Zvyšovanie výsluhových dôchodkov od 1. 7. 2019

     Národná rada SR konečne dňa 16. mája 2019 schválila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, ako bol predložený na rokovanie.

     Týmto zákonom sa ustanovuje nový spôsob zvyšovania dávok výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodkov rokoch 2019 až 2021.

     Podľa schválenej novely bude od 1.7.2019:

·         zvyšovanie (valorizácia) výsluhových dôchodkov realizované pevnou sumou (0,60 € a od roku 2020 0,70 €)  vynásobenou počtom skutočných rokov doby trvania služobného pomeru a

·         invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský výsluhový dôchodok pevnou sumou, ktorá je 2 % z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie realizuje, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor (pre rok 2019 8,70 € a po zaokrúhlení 9,00 €).

     Dôvodom  platnosti novely zákona „iba” na obdobie do 31.12.2021  boli požiadavky Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady Vlády SR doplniť do analýzy vplyvov predpoklady  a výpočet vplyvov na verejné financie nielen na „krátkodobé obdobie“ ale až do roku 2070 nakoľko „Pri predlžujúcich sa kariérach je však pravdepodobné, že opatrenie bude mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na verejné financie a môže ohroziť dlhodobú udržateľnosť systému výsluhových dôchodkov.“) a § 68 ods. 16 zákona sa v tomto období nepoužije.“ Na rozdiel od tohto tvrdenia si myslím, že v prípade predlžujúcej sa dĺžky kariéry, teda služby policajtov alebo vojakov, to bude mať mať pozitívny vplyv na účet. Je to jednoduché, čím dlhšie slúžime, tým dlhšie odvádzame a tým kratšie výsluhový dôchodok poberáme. Pripomeňme si, že ozbrojené zbory odvádzajú o 9% viac ako civili (civili 18%, vojaci a policajti 27%).

     Pri priemernej dĺžke služby súčasného výsluhového dôchodcu, čo je asi 22 rokov služby, bude VD valorizovaný priemerne sumou 13,20 euro a priemerný VD sa bude blížiť sume 810 euro.     

      V praxi to znamená, že od roku 2022 (ak sa opäť nezmení zákon) bude platiť to, že dávky výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať „iba” podľa inflácie t.j. o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov), ale už bez garancie minimálnej sumy valorizácie. Tzv. “dôchodcovskú infláciu” vypočítava Slovenský štatistický úrad, podľa špeciálne zvolených kritérií. Nepoznám princíp výpočtu, jednotlivé komodity ani váhové koeficienty, ktoré sa do tohoto výpočtu zahrňujú. Nepodarilo sa mi ich získať. Tým len chcem upozorniť na to, že všetci diskutujeme a robíme závery o niečom, o čom nemáme dostatočné informácie. Bola dôchodcovská inflácia vypočítaná za rok 2018 skutočne iba 2,8% ?  To, že musíme platiť z našich peňaženiek každý rok viac je zrejmé. Ale je to presne o 2,8% viac ? To si musí posúdiť každý sám. Určite by sme chceli mať každý z nás viac pridané, ale v rámci Slovenska sú výsluhové dôchodky relatívne vysoké, sú len o 20% nižšie ako priemerná mzda (tá bola na konci minulého roku 1035 eur).    

     Výsledky hlasovania: prítomní: 130,  za: 115,  proti:  0,   zdržalo sa: 14  (13 OĹANO a 1 nezaradený),  nehlasoval:  1 (SaS).

Pridaj komentár