Hodnotenie doby služby a štúdia na vojenských školách podľa kategórií funkcií

Vážení kolegovia,

 v praxi sa stretávam s rôznym výkladom hodnotenia doby služby a štúdia na vojenských školách. Videl som rôzne potvrdenia (vojenské útvary, VÚSZ, Personálny úrad OS SR a podobne), ktoré boli v konkrétnych prípadoch rozdielne.

Nebudem sa zaoberať hodnotením štúdia na VSOŠ a vojenských gymnáziách, nakoľko k tejto problematike existuje už ustálený právny názor Ústavného súdu SR ako i Najvyššieho súdu SR (aj keď existuje podanie na ESĽP).

Podľa NNGŠ č.11/1985 (Smernice náčelníka personálnej správy MNO pre spracovanie výkazu dôb a kategórií funkcií-pracovných kategórií rozhodujúcich pre realizáciu personálnych opatrení, zabezpečení peňažnými dávkami podľa zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov a pre sociálne zabezpečenie) a v súlade s predpisom Všeob-P-3 (Personálna evidencia práporčíkov, dôstojníkov a generálov v ČSĽA) má väčšina z nás v osobných spisoch založený Výkaz dôb a kategórií funkcií… , aj keď ojedinelo sú výnimky. Uvedený výkaz dôb slúži ako hlavný podklad pre VÚSZ, ktorý potom pre účely priznania starobného dôchodku (pre Sociálnu poisťovňu poprípade žiadateľa o dávku) vydá potvrdenie o zhodnotení služobného pomeru podľa kategórií funkcií. Ojedinelo však existujú prípady, kedy uvedený výkaz je vyplnený nesprávne hlavne pri konaní služby na vojenskej škole a potom aj potvrdenie VÚSZ môže byť nesprávne. Garantom správnosti by mal byť Personálny úrad OS SR.

Veľmi zjednodušene sa interné štúdium delí na základnú (náhradnú) službu a na službu vojaka z povolania (profesionálneho vojaka,…).

Štúdium na vojenských školách sa člení podľa období:

– 1945-1960

– 1960-1967

– 1968-1972

– 1973-1979

– 1980-1985

– od 30.6.1985 do 13.11.1996

– od 14.11.1996  do súčasnosti

Služba vykonávaná do 31.12.1964 sa hodnotí výhradne v I. kategórií funkcií a od 1.1.1965 v I. alebo II. kategórii funkcií podľa tabuliek mierových počtov.

Základná služba, náhradná služba,  ďalšia služba poslucháčov (žiakov) vojenských škôl (pred prijatím do služobného pomeru vojaka z povolania) sa od 1.1.1965 vykazuje v kategórií funkcií, do ktorej bol vojak z povolania po prvý krát ustanovený.

Štúdium vojaka z povolania na vojenských školách sa do ukončenia školského roku 1984/1985 hodnotí ako výkon funkcie tej kategórie, do ktorej je po skončení štúdia ustanovený.

Po 30.6.1985 platí, že interné štúdium vojaka z povolania na vojenských školách sa hodnotí v I .kategórii funkcií, len ak bol vojak z povolania vyslaný z funkcie v I. kategórii.

Interné štúdium vojakov, ktorí sa stali vojakmi z povolania v priebehu štúdia sa hodnotí ako výkon funkcie II. kategórie. U poslucháčov Vysokej vojenskej  leteckej školy od zahájenia leteckého výcviku ako výkon funkcie I. kategórie .

Drobné odchýlky existujú pri dočasnom výkone funkcie, poverenia zastupovaním vo funkcii, kádrová dispozícia a dovolenka bez nároku na peňažné náležitosti a podobne.

Rozdiely sú aj v dobe služby vojaka z povolania od účinnosti rozkazu o jeho pridelení (premiestnení) s určením na funkciu do účinnosti rozkazu o jeho ustanovení.

Samozrejme posledné slovo pri výklade týchto noriem bude mať Personálny úrad OS SR, ale nezaškodí vedieť aspoň vyššie uvedené základné veci. Existujú naši kolegovia, ktorým pre 20 (15) alebo 19,18,… rokov chýba pár dní alebo mesiacov v I. kategórii funkcií a možno prehodnotením určitej doby by dosiahli tieto hranice. V takom prípade by som odporúčal nezáväzne sa pozrieť na Výkaz dôb a posúdiť jeho správnosť.

 Ľubomír Dubeň

Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

 

Pridaj komentár