Úloha vojenských odborových zväzov pri riešení diskriminácie v ozbrojených silách

EUROMIL uskutočnil 18. novembra 2020 online diskusiu na tému „Úloha vojenských odborových zväzov pri riešení diskriminácie v ozbrojených silách“.

Zásady rovnosti a nediskriminácie sú zakotvené v medzinárodných normách a právnych predpisoch. Na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sú tieto zásady zakotvené v zmluvách EÚ a Charte základných práv EÚ. Prostredníctvom rôznych smerníc právo EÚ chráni pracovníkov pred diskrimináciou na základe rasy a etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo pohlavia. Európsky pilier sociálnych práv tiež uznáva právo na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre všetkých. Napriek existujúcim medzinárodným a vnútroštátnym právnym predpisom a politikám však mnoho ľudí naďalej trpí diskrimináciou na pracovisku aj v širšej spoločnosti.

Zásady rovnosti a nediskriminácie sa vzťahujú aj na personál ozbrojených síl. Diskriminácia na pracovisku je však problémom v ozbrojených silách, kde vojenský personál naďalej čelí nielen diskriminácii, ale dochádza aj obťažovaniu, zneužívaniu a násiliu na základe rôznych dôvodov. Táto diskusia o zvyšovaní povedomia sa zaoberala súčasnou situáciou v oblasti diskriminácie na pracoviskách jednotlivých ozbrojených síl v rámci EÚ a diskutovali sme aj o úlohe vojenských odborových zväzov v boji proti nim. Významní rečníci zdieľali skúsenosti a najlepšie prístupy v danej oblasti u sociálnych partnerov na zabezpečenie rovnosti, rešpektu a dôstojnosti pre všetkých v ozbrojených silách. V nasledujúcej diskusii o diskriminácii v ozbrojených silách sa otázky prevahy mužskej populácie v ozbrojených silách riešili v diskusii ako zásadné. Bola tiež nastolená otázka eliminácie nedostatočného zastúpenia niektorých skupín v odborových štruktúrach, ako aj potreba brať do úvahy aj ďalšie možné formy diskriminácie, napríklad diskriminácie medzi vojenskými hodnosťami.

Diskusiu moderoval Emmanuel Jacob, prezident EUROMIL-u, ktorý zdôraznil, že je čas zmeniť myslenie, prelomiť stereotypy a nechať ľudí byť v ozbrojených silách takými, akí sú a kým chcú byť. Sociálni partneri by mali spoločne spolupracovať na zabezpečení rovnosti, rešpektu a dôstojnosti pre všetkých v ozbrojených silách. Na webovom sídle EUROMIL-u je Vám k dispozícii je videozáznam z tejto diskusie. EUROMIL zo skúseností a súčasnej diskusie k tejto téme prijal nasledujúce závery a odporúčania.:

 • Úloha odborov je v boji proti diskriminácii na základe rôznych dôvodov na pracovisku zásadná. Odbory reagujú na právne a spoločenské zmeny a podieľajú sa na vytváraní rozmanitejšieho prostredia.

 • Vojenské združenia a odbory by mali hrať svoju úlohu obhajcov ľudských práv pri presadzovaní a ochrane práv svojich pridružených spoločností, ako aj celej sociálno-profesionálnej kategórie, ktorú zastupujú. Toto bude v konečnom dôsledku prínosom pre celú spoločnosť. To znamená vykonávanie činností zameraných na zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a odbornú prípravu, lobovanie, poskytovanie poradenstva a priamu podporu jednotlivcom. Odbory a vojenské zväzy by sa mali tiež navzájom učiť a budovať partnerstvá.

 • Sociálni partneri, ak také rámce existujú v armáde, by mali navyše rokovať o kolektívnych zmluvách na podporu rovnosti v ozbrojených silách a širšej komunite.

 • Štáty by mali vytvárať priaznivé prostredie pre činnosť zástupcov vojenského personálu v tejto oblasti. EÚ má tiež úlohu pri harmonizácii právnych predpisov, politík a postupov, monitorovaní a zabezpečovaní dodržiavania európskych noriem.

 • EUROMIL osobitne odporúča politickým a vojenským orgánom:

  • zabezpečiť, aby vojenský personál v plnej miere mohol využívať práva na slobodu združovania, slobodu prejavu a súvisiace práva, a to tak v právnych predpisoch, ako aj v praxi,

  • aby sa rešpektovali práva odborových zväzov v ozbrojených silách, a to aj pre ich zástupcov a pre ich pridružené subjekty;

  • zaručiť udržanie sociálneho dialógu s reprezentatívnymi odborovými zväzmi a prekonzultovať s nimi záležitosti týkajúce sa príslušníkov ozbrojených síl s konečným cieľom rokovania a uzatvárania kolektívnych zmlúv a záväzných dohôd;

  • prijímať a vykonávať v ozbrojených silách politiku rovnosti, nediskriminácie a začlenenia a zapojiť do tohto procesu vojenské odborové organizácie;

  • zabezpečiť rovnaké práva, rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre všetkých v ozbrojených silách;

  • zabezpečiť, aby sa so všetkým vojenským personálom v budúcnosti zaobchádzalo ako s „občanmi v uniforme“, dôstojne a s rešpektom.

Ako európska zastrešujúca organizácia vojenských združení a odborových zväzov EUROMIL podporuje inkluzívne ozbrojené sily nielen ako otázku ľudských práv, spravodlivosti a rovnosti, ale aj ako otázku operačnej efektívnosti.

Preložil zo stránky EUROMIL-u: Gabriel Merňák, ZV SR Klub Pezinok

Pridaj komentár