Hodnotili sme rok 2019

Po roku činnosti klubu sme sa opäť stretli na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 29.januára 2020. Naše hodnotenie uplynulých mesiacov prišli pozdraviť:    Mgr. Lucia Gurbáľová, viceprimátorka mesta Košice;    plk. v.v. Ing. Ján Paulech, zastupujúci prezident ZV SR;   delegácia klubu Prešov – pplk. v.v. Ing. Milan Havlík, mjr. v.v. Vladislav Tkáč, mjr. v.v. Ing. Gustáv Malát;   plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, predseda klubu Pezinok.

Po úvodných procedúrach nastal čas pre správu o činnosti za uplynulý rok, ktorú predniesol predseda klubu pplk. v.v. Ing Štefan Pinka.  

V správe poďakoval všetkým členom a lektorom, ktorí sa podieľali na príprave alebo úspešnej realizácii prednášok. V hodnotení nezabudol spomenúť vydarené akcie v Prešove – návšteva vrtulníkového krídla, Hejce – pamiatka zosnulých pri najväčšej tragédii vojenského letectva, účasť na spoločných posedeniach pri guláši, oslavy MDŽ a iné. Samozrejme, že zviditeľňujeme armádu na verejnosti účasťou na pietnych spomienkových akciách – oslobodenie mesta, SNP, pri pamätníku na Dukle a vo Svidníku.

V ďalšej časti schôdze sme si vypočuli správu o finančnom hospodárení a správu kontrolnej komisie.

Pokračovali sme návrhom plánu hlavných úloh pre rok 2020 a jeho finančným zabezpečením. Nasledovala diskusia v ktorej vystúpila ako prvá viceprimátorka mesta Košice. Poďakovala sa za pozvanie a vyjadrila presvedčenie, že vzájomná spolupráca bude naďalej úspešná. Plk. Paulech vo svojom vystúpení sa najskôr prezentoval  pôsobením v armáde a potom predniesol víziu práce prezídia ZV SR pre najbližšie obdobie. Požiadal radu klubu aby viac propagovala svoju bohatú činnosť klubu na webovom sídle. Pplk. Havlík ospravedlnil neúčasť predsedu klubu pplk. Palaia a požiadal o možnosť užšej spolupráce klubov. Plk. Viglaský sa poďakoval za pozvanie a spomínal na minuloročné oslavy založenia klubu Pezinok. Pri tejto príležitosti odovzdal trom členom: Melničák, Michalov a PetöPamätnú plaketu klubu Pezinok.

V diskusii pokračovali členovia klubu od ktorých zazneli požiadavky na prehodnotenie spolupráce s BEOS Miskolc, výzva na účasť v blížiacich sa voľbách a poďakovanie rade klubu za jej prácu v prospech členov. Na záver už ostali len body pre návrh a schválenie uznesenia a samotný záver schôdze.

Po ukončení hodnotiacej schôdze nasledovalo malé občerstvenie.

   

Pridaj komentár