Deň delostrelectva a raketového vojska

15. január Deň delostrelectva a raketového vojska

 

 

 

 

Vážení priatelia delostrelci.

 

Dovoľte mi, aby som Vás v mene prezídia ČASOD srdečne pozdravil v deň nášho sviatku, Dňa delostrelectva a raketového vojska, ktorý slávime už 72 rokov. Chcem Vám všetkým popriať pri tejto pre nás delostrelcov významnej príležitosti veľa zdravia spokojnosti osobnej pohody, veľa úspechov v profesijnom živote a nám, ktorí trávime už zaslúžený dôchodok ešte veľa krásnych dní v kruhu svojich najbližších. Je ešte začiatok roku 2021, teda podobne by som Vám chcel popriať aj v tomto novom roku všetko len to najlepšie a ešte by som zvýraznil to, aby sme sa čím skôr striasli tejto nepríjemnej a nebezpečnej choroby – covidu, ktorá znepríjemňuje a obmedzuje život ľudí na celom svete.

 

To, že sme mohli a môžeme oslavovať tento významný deň neprišlo z ničoho. Zaslúžili sa o to aj naši predchodcovia delostrelci, ktorí preukázali v bojoch 2. svetovej vojny úžasné hrdinstvo, príkladnú bojovnosť a majstrovstvo v používaní našich delostreleckých zbraní.

 

Nedá sa nespomenúť, že 15. január ako deň raketového vojska a delostrelectva sa viaže k významnej bitke 2. svetovej vojny a to bitke pri poľskom mestečku Jaslo. V širšom ponímaní, bitka o Jaslo bola súčasťou Visliansko-odrianskej operácie, ktorá bola vedená sovietskymi vojskami na pravom krídle východného frontu a mala za cieľ dosiahnu západný breh rieky Odry, čím pripraviť podmienky pre hlavný cieľ, útok na Berlín. Táto operácia začala 12.1.1945 a trvala do 3.2.1945. Jedna z bitiek tejto operácie bola aj veľmi zložitá bitka o už spomínané mestečko Jaslo. Všetkému predchádzala dôkladná príprava. Práve 15. januára 1945 v skorých ranných hodinách začala významná ofenzíva sovietskych vojsk na vybudované obranné postavenia nacistických vojsk. Prielomu takto vybudovanej obrany predchádzala, tak ako to bolo zaužívané, dôkladná palebná príprava, ktorej súčasťou bola delostrelecká príprava.

V stanovenom čase a podľa plánu ničenia a palebnej prípravy začal 15.1.1945 mohutný útok československého a sovietskeho delostrelectva. Delostrelecká príprava začala o 8,45 hodín a trvala 65 minút. Úsek prielomu mal šírku takmer 40 kilometrov. V tomto úseku bolo sústredených 130 – 200 delostreleckých hlavní na 1 kilometer prielomu. Presná a mohutná delostrelecká paľba v tomto úseku prielomu ničila nemecké obranné postavenia, guľometné hniezda, opevnenia a oporné body nepriateľskej obrany. Nemecké delostrelectvo sa zmohlo len na chabé odpovedanie na paľbu československých a sovietskych delostrelcov. Cieľom palebného ničenia bolo aj nepriateľské delostrelectvo.

Veľmi cenné sú spomienky priamych účastníkov týchto bojov. Tieto je potrebné chrániť a prezentovať všetkým, aby sa uchovalo to, akým ťažkými skúškami československí vojaci prechádzali, čomu boli vystavení a predovšetkým, ako sa statočne, čestne a hrdinsky zachovali, aby vybojovali pre naše generácie mier a slobodu. Z týchto spomienok je zrejmé, že po zahájení delostreleckej prípravy a v jej priebehu zaznamenali delostreleckú paľbu ako hrmenie, hromobitie a zemetrasenie. Delostrelci tých 65 minút bez prestávky viedli paľbu. Tí, ktorí sme slúžili u delostrelectva vieme, ako zložité je nabíjanie delostreleckých zbraní ráže 122 mm a väčšej. Ťažké je nepretržité nabíjanie a vedenie paľby 10 minút, ale ak to má byť 65 minút tak to musí byť hrozná drina, veľa vynaloženej energie a toto je potrebné považovať za hrdinsky čin. Za spomienok je zaznamenané, že aj napriek ranným mrazom, delostrelci obsluhovali delá len v košeliach. Z historického hľadiska sa toto vystúpenie delostrelcov u Jasla považuje za najväčšie vojnové nasadenie delostrelectva v dejinách.

 

Vystúpenie československých delostrelcov bolo vysoko hodnotené aj sovietskymi predstaviteľmi. 1. čs. az v bitke u Jasla pôsobil v zostave 38. armády gen. Moskalenka. Práve gen. Moskalenko zaslal veliteľovi 1. čs. az telegram, v ktorom vyslovil: „svoju vďaku príslušníkom zboru za vynikajúcu činnosť dňa 15. januára 1945“.

Vrchný veliteľ sovietskych ozbrojených síl, za statočnosť v boji dňa 15.1.1945 udelil 2., 4., a 5., delostreleckému pluku čestný historický názov „Jaselský“.

Po ukončení 2. svetovej vojny boli delostrelci poctení tým, že 15. január bol v roku 1949 vyhlásený za Deň delostrelectva. Vývojom raketových zbraní a ich začlenením do skupiny spolu s delostreleckými zbraňami bol neskôr 15. január vyhlásený Dňom raketového vojska a delostrelectva.

 

Delostrelectvo viackrát v povojnovom vývoji prešlo zaťažkávacími skúškami a istou bagatelizáciou jeho významu. Najskôr to bolo tým, že neúmerné schopnosti boli prisudzované raketovému vojsku. Neskôr, približne na prelome storočia delostrelectvo utrpelo tým, že boli prisudzované neprimerané možností pri palebnom ničení letectvu. Vždy však došlo k oživeniu delostrelectva. História, ale aj niektoré lokálne bitky dávajú za pravdu, že bez delostrelectva, bez dôkladnej delostreleckej prípravy je len ťažko možné vyhrať vojenskú bitku. Nepretržitá palebná podpora a úzka súčinnosť delostrelectva so vševojskovými útvarmi a jednotkami tvorila a musíme si uvedomiť, že aj tvorí a zrejme aj bude tvoriť základ úspechu v boji.

 

V dnešnej dobe dochádza k určitému obrode a k vyzdvihnutiu významu delostrelectva. Dochádza k výberu a nakupovaniu delostreleckých zbraní ako v Českej republike, tak aj na Slovensku. Delostrelecké útvary patria medzi najlepšie v rámci OS SR a A ČR. Výborne si delostrelci počínajú pri pôsobení v zahraničných misiách. S potešením sledujeme, aké úspechy zaznamenávajú delostrelci u obidvoch našich republík. S využitím informačných technológií vieme o prípravách a výsledkoch strelieb delostrelcov v A ČR a OS SR.S potešením sme zaznamenali seminár o palebnom ničení, ktorý pripravil a realizoval Koordinátor palebnej podpory, Náčelník delostrelectva a hlavný garant delostreleckých odborností OS SR pán plk. Ing. Pavol BARANČÍK. Podobne s radosťou sme zaznamenali informáciu o tom, že bola pripravená a uskutočnená súťaž v streľbe a riadení paľby delostrelectva s medzinárodnou účasťou. Súťaž s vysokou úrovňou pripravili páni plk. Ing. Pavol BARANĆÍK a pplk. Ing. Ján HRIC. S vysokou profesionalitou sa prejavili naši delostrelci, ktorí získali pri tejto súťaži vysoké ocenenia.

 

 

 

 

 

Preto 15. január bol vždy všetkými delostrelcami oslavovaný a s hrdosťou sme sa hlásili k odkazu slávnych bojových tradícií nášho delostrelectva. Pevne veríme, že aj súčasní delostrelci Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa aj naďalej budú hlásiť k tejto slávnej tradícii.

 

Česká a Slovenská obec delostrelecká nezabúda na niekdajších delostrelcov, ale ani na súčasných. Prezídium ČASOD ďalej rozvíja spôsoby oceňovania delostrelcov, ako tých, ktorí sú vo výsluhovom veku, tak aj tých súčasných. Dnešná situácia nám nedovoľuje, aby sme si pripomenuli Deň delostrelectva a raketového vojska tak, ako napr. vlani, v Trenčíne a ocenili našich členov a príslušníkov delostreleckých jednotiek a útvarov.

Prezídium ČASOD nadväzuje na výnimočný akt z roku 2005, kedy boli delostrelci ocenení Krížom rytiera delostrelectva. Je vytvorený nový druh vyznamenania „Rad rytierov delostrelectva“. Chcem zvýrazniť, že bol vydaný Výnos prezídia ČASOD, a pri príležitosti Dňa delostrelectva a raketového vojska v roku 2021 boli takéto vyznamenania udelené. Výnos prezídia ČASOD číslo 1, zo dňa 15.1.2021 bude zverejnený.

 

Sme nesmierne potešení tým, že velenie OS SR, NGŠ OS SR vníma delostrelectvo ako významný druh vojska a prijal opatrenie k tomu, aby sme na tieto hrdinské činy našich predchodcov, delostrelcov nezabudli a svojou činnosťou nadväzovali na ne.

Na významné vystúpenie československých a sovietskych delostrelcov nikdy nezabudneme a budeme si ho aj naďalej s hrdosťou a s úctou pripomínať.

 

 

 

 

 

Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej

plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

 

 

Pridaj komentár