Navždy nás opustil plk. v.v. Ing. Vladimír Repčík

V stredu 25. novembra 2020 nás po dlhej chorobe navždy opustil náš priateľ, kolega a dlhoročný  člen klubu ZV SR a Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom

plk. v.v. Ing. Vladimír Repčík.

Posledná vojensko-cirkevná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 28. novembra (sobota) pri dome smútku na cintoríne v obci Horná Streda.

Česť jeho pamiatke. 

 

   Vladimír Repčík sa narodil 16.2.1926 v Bošáci okr. Nové Mesto nad Váhom. Po ukončení 8 tried Základnej školy v Bošáci sa vyučil za strojného a stavebného zámočníka vo firme Lichardus v Ružomberku-Bielom Potoku.  Tu ho aj v auguste 1944 zastihlo SNP, do ktorého sa ako 18-ročný aktívne zapojil . Pôsobil ako pomocník v Ružomberskej posádke pod velením mjr. Miloša Vesela ( gen. IM) v oblasti materiálno-technického zabezpečenia na úseku Ružomberok-Biely Potok, Liptovská Osada.

    Po skončení 2. svetovej vojny svoj ďalší život spojil s letectvom OS. 31.10.1945 bol prijatý na Vojenskú odbornú školu leteckých mechanikov v Liberci. Po skončení školy bol prijatý za poddôstojníka z povolania v hodnosti rotný a prešiel základnými technickými funkciami u leteckých útvarov- 2. letecký pluk Piešťany, 1. letecký pluk-Zvolenský-Hájnik, 1. letecký pluk Mladá.

    1.12.1950 bol prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti podporučík. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti si doplnil štúdiom na VAAZ-Brno na leteckej fakulte , obor veliteľsko-technický v rokoch 1952-1957. Za úspešné absolvovanie mu bol udelený odznak absolventa VTA AZ.

    Po skočení akadémie vykonával inžiniersko-technické funkcie v 6. stíhacom  leteckom pluku Bratislava, v 30. Bojovom  leteckom pluku Piešťany, v leteckom učilišti Prostějov, v leteckom učilišti Košice, v 3. Leteckom  školskom pluku Trenčín. Od roku 1964 pôsobil v LO TN, kde prešiel rôznymi funkciami až po náčelníka úseku riadenia akosti , ktorú vykonával do 31.12.1985, keď bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti podplukovník. V rokoch 1970-1980 externe vyučoval na VŠ dopravy a spojov v Žiline.

     Ani po odchode do zálohy nezostal nečinný. V roku 1984 vstúpil do SZPB, kde zastával rôzne funkcie: člena ÚR SZPB, predsedu okresného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom, predsedu ZOSZPB, podpredsedu OblV SZPB. Je držiteľom preukazu 255/1946 zb., nositeľom preukazu vojnového veterána a pamätného kríža vojnového veterána.  Aktívne sa zúčastňoval besied na školách, kde vysvetľoval žiakom a študentom nezmyselnosť a hrôzy vojen.

     Plk. v.v. Ing. Vladimír Repčík patrí k zakladajúcim členom ZV SR, klub Nové Mesto nad Váhom.  Za svoju účasť v NOB, aktívnu a zodpovednú prácu bol viackrát ocenený štátnymi, rezortnými vyznamenaniami, vyznamenaniami SZPB i ZV SR. Bol mimoriadne povýšený do hodnosti plukovník.

pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík-predseda klubu

 

Pridaj komentár