Členská schôdza členov Klubu vojenských veteránov Trenčín

V súlade so spresneným Plánom činnosti Klubu vojenských veteránov Trenčín (KVV), Rada klubu na deň 20. februára 2020, zvolala členov členskú schôdzu KVV Trenčín. Členská schôdza vo vyzdobenej Univerzálnej sále Posádkového klubu ozbrojených síl Slovenskej republiky za prítomnosti 236 členov bola otvorená štátnou hymnou SR. Po doznení posledných tónov jedného zo základných symbolov Slovenskej republiky – hymny SR, predseda klubu vo svojom príhovore privítal prítomných členov klubu i hostí a členská schôdza mohla pokračovať. Z pozvaných hostí boli prítomní: prednosta Okresného úradu s krajskou pôsobnosťou JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD, zástupca za veliteľa PS OS SR pplk. Ing. Branislav Krajčík, vedúca PK VPS OS SR Mgr. Mária Huszlicsková a riaditeľ Vojenskej polikliniky v Trenčíne Ing. Igor Dobrota. Pre osobitné povinnosti sa z členskej schôdze ospravedlnil predseda TSK a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

  

Po úvodnom príhovore a vzdaní úcty členom klubu, ktorí v roku 2019 zomrelí, riadenie schôdze prevzal člen Rady klubu Mgr. Ing. Jaroslav Balocký. Riadiaci schôdze, po splnení procedurálnych úloh odovzdal slovo predsedovi klubu, ktorý predniesol Správu o činnosti rady i klubu od poslednej členskej schôdze, ktorá bola uskutočnená 28. februára 2019.

Predseda KVV, v správe vyzdvihol angažovanosť viacerých členov klubu, ale poukázal aj na nedostatky v činnosti rady i členskej základne. Nedostatky sú najmä v platení členských príspevkov v stanovenom termíne a v účasti na podujatiach uskutočňovaných radov klubu a Okresnou i Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Pozitívna je účasť členov na letných aktivitách, spolupráca s orgánmi štátnej správy i samosprávy i všeobecný záujem o dianie v spoločnosti. Rada klubu skoro dva roky pracovala bez jedného člena. Až v poslednom období sa nám podarilo pre prácu v rade a pre prácu v prospech členov klubu získať Ing. Dušana Kulika.

Za vynaložené úsilie a čas v prospech členov klubu, na návrh Rady boli viacerí členovia ocenení JDS a ZV SR. Ďakovným listom ÚJDS bol ocenený prednosta Okresného úradu Trenčín JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

Zväzové vyznamenania a ocenenia dostalo:6 členov Hviezdu ZV SR, 36 členov Čestné uznanie ZV SR, 15 členov Ďakovný list ZV SR, 37 členov Pamätný list KVV Trenčín, 12 členov Ďakovný list KVV Trenčín.

Diskusia, sa až na dve vystúpenia niesla v znamení pozdravov a informácii čo a ako v ďalšom období, jedno v poukázaní na nesprávny znak klubu a jeden príspevok s požiadavkou vysvetliť rozdiel medzi starobným dôchodkom a výsluhovým dôchodkom a to v súvislosti s oslobodením od koncesionárskych poplatkov.

Členská schôdza, zobrala na vedomie Správu o hospodárení klubu, Správu o činnosti kontrolnej komisie. Schválila Plán činnosti klubu na rok 2020, Rozpočet na rok 2020 a v ňom finančnú pomoc pre kolegu mjr. v. v. Mojmíra Květoňa, ktorý je jedným z postihnutých pri výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

Na záver členskej schôdze predseda klubu poďakoval členom klubu, ktorí spracovávali jednotlivé dokumenty, ktorí pripravovali rokovaciu miestnosť, bez čoho by členská schôdza nemohla byť uskutočnená, členom klubu za prácu pri prezentácii i výbere členských príspevkov, prítomným členom za ich aktivitu, hosťom poďakoval za prijatie pozvania a účasti na členskej schôdzi. Členom a hosťom zaželal v novom roku 2020 veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov.

 

Ing. Ján Skyba, predseda KVV Trenčín

 

Pridaj komentár