoch 2013 až 2018 právna úprava rastu CD, valorizácia o pevnú sumu a nie percentuálny nárast

– kdsl – koeficient doby služby = za 15 rokov služby sa stanovuje číslom 1 a za každý ďalší rok sa zvyšuje o číslo 2; dsl – doba služby v rokoch,

– 2013* od 1.5.2013 platná novela zák. č.80/2013 Z. z. zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

V prípadoch, že valorizácia je daná pevnou sumou alebo špeciálnym výpočtom, ako v prípade VD od roku 2013, sú vypočítané nárasty dôchodkov z porovnania hodnoty priemerných dôchodkov. Tento údaj nedáva ale úplne spoľahlivé informácie o valorizácii (teda nárastu dôchodku každého poberateľa), pretože zo systému každý rok odchádzajú najstarší poberatelia s najnižšími dôchodkami a vstupujú nový poberatelia s vyššími platmi a teda i vyššími dôchodkami. Z nedostatku kompletných údajov a komplikovanosti musel byť použitý takýto spôsob výpočtu valorizácie. Nakoniec si každý poberateľ môže spätne vypočítať, ako konkrétne sa valorizoval v jednotlivých rokoch práve jeho dôchodok.

V porovnaní rokov 2010 a 2020 vzrástli teda priemerné CD z 352,54 na 487,37 eur, čo je o 38,25%  (+134,83 eur) a VD z 791,55 na 853,21 eur, čo je iba o 7,79 % (+ 61,66 eur).  Priemerné VD dokonca v rokoch 2012 a 2016 klesli. Rozdiel medzi CD a VD v roku 2010 bol 469,01 eur (133,05%), v roku 2020 už len 365,84 eur (75,06%).

Za 10 rokov sa teda rozdiel medzi civilnými a výsluhovými dôchodkami zmenšil o 57,99% (ročne sa zmenší o cca 6%). Pri zachovaní doterajšieho tempa valorizácií CD a VD sa tak oba druhy dôchodkov vyrovnajú do 13 rokov, teda do roku 2033.

Takýmto spôsobom sú potláčané princípy zásluhovosti dôchodkového systému a nižšie dôchodky tak dobiehajú vyššie. Ak by mali byť dodržané ustanovenia súčasného PVV SR, tak by dôchodkový systém mal byť upravovaný tak „aby mali ľudia v starobe primeranú úroveň dôchodkov“. Primeranú úroveň i ich službe štátu a spoločnosti.

Celkovo je na Slovensku dôchodkový systém podfinancovaný. Chudoba sa výrazne dotýka seniorov. Aktuálne je na Slovensku vyše 260-tisíc dôchodcov, ktorí sa dostali do stavu ekonomickej núdze. Minimálny dôchodok je vyčíslený na sumu 334 eur, poberá ho 213 tisíc dôchodcov. Suma je devastačná, mnoho seniorov si nedokáže uhradiť poplatky za energie či zaplatiť nájom. Ako uvádza Štatistický úrad SR, na Slovensku je viac ako 260- tisíc dôchodcov, ktorí sa ocitli vo výraznom finančnom nedostatku. Seniori majú problémy s platením nájomného, problémom sa pre nich stáva aj úhrada za energie. Nemajú dostatok financií na zakúpenie si potravín, ktoré sa mnohým z nás zdajú banálne.

Kým priemerná mzda na Slovensku v roku 2010 bola 769 eur, v roku 2020 to bolo už 1133 eur. To je o 364 eur viac, čo je nárast o +47,33%.  Vojenský výsluhový dôchodcovia sú z tohto pohľadu na chvoste záujmu spoločnosti, pretože za toto obdobie ich priemerné dôchodky vzrástli iba o 7,79%.

 

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

 

Pridaj komentár