Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Viacerí z nás zachytili informáciu, že z pripraveného návrhu ústavného zákona tak dôležitého pre dôchodcov, vypadol paragraf 17, ktorý má pojednávať o osobitnom dôchodkovom systéme pre príslušníkov ozbrojených zborov. Vznikli tak odôvodnené obavy, že osobitný systém výsluhových dôchodkov garantovaný zákonom č.328/2002 Z. z. (Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) by mal byť zrušený. Čo by sa malo týkať nielen aktívnych vojakov, čakateľov výsluhových dôchodkov ale i súčasných poberateľov výsluhových dôchodkov. Návrh zákona v takejto podobe by bol v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zdôrazňuje, že sociálne istoty príslušníkov ozbrojených zborov zostanú zachované.

     Prezídium ZV SR túto situáciu pozorne sledovalo a bolo pripravené na ňu zásadne reagovať.

     Na vzniknutý nepokoj medzi policajtami a vojakmi zareagoval minister vnútra SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na základe ich reakcií by malo byť jasné, že existujúci osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek a záchranných zborov bude zachovaný.

     Vzniknutú situáciu budeme pozorne sledovať.

 

Vyjadrenia oboch ministrov skopírované z Facebooku:

Roman Mikulec, minister MV SR

ŽIADNU PANIKU, PROSÍM

Na ministerstve sme zachytili obavy ohľadom návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. V tomto návrhu je spomenutý aj zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002 Z. z.. Pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie policajtov, vojakov a záchranárov, chceme pripomenúť, že v Programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020 až 2024 sa vláda zaviazala garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek a záchranných zborov.

Ministerstvo vnútra SR bude v rámci medzirezortného pripomienkového konania požadovať zmenu navrhovaného ustanovenia ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme tak, aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu osobitného systému výsluhového zabezpečenia príslušníkov týchto zložiek.

Ministerstvo vnútra bude na základe uvedeného záväzku z programového vyhlásenia vlády uskutočňovať aj ďalšie kroky smerujúce k stabilizácii osobitného systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov.

 

Milan Krajniak, minister MPSVR SR

UBEZPEČENIE VOJAKOM A POLICAJTOM

Navrhovaný ústavný zákon o dôchodkovom systéme žiadnym spôsobom nemení systém výsluhových dôchodkov príslušníkov ozbrojených síl a policajného zboru. Tieto schémy zostanú zachované tak, ako fungujú doteraz.

Návrh ústavného zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a našou chybou z textu vypadol paragraf 17, ktorý má garantovať výnimku pre vojakov a policajtov. Ide o technickú chybu – v dôvodovej správe sa spomínaný paragraf 17 nachádza aj so zdôvodnením, že výsluhové systémy pre vojakov a policajtov zostávajú nedotknuté.

Ospravedlňujem sa vojakom a policajtom, ako aj ministrom obrany a vnútra za túto technickú chybu. Dávam verejný prísľub, že budem spolu s ministerstvom obrany a vnútra spolupracovať na takej formulácii spomínaného paragrafu 17, aby ste mali 100 percentnú istotu, že na vaše výsluhové nároky navrhovaný ústavný zákon nebude mať žiaden vplyv.

Prácu príslušníkov ozbrojených síl a policajného zboru si veľmi vážim, preto ma toto nedorozumenie veľmi mrzí a ešte raz sa za technickú chybu pri zaslaní návrhu ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania ospravedlňujem.

Pridaj komentár