Opustil nás generálmajor Ing. Marián Horský

     V piatok 11. decembra 2020 vo veku 75 rokov zomrel v Prešove generálmajor. Ing. Marián Horský. Opustil nás kamarát, večný optimista, ktorý rozdával úsmevy a dobrú náladu pri každom stretnutí. I po odchode do výslužby udržiaval nielen v regióne Prešova úzke kontakty s vojakmi, policajtmi, hasičmi, motorkármi, aktívne sa zapájal do činnosti v Klube generálov SR a ZV SR. Pohreb sa koná v stredu 16. decembra 2020 o 10,00 hod. v Dome smútku v Prešove.

     Marián sa narodil sa 28. augusta 1945 v malej dedinke Pribenik, ležiacej pri Kráľovskom Chlmci na hraniciach s Maďarskom. Ako absolvent jedenásťročnej strednej školy s maturitou v Kráľovskom Chlmci sa od októbra 1962 stal žiakom školskej jednotky pri 6. motostreleckom pluku v Uherskom Hradišti a od septembra 1963 poslucháčom motostreleckého smeru vo Vyššom vojenskom učilišti hrdinu ZSSR kpt. O. Jaroša vo Vyškove na Morave.

Po skončení štúdia bol dňom 1. augusta 1966 prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka.

Od septembra 1966 do augusta bol veliteľom čaty a od augusta 1967 veliteľom roty v 57. motostreleckom pluku v Stříbře.

K 1.8.1970 bol povýšený na nadporučíka a v septembri 1973 prevzal funkciu dôstojníka štábu 57. motostreleckého pluku.

Dňom 10.9.1974 bol premiestnený k Východnému vojenskému okruhu a následne ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa práporu 55. motostreleckého pluku v Trebišove. K 1.8.1975 ho povýšili na kapitána.

V septembri 1976 bol vyslaný na dvojročné postgraduálne štúdium do Vojenskej akadémie A. Zápotockého v Brne, smer veliteľsko-štábny, odbor vševojskový. Na záver štúdia ho k 15.7.1978 povýšili na majora.

Od septembra tohto roka vykonával funkciu náčelníka štábu a od októbra 1980 funkciu veliteľa 63. motostreleckého pluku v Michalovciach.

Dňom 15.11.1981 bol povýšený na podplukovníka a v novembri 1982 ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa 14. tankovej divízie v Prešove.

V čase od septembra 1984 do júla 1986 absolvoval dvojročné interné štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve, so špecializáciou veliteľsko-štábnou, operačno-strategickou, a bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt.).

K 1.5.1987 ho povýšili do hodnosti plukovníka gšt. a v októbri tohto roka ustanovili za veliteľa 14. tankovej divízie.

V júli 1990 prevzal funkciu zástupcu veliteľa Východného vojenského okruhu (VVO) pre civilnú obranu v Trenčíne a súčasne bol vymenovaný za člena Vojenskej rady VVO.

K 1.10.1990 ho prezident ČSFR vymenoval do hodnosti generálmajora. V súvislosti s reorganizáciou čs. armády bol dňom 1.1.1992 poverený dočasným výkonom funkcie náčelníka civilnej obrany Vojenského veliteľstva Východ (VVV) v Trenčíne a vymenovaný za člena Vojenskej rady VVV.

Po vzniku Armády SR (ASR) k 1.1. 1993 vykonával funkciu náčelníka organizačnej správy hlavného štábu Veliteľstva ASR, od 1.9.1994 náčelníkom organizačnej správy Generálneho štábu ASR.

Zmenou zákonných ustanovení o službe príslušníkov ASR sa od 1.1.1998 stal profesionálnym vojakom v stálom služobnom pomere.

K 1.12.1998 bol odvolaný z doterajšej funkcie a vyčlenený pre plnenie úloh Ministerstva obrany SR a bol vymenovaný ako pridelenec obrany SR v Poľsku až do októbra 2002.

Po splnení nároku na starobný dôchodok ho dňom 31.10. 21002 prepustili zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a previedli do zálohy.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR ho prezident Slovenskej republiky dňa 5.12. 2002 povýšil na generálmajora v zálohe ako druhej generálskej hodnosti.

Generálmajor Ing. Marián Horský bol ženatý a vychoval dve deti. S manželkou Annou žil v Prešove.

 

     Pán generál, milý priateľ, česť Tvojej pamiatke!

Pridaj komentár