VČS Klubu ZV SR Piešťany

20. februára 2020 sa konala výročná členská schôdza Klubu  ZV SR  Piešťany  s voľbou predsedu klubu, členov rady klubu a kontrolóra. Na  schôdzi hostí zastupoval pán podplukovník vo výslužbe RSDr. Jozef Putirka zo spolupracujúceho Klubu Nové Mesto nad Váhom a Prezídium ZV SR zastupoval člen Klubu Piešťany a súčasný štatutár ZV SR plukovník vo výslužbe Ing. Ján Paulech. Na poslednú chvíľu, sa ospravedlnil veliteľ posádky a zároveň veliteľ Práporu logistiky Hlohovec podplukovník Ing. Richard Beniak z dôvodu účasti na pohrebe bývalého dôstojníka OS SR. Pozdravné posolstvo veliteľa posádky predniesol v úvode svojho vystúpenia predseda klubu plukovník vo výslužbe Ing. Jozef Svetlík.

 

Vo výročnej správe predseda klubu poukázal na činnosť klubu po jednotlivých oblastiach a vyzdvihol jednotlivcov klubu, ktorí sa pričinili o organizovanie klubových spoločenských aktivít, hlavne tradičného letného stretnutia pri guláši a predvianočného stretnutia pri zabíjačkových špecialitách. Mimo iného zvlášť vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu s Klubom Nové Mesto nad Váhom a to nielen pri zabezpečovaní tradičných spomienkových aktov súvisiacich s M. R. Štefánikom v Košariskách a Mohyle na Bradle, ale aj v tradičnom sponzorstve piešťanského klubu pri organizovaní streleckej súťaže Klubom Nové Mesto nad Váhom, ktorá nesie názov po bývalom predsedovi Klubu Nové Mesto nad Váhom  plk. v.v. PaeDr. Štefanovi Bumbálovi. V správe bola prednesená aj výzva na väčšiu zapojenosť členov klubu na lokálnych pietnych aktoch i účasť na plánovaných aktivitách v tomto jubilejnom roku z hľadiska celospoločenských, ako aj lokálnych výročí. Štatutár ZV SR vo svojom vystúpení nasmeroval pozornosť na informácie o aktuálnom dianí a prioritách ZV SR v tomto kalendárnom roku. Súčasťou schôdze bolo okrem prerokovania pripomienok do pripravovaných Stanov ZV SR a ORP aj ocenenie jubilantov a jednotlivcov za aktívny prístup k plneniu povinností v rade klubu. Štatutár ZV SR odovzdal dve Pamätné medaile- Hviezda ZV SR doterajšiemu predsedovi klubu plukovníkovi vo výslužbe Ing. Jozefovi Svetlíkovi a tajomníkovi klubu podplukovníkovi vo výslužbe Ing. Jánovi Pestúnovi. Za staronového predsedu klubu bol zvolení doterajší predseda klubu a dvaja nový členovia rady klubu.

Predseda klubu plk. v.v. Ing. Jozef Svetlík, foto: archív klubu

Pridaj komentár