Štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši úspešne ukončilo 115 študentov

Slávnostnými promóciami na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši úspešne ukončilo bakalárske štúdium 62 študentov v hodnosti vojak I. stupňa. V akademickom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo magisterské a inžinierske štúdium aj 53 študentov v hodnosti poručík. V zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa promočný akt odovzdávania diplomov konal bez účasti verejnosti.

 

 

 

„Akadémia ozbrojených síl poskytuje, ako jediná vzdelávacia inštitúcia v Slovenskej republike, vysokoškolské vzdelanie v troch stupňoch, orientovaných pre potreby ozbrojených síl,“ ocenil význam Akadémie ozbrojených síl rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Zároveň pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu akademickej a vojenskej prípravy, etické normy a tradície, a načrtol tiež ďalšie ambície akadémie.

Študentom s najlepšími študijnými výsledkami v oboch stupňoch štúdia v jednotlivých študijných programoch udelil rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. mimoriadne štipendium. Zároveň poďakoval pedagógom, veliteľom a zamestnancom za prácu v záujme prípravy študentov na ich budúce povolanie a všetkým 62 študentom, ktorí pokračujú v štúdiu na akadémii ďalej, poprial, aby ďalšie dva roky magisterského a inžinierskeho štúdia, ktoré si zvolili, využili čo najlepšie v záujme svojej prípravy na výkon tohto náročného povolania.

 

Autor: MO SR – AOS, foto: AOS

Pridaj komentár