Aplikácia Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach v Slovenskej republike

Vážení priatelia, 

medzištátne a medzinárodné zmluvy a Dohovory majú významnú právnu silu, boli postavené nad rámec vnútroštátnych zákonov Slovenskej republiky a mali priamu reflexiu pri riešení zániku služobného pomeru väčšiny vojakov z povolania v ČSĽA, OS SR. Stále upozorňujem na to, že nedokonalosť a nejednoznačnosť nejakej právnej normy, nemôže dnes ísť na vrub občana, ale naopak – dôsledky nepodarených právnych noriem musí znášať štát, ktorý ich prijal. Fatálne sociálne dôsledky z týchto medzinárodných aktov pretrvávajú dodnes a ležia výlučne na pleciach bývalých vojakov z povolania a profesionálnych vojakov.

     Právny názor všeobecných súdov a Sociálnej poisťovne zatiaľ vychádza z právnej úpravy čl. 39 Ústavy SR, podľa ktorého občania majú nárok na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pričom primeranému hmotnému zabezpečeniu môže zodpovedať iba také hmotné zabezpečenie, ktoré zodpovedá celej dĺžke poistenia bez ohľadu na to, či poistenie bolo získané v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia (podľa zák. č. 328/2002 Z. z.) alebo iba vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia (podľa zákona č. 461/2003 Z. z.). Až po zohľadnení všetkých dôb poistenia (dôb služby z osobitného systému a dôb poistenia zo všeobecného systému) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. je potrebné vykonať výpočet dôchodkovej dávky vo výške zodpovedajúcej rozsahu poistenia vo všeobecnom systéme, a to v súlade s čl. 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach uverejneného v Zbierke zákonov pod č.416/1991 Zb.

      Nie sme s tým však úplne spokojní a preto sme sa začali detailnejšie zaoberať aj Dohovorom č. 128 a dospeli k prekvapujúcemu zisteniu.

     Z oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR č. 416/1991 Zb. vyplýva, že u nás bola ratifikovaná len III. časť Dohovoru č. 128, ktorý vôbec neobsahuje čl. 33! Článok 33 ods. 2 Dohovoru č. 128, podľa ktorého je možné Váš starobný dôchodok krátiť, je však uvedený až v časti VI., ktorá vládou ČSFR vôbec nebola ratifikovaná, teda nebola právne akceptovaná, ani prijatá. 

     Z toho jednoznačne vyplýva, že článok 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 je pri výpočte výšky starobného dôchodku a jeho krátení zjavne nepoužiteľný. Prikladáme doslovné Oznámenie FMZV ČSSR č. 416/1991 Zb. cit.:

 „Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. júna 1967 bol na 51. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika prijíma záväzky, len pokiaľ ide o časť III. Podľa svojho článku 48 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.        Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)“ 

 

    Nikde sa nám nepodarilo vypátrať, či bola dodatočne ratifikovaná aj VI. časť Dohovoru č.128. Ak teda vládou ČSSR nebola doteraz ratifikovaná IV. časť V. časť a VI. časť Dohovoru č. 128, potom máme v ruke pádny argument voči použitiu článku 33 ods. 2 tohto Dohovoru č.128 a dôrazne sa pýtať, prečo je to tak? Malo by to byť zverejnené v Zbierke zákonov (ČSSR, ČSFR).

     Ak Sociálna poisťovňa o sebe tvrdí, že na úseku výkonu sociálneho poistenia, má postavenie štátneho orgánu – tak potom v zmysle čl. 2 ods. 2 zák. č. 460/1992 Zb. Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Predmet činnosti Sociálnej poisťovne je taxatívne vymedzený v zák. č. 461/2003 Z. z. Uvítali by sme, aby Sociálna poisťovňa skutočne postupovala podľa zákona. Od Krajského súdu v Prešove sme na argument žalobcu nedostali odpoveď, dnes ju teda očakávame od NS SR.

     S priateľským pozdravom

                                               JUDr. Marián  Ď U R I N A

                                                              advokát, bývalý vojak z povolania

 

Pridaj komentár