Priznanie starobného dôchodku vojakovi (policajtovi) počas trvania služby

Vážení kolegovia,

už niekoľko príspevkov na webových stránkach majúcich vzťah k obrane a bezpečnosti riešilo nárok vojaka (policajta) na priznanie starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou počas trvania ich služobného pomeru. K tejto otázke si vytvorili súdy SR ustálený právny názor a napriek tomu ho Sociálna poisťovňa a ojedinele aj niektoré krajské súdy ignorujú.

Najnovší prípad som zaznamenal u Krajského súdu v Prešove, ktorý svojím rozsudkom spis. značka 2Sa/24/2018 zo dňa 27.11.2020 zamietol žalobu nášho kolegu policajta (právne zastúpeného miestnou advokátskou kanceláriou) proti rozhodnutiu o priznaní starobného dôchodku.

Náš kolega ukončil služobný pomer policajta dňom 28.2.2017 a dňom 1.3.2017 mu bol priznaný výsluhový dôchodok. Žiadal Sociálnu poisťovňu priznať starobný dôchodok 3 roky spätne od podania žiadosti tzn. od 24.5.2014 , kedy bol ešte v služobnom pomere. Nárok na starobný dôchodok mu vznikol v zníženom dôchodkovom veku už počas služobného pomeru dňom 17.9.2011.

Krajský súd Prešov vôbec nevzal do úvahy záväzný právny názor Najvyššieho súdu SR publikovaný v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR a ani neodôvodnil prečo sa ním neriadil, konštatoval, že nárok mohol vzniknúť až odo dňa skončenia služobného pomeru. Náš kolega už riešil svoj nárok na SD pred týmto súdom aj v roku 2018, kedy tento súd zrušil pôvodné rozhodnutie SP.

Ustálený právny názor NS SR v obdobných veciach znie:

Samotné trvanie služobného pomeru nebráni vzniku nároku na SD podľa zákona č.461/2003 Z. z. príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ak došlo k splneniu podmienok pre vznik nároku na túto dávku skôr, ako boli splnené podmienky pre vznik výsluhového dôchodku.

Nechápem prečo krajský súd, Sociálna poisťovňa a ani právny zástupca žalobcu sa neriadili ustáleným právnym názorom NS SR (a pritom existujú aj ďalšie rozsudky NS SR s rovnakým právnym názorom).

Voči takýmto rozsudkom je potrebné včas podať kasačnú sťažnosť a namietať nesprávny právny názor krajského súdu.

 

Ľubomír Dubeň
autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a text vyjadruje jeho osobný názor

Pridaj komentár