XXI. stretnutie predstaviteľov reprezentatívnych organizácií profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojenských dôchodcov krajín V4

5. a 6. septembra 2019 sa v hoteli Granit Tatranské Zruby a vo Vojenskej akadémii gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš uskutočnilo XXI. stretnutie predstaviteľov reprezentatívnych organizácií profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojenských dôchodcov krajín Vyšehradskej skupiny. Cieľom stretnutia bola prezentácia organizácií jednotlivých krajín a ich ozbrojených síl, ako aj prerokovanie a podpísanie spoločného vyhlásenia hlavnej témy stretnutia: „Nábor a udržanie profesionálnych vojakov (výsluhových dôchodcov) v ozbrojených silách (profesijných združeniach) v krajinách V4.“

Na začiatku stretnutia prezident ZV SR pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera menovite privítal všetkých členov jednotlivých delegácií a odovzdal slovo mjr. Mgr. Zdenkovi Barancovi.

Zloženie delegácií:

Svaz vojáků z povolání Armády Českej republiky – vedúci delegácie plk. v.v. Ing. František Beránek, člen delegácie Dominik Žbánek,

Honvédszakszervent z Maďarska – vedúci delegácie plk. János Czövek, viceprezident HOST mjr. Zoltán Szendrejmjr, EUROMIL HOSZ  mjr. István Bacskai,

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerov Zswodovych z Poľskej republiky – vedúci delegácie plk. námorníctva Wieslaw Banaszewski, viceprezident KONWENT plk. Zbignew Guzowski, Legál Counsel KONWENT Andrzej Zmarz,

Zväz vojakov Slovenskej republiky – vedúci delegácie prezident zväzu pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, 1. viceprezident genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, 2. viceprezident  plk. v.v. Ján Paulech, tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan, člen prezídia mjr. Mgr. Zdenko Baranec a tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík.

Po oficiálnom otvorení stretnutia nasledovali prezentácie reprezentatívnych organizácií a ozbrojených síl jednotlivých krajín V4,  diskusie, porovnávania a príprava spoločného prehlásenia.

Prezentácie jednotlivých reprezentatívnych organizácií V4:

Česká republika: Presentace SVP AČR 2019

Poľská republika: (Prezentácia prekračuje maximálnu veľkosť nahrávaných súborov na tejto webovej stránke.)

Maďarská republika: Human Strategy of HFD – Military career

Slovenská republika: PPT V4 2019 T Zruby finálna prezentácia k 260719

Na záver 1. dňa genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek poďakoval všetkým zúčastneným za aktívny prístup pri napĺňaní jednotlivých bodov rokovania. Obzvlášť vysoko ocenil prácu mjr. Mgr. Zdenka Baranca a pplk. v.v. PhDr. Mariána Mjartana pri zabezpečení stretnutia a všetkých zúčastnených pozval na spoločnú večeru.

 

 

Na druhý deň ráno sa všetky delegácie mikrobusom spoločne presunuli do areálu Pamätníka a vojenského cintorína Háj – Nicovô pri Liptovskom Mikuláši, kde ich privítal primátor mesta Ing. Ján Blcháč.  Po pietnom kladení vencov k hlavnému pomníku im doc. PhDr. Oldřich Vaňek, CSc. okrem iného pripomenul, že práve na mieste  sa koncom 2. svetovej vojny odohrávali jedny z najťažších a najdlhších bojov, ktoré môžeme prirovnať k tým na Dukle.

Pietny areál Háj – Nicovô je najväčším pohrebiskom československých vojakov na Slovensku, veď v desiatich radoch, po oboch stranách schodiska, je 1415 hrobov a je tu pochovaných 1369 príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli od januára až do apríla 1945 pri dobývaní bývalých okresov Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok a Dolný Kubín,“ dodal na záver svojho vystúpenia doc. PhDr. Vaňek, CSc.

Potom jednotlivé delegácie položili vence aj v spomienkovej kaplnke, v ktorej sú do mramorovej dosky vyryté mená 58 príslušníkov OS SR, ktorí zahynuli pri služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách.

 

 

Doslova nabitý program stretnutia pokračoval na pôde Akadémie OS SR generála M.R. Štefanika v Liptovskom Mikuláši, kde všetkých privítal a stručne zoznámil s históriou školy rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Potom nasledovalo slávnostné podpísanie Spoločného  vyhlásenia, po ktorom prezident ZV SR pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera oficiálne odovzdal žezlo predsedníctva reprezentatívnych organizácií profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojenských dôchodcov krajín V4 viceprezidentovi Svazu vojáků z povolání AČR plk. v.v. Ing. Františkovi Beránekovi.

„Vážení priatelia, nasadili ste vysokú latku pri zabezpečení tohto stretnutia. V mene zahraničných delegácií vám za všetko ďakujem. Priznám sa, že už teraz mám starosti, ako na budúci rok zabezpečíme XXII. stretnutie my,“ dodal pri preberaní žezla predsedníctva viceprezident SVP AČR.

 

 

Zvyšnú časť  dňa členovia delegácií strávili v Simulačnom centre akadémie, kde sa zoznámili so zaujímavými možnosťami jeho využitia pri výcviku kadetov.

 

 

Vo večerných hodinách sa všetci delegáti opäť stretli v hoteli GRANIT Tatranské Zruby na slávnostnom akte otvorenia XXIV. ročníka  Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

Na záver treba poďakovať aj predsedovi Klubu vojenských dôchodcov L. Mikuláš pplk. v.v. RSDr. Petrovi Kramarčíkovi, ktorý sa ochotne podieľal na zabezpečení programu v priestoroch akadémie i riaditeľke hotela GRANIT Tatranské Zruby Miriam Strakovej, ktorá zabezpečila priam ideálne prostredie na stretnutie reprezentatívnych vojenských organizácií krajín V4.

 

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár