Ako sa menili vojenské výsluhové dôchodky v rokoch 2010 až 2020

Vážení priatelia,

systém sociálneho zabezpečenia pri nastavení finančných režimov v rezorte obrany v prvej dekáde 21. tisícročia bol vysoko nestabilný. Rozdielnym spôsobom valorizácie dochádzalo k tomu, že len od roku 2005 do roku 2010 boli vojenské výsluhové dôchodky (ďalej len „VD“) navýšené o 56,2%, ale platy profesionálnych vojakov iba o 15,8 %. Takže vojenské dôchodky rástli skoro štyrikrát rýchlejšie ako platy. Tento stav viedol nevyhnutne k tomu, že dlhšie slúžiacim vojakom sa oplatilo odísť zo služby, pretože po priznaní VD im tento každý rok narastal na rozdiel od platu, ktorý napr. v rokoch 2011 – 2013 nebol valorizovaný vôbec. Tento stav viedol tiež k tomu, že narastala potreba dotácie Osobitného účtu MO SR. Ten narastal každým rokom o 5 – 10 mil. eur, až v roku 2012 dosiahol výšku 110, 213 mil. eur.  Odchodmi profesionálnych vojakov zo služby dochádzalo samozrejme i k nárastu počtu poberateľov výsluhových dôchodkov o 613 VD, keď v roku 2010 ich bolo 14 037, v roku 2013 to bolo už 14 650.  Dochádzalo samozrejme i k poklesu počtu slúžiacich vojakov, počas týchto troch rokov to bolo o 846 menej (v roku 2010 slúžilo 13 870 PrV, v roku 2013 len 13 024 PrV).

       Tento nevyhovujúci stav riešila novela zákona č. 328/2002 Z. z. , platná od 1. 5. 2013. Táto novela zásadne predĺžila potrebnú dobu služby na poberanie výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25 rokov, podstatne zmenila spôsob výpočtu základu pre výpočet VD (nepočítal sa najlepší posledný rok príjmu, ale priemer za posledných 10 rokov), percentuálny nárast VD sa motivačne naviazal na dlhšiu dobu služby a znížilo sa podstatne odchodné (na max. 9 platov). Zásadnou zmenou, ktorá nie je slovenskej verejnosti známa, bolo zvýšenie odvodov do dôchodkového fondu. Uvádzam pre prehľadnosť v tabuľke:

 

Odvody na dôchodkové zabezpečenie

 

fyzická osoba/PrV

zamestnávateľ/MO SR

celkovo

civilný zamestnanec

4%

14%

18%

do 1.5.2013 PrV

5%

17%

22%

po 1.5.2013 PrV

5+2=7%

17+3=20%

27%

           

      Takže i pred novelou účinnou v roku 2013 bolo odvádzaných do dôchodkového fondu pre profesionálnych vojakov o 4% viac, ako pre civilných zamestnancov. Novelou boli odvody zvýšené o ďalších 5% na hodnotu 27%. Pre vojakov je tak do dôchodkového fondu odvádzaných o 50% prostriedkov viac, ako pre všetkých ostatných zamestnancov na Slovensku. Aj v tom je náš dôchodkový systém osobitný, je tvorený výrazne vyšším odvodovým zaťažením.

      Takáto novela bola po dlhých vysvetľovaniach uniformovanej verejnosti a zavedení prechodnej doby nakoniec prijatá i legislatívne. Prechodná doba zabezpečila, že všetci vojaci, ktorí mali v čase novely odslúžených už 15 rokov mali zaručené plnenie VD podľa pôvodne platného znenia zákona, pre ostatných sa podľa doby chýbajúcej do 15 rokov služby postupne uplatňovali zmeny zavedené novelou. Pre všetkých tých, ktorí do štátnej služby nastúpili až po účinnosti novely, platil novelizovaný zákon v plnom rozsahu.

     Dnes porovnaním stavu v roku 2010 a 2020 môžeme konštatovať, že novela bola úspešná. Podarilo sa znížiť odchodovosť profesionálnych vojakov a motivovať ich k dlhšej službe. Samozrejme k tomu prispelo i výrazné navyšovanie platov najmä v rokoch 2019 a 2020, ale pozitívny vplyv novely z roku 2013 je nesporný. V roku 2010 bol 14 037 poberateľov VD, tento počet postupne narastal, ale od roku 2017 zaznamenávame pokles. V roku 2020 tak máme síce až 14 788 poberateľov VD, ale už s klesajúcou tendenciou.

      Omnoho výraznejšie vidieť vplyv novely na vekovom zložení poberateľov VD. V roku 2010 sme mali vo veku do 40 rokov fyzického veku až 923 VD, v roku 2020 už len 127 VD. Priemerný vek poberateľa VD v roku 2010 bol len 56,5 rokov, v roku 2020 sa zvýšil na 59,7 rokov. Kým v roku 2010 sme mali 57 poberateľov VD starších ako 90 rokov, v roku 2020 ich je už 168 VD. Žiaľ, nemám presné údaje o veku slúžiacich profesionálnych vojakov, ale určite môžeme potvrdiť, že kým v roku 2010 bolo málo vojakov slúžiacich po 50. roku života a len minimum po 55. roku, v roku 2020 je to normálne slúžiť ďalej a máme i vojakov slúžiacich po 60. roku života. A ďalší pozitívny ukazovateľ je pokles dotácie Osobitného účtu MO SR, ktorý klesá od roku 2013 a v súčasnosti je na úrovni cca 80 mil. eur.

     Vekové rozloženie poberateľov VD sa samozrejme za desať rokov tiež posunulo. Keď maximum počtu poberateľov VD v roku 2010 bolo v oblasti 51 – 58 -ročných (od 450  do 610 VD), v roku 2020 to platí pre 60 – 68 -ročných (od 420 do 580 VD). Toto maximum grafu sa samozrejme s rokmi posúva. Môžeme predpokladať, že o 5 – 7 rokov sa toto maximum dostane do oblasti 75, 5 roku veku, čo bola priemerná dĺžka života poberateľa VD v roku 2017. Potom bude zo systému VD vystupovať ročne nie cca 240 – 260 osôb ako doteraz, ale až 500 – 600 osôb.

      Za desať rokov sa teda zvýšil priemerný vojenský dôchodok o 61,66 eur, čo je o 7,8%. Hodnota priemerného vojenského dôchodku je z oficiálnych údajov Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Je to ale údaj, ktorý plne nezohľadňuje zákonom stanovenú valorizáciu, pretože nie každý, kto do systému v danom roku vstupuje či z neho vystupuje, poberal v danom roku VD celých 12 mesiacov. Porovnanie zákonnej valorizácie vojenských výsluhových dôchodkov s valorizáciou civilných dôchodkov a platmi profesionálnych vojakov zverejním nabudúce.

Postupné navyšovanie počtov profesionálnych vojakov a ich platov, ktoré sa deje v súčasnosti a prognóza vývoja počtov poberateľov VD povedú k ďalšiemu znižovaniu dotácie osobitného účtu a tým k udržateľnosti osobitnému systému sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov.  

          

      genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

Pridaj komentár