Valorizácie výsluhových dávok v roku 2007

Na stroji času sme sa dostali do roku 2007 a pozrieme sa na spôsob valorizácie našich výsluhových dávok v roku 2007. Okrem riadnej valorizácie podľa §68 ods.1 písm.b) zákona č.461/2003 Z.z. vychádzajúcej z percenta rastu priemerného služobného príjmu profesionálneho vojaka zisteného za predchádzajúci rok, sa uskutočnila aj valorizácia výsluhových dávok priznaných do účinnosti tohto zákona aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov v období od priznania nároku na túto dávku do dňa účinnosti tohto zákona.

Návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 prerokovala a po pripomienkach aj schválila vláda SR dňa 22.8.2007 (ÚV-14511/2007).

Z vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu zákona vyplýva, že Ministerstvo financií malo tradične opäť zásadnú pripomienku a nesúhlasilo s navrhovaným zvýšením výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov k 1.12.2007. Zaujal ma spôsob vyhodnotenia tejto zásadnej pripomienky zo strany spracovateľa:

… Z dôvodu naplnenia ustanovení §68 ods.3 a 4 je Ministerstvo vnútra SR povinné pristúpiť k prijatiu osobitného zákona. Podľa zákonných ustanovení ide o každoročné zvyšovanie, s ktorým Ministerstvo vnútra SR ráta bez ohľadu na stav osobitného účtu. …

Len škoda, že podobne „odvážny“ nebol aj minister obrany SR J.Liška a jeho „kapela“ v rokoch 2004 a 2005, keď nebola žiadna decembrová valorizácia a v roku 2005 ani riadna valorizácia, čím bolo hrubo porušené naše základné ľudské právo na primerané hmotné zabezpečenie. Ale funkcionári sú často zásadový len v prípadoch, ak ide o ich vlastné vrecká.

V rámci pripomienkového konania som postrehol aj zásadnú pripomienku Ministerstva obrany SR k návrhu na priemernú výšku výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, ktorá bude použitá pri valorizácii. MO SR uvádza, že pri spracovaní materiálu nebola dodržaná dohoda zo spoločných rokovaní o priemernej výške výsluhových dôchodkov profesionálnych vojakov. Táto zásadná pripomienka nebola spracovateľom materiálu (MV SR) akceptovaná. Je potrebné však uviesť, že nový minister obrany F.Kašický sa nevzdal a presvedčil vládu SR, aby sa zvýšenie výsluhových dôchodkov týkalo všetkých dôchodcov (bývalých vojakov), ktorých výška poberanej výsluhovej dávky neprekračuje 18.100 Sk a nie ako bolo stanovené pre policajtov 16.517,- Sk. Pôvodne sa mala táto valorizácia týkať len 1.090 poberateľov výsluhových dôchodkov a po zmene horného limitu narástol ich počet na 4.825 poberateľov (z celkového počtu 7.945 nárokovaných poberateľov).

Je potrebné však uviesť, že v tejto dobe sa už Ústavný súd SR zaoberal protiústavnosťou stanovenia limitov horných hraníc dôchodkovej dávky pri valorizácii. ÚS SR už rok predtým  13.9.2006 pozastavil účinnosť §82 zákona č.461/2003 Z.z. s účinnosťou od 14.10.2006 (na návrh prezidenta SR najmä voči podmieneniu valorizácie limitom hornej hranice dôchodkovej dávky). Ale uvedené nikto nevzal na vedomie, buď o tom nevedel alebo to ignoroval.

Zákon č.508/2007 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 bol schválený v Národnej rade SR dňa 23.10.2007.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v BratislavePridaj komentár