Na vyhodnotení výcvikového roka 2019 Práporu logistiky Hlohovec prezentoval činnosť ZV SR jeho štatutár plk. v.v. Ing. Ján Paulech

Dňa 2. marca 2020 sa v priestoroch VÚ 4444 Hlohovec uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie príslušníkov Práporu logistiky Hlohovec, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca veliteľa Brigády bojového zabezpečenia PS OS SR plukovník Ing. Maroš Murárik, ktorý v predchádzajúcom období vykonával funkciu veliteľa tohto práporu. Zväz vojakov SR zastupoval jeho štatutár plukovník vo výslužbe Ing. Ján Paulech a predseda Klubu ZV SR Piešťany plukovník vo výslužbe Ing. Jozef Svetlík.

   

V prvej časti Veliteľského zhromaždenia sa uskutočnili dve odborné prednášky, ktoré sa týkali problematiky Brigády bojového zabezpečenia a jedna prezentácia k zloženiu a činnosti Zväzu vojakov Slovenskej republiky, ktorú vykonal štatutár ZV SR plukovník vo výslužbe Ing. Ján Paulech. V 45-minútovej prednáške mimo iného poďakoval veliteľovi Práporu logistiky Hlohovec podplukovníkovi Ing. Richardovi Beniakovi za pozvánku a vytvorenie dostatočného časového priestoru na zoznámenie účastníkov Veliteľského zhromaždenia s poslaním, štruktúrou a činnosťou Zväzu vojakov SR a jej klubov, s obsahom spolupráce ZV SR s MO SR, OS SR, vrátane podielu na príprave legislatívy týkajúcej sa aj sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov, ako aj s aktuálnym obsahom spolupráce s profesijnými vojenskými združeniami krajín Vyšehradskej skupiny a podielom ZV SR na činnosti v EUROMIL-e  (Európskej organizácii vojenských združení a vojenských odborov),  ktorej členom je ZV SR od roku 1993. Zároveň upriamil pozornosť členov zhromaždenia na webovú stránku ZV SR, kde sú mimo iného uvedené aj benefity, z ktorých časť môžu využiť aj profesionálni vojaci. Na záver opakovane poďakoval za veľmi dobrú úroveň spolupráce medzi Práporom logistiky Hlohovec a Klubom  ZV SR Piešťany, ktorá sa odráža v aktivitách a ktorá  už 10 rokov vzájomne napomáha k úspešnej prezentácii OS SR a ZV SR na verejnosti. Prednášajúci vyzval účastníkov veliteľského zhromaždenia a ich podriadených, aby zvážili možnosť vstúpiť do ZV SR aj prostredníctvom založenia vlastného klubu.  

V druhej časti Veliteľského zhromaždenia  veliteľ Práporu logistiky Hlohovec vykonal podrobne vyhodnotenie jednotlivých priorít, ako aj vyhodnotenie jednotlivých oblastí s poukázaním na podiel konkrétnych veliteľov na plnení úloh v priebehu výcvikového roku. Veliteľ konštatoval splnenie úloh výcvikového roku 2019 na veľmi dobrej úrovni, čo vo svojom vystúpení potvrdil aj zástupca veliteľa Brigády bojového zabezpečenia PS OS SR s poukázaním na priority roku 2020. Druhá časť bola ukončená vyhlásením rozkazu veliteľa o udelení odmien veliteľom a náčelníkom, korí sa najviac zaslúžili na dosiahnutých výsledkoch. V popoludňajších hodinách veliteľské zhromaždenie pokračovalo špecifickou problematikou, ktorá sa týkala vyhodnotenia škôd vyhodnotením škôd a disciplíny.

Plk. v.v. Ing. Ján Paulech, štatutár a 2. viceprezident ZV SR

Pridaj komentár