V Klube pod Zoborom- bilancovali

 

20. februára 2020, v kasárňach protilietadlovej brigády, ZV SR Klub Nitra-Zobor bilancoval predošlý rok. Hosťami okrem veliteľa útvaru plk. Ing.Jozefa PAŇKA a štábneho kaplána por. Mgr. Jaroslava Leopolda JABLONSKÉHO boli 1. viceprezident Prezídia ZV SR generálporučík v. v. Ing. Peter VOJTEK, predseda ZV SR Klubu Pezinok plk. v. v. Ing. Milan VIGLASKÝ, mjr. v. v. Ing. Mgr. Štefan ŠKROVÁNEK, podpredseda JDS ZO č.1 Ľubomír ZÁMOCKÝ, predseda OblV SZPB pplk. v. v. Dr. Jozef HAVEL.

  

 

Bohatú správu o činnosti klubu v roku 2019, predniesol predseda klubu, v ktorej zhodnotil plnenie aktivít v roku 2019, naznačil aktivity na rok 2020, poďakoval partnerským organizáciám za spoluprácu. Ďalej bola prednesená správa o hospodárení klubu v roku 2019, správa kontrolóra klubu. VČS schválila rozpočet na rok 2020 a členský príspevok na rok 2020 v čiastke 10,-eur. Namiesto zosnulého pplk. v. v. Ing. Petra Mikloviča bol za člena rady klubu  zvolený pplk. v. v. Ing. Ján Košina. 1.viceprezident ZV SR pán genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek odovzdal Hviezdu ZV SR mjr. v. v. Ing. Vladimírovi Lavorovi,  čestné uznania a pamätné listy navrhnutým členom klubu. Pri tejto príležitosti odovzdal predseda ZV SR Klub Pezinok plk. v. v. Ing. Milan VIGLASKÝ pamätnú medailu k 25. výročiu vzniku klubu predsedovi ZV SR Klub Nitra- Zobor  pplk. v. v. Ing. Pavlovi Luspajovi s poďakovaním za dlhoročnú spoluprácu medzi klubmi. Veliteľ protilietadlovej brigády plk. Ing. Jozef Paňko ocenil spoluprácu s klubom odovzdaním osobitného pamätného listu a taktiež príslušníčku útvaru – jubilantku pani Martu Lavorovú.

       

Členovia klubu boli zoznámení  so všetkými pripravenými materiálmi a prijali Uznesenie a Plán aktivít na rok 2020. Na záver predseda poďakoval členom klubu a hosťom za účasť, poprial veľa zdravia šťastia do ďalšieho roku. Poďakovanie patrí aj veliteľovi protilietadlovej brigády, ktorý nám vytvoril dôstojné podmienky pre rokovanie klubovej Výročnej členskej schôdze.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová a pplk. v. v. Ing. Ján Košina

One thought on “V Klube pod Zoborom- bilancovali

  1. Som veľmi rád, že som dostal pozvanie a mal som tak príležitosť sa opäť stretnúť s členmi môjho bývalého Klubu. Vysoká účasť na schôdzi len potvrdzuje, že rada klubu kráča tým správnym smerom. Organizovaním množstva zaujímavých výletov, návštev, súťaží či pravidelnými Klubovými odpoludniami dokáže pritiahnuť a zaujať väčšinu svojich členov.
    Prajem Vám všetkým pevné zdravie, aby Vám klubová činnosť prinášala radosť a teším sa na ďalšie stretnutia!
    genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

Pridaj komentár