Základné informácie o EUROMILe a jeho činnosti

EUROMIL je organizácia slobodných demokratických vojenských združení a vojenských odborových zväzov. Je hlasom európskych vojakov na medzinárodnej úrovni. EUROMIL je zastrešujúca organizácia zložená z 34 vojenských združení a odborových zväzov.

Pôvodne založená v roku 1972 organizácia zahŕňa 22 krajín od Rumunska na východe do Írska na západe a zo Švédska na severe na Cypre na juhu; EUROMIL je skutočne európska organizácia. ZVSR je členom EUROMILu od marca roku 1993.

Jeho hlavným poslaním je podporovať profesionálne a spoločenské záujmy, ako aj základné práva a slobody európskych vojakov. EUROMIL obhajuje právo európskych vojakov na vytvorenie združení vojenských profesionálov alebo vojenských odborových zväzov. Je to hlavné celoeurópske fórum pre spoluprácu medzi profesionálnymi vojenskými združeniami v otázkach spoločného záujmu.

Čo robí EUROMIL?

EUROMIL podporuje začlenenie profesionálnych vojenských združení a odborových zväzov do pravidelného sociálneho dialógu.

EUROMIL poskytuje spoločné fórum pre diskusiu členských združení o výmene informácií, formulovaní usmernení a osvedčených postupov v sociálnych a odborných otázkach vojenského personálu.

EUROMIL podporuje členské združenia vo svojich národných lobistických činnostiach vždy, keď je to potrebné.

EUROMIL podporuje začlenenie personálu vojenských služieb do sociálnej a pracovnej legislatívy Európskej únie.

EUROMIL dôsledne sleduje vývoj v NATO a EÚ s cieľom poskytovať členským združeniam aktuálne informácie o medzinárodnom vývoji v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj sociálnej a pracovnej legislatíve EÚ

 Účelom organizácie je:

a) podporovať základné práva a základné slobody v ozbrojených silách európskych krajín;

b) podporovať európsku sociálnu politiku tak, aby zahŕňala vojenský personál;

c) podporovať všeobecné, nemateriálne, sociálne a profesionálne záujmy aktívneho a bývalého vojenského personálu, jeho rodín a pozostalých závislých osôb;

d) zastupovať záujmy členských združení vo vzťahu k nadnárodným inštitúciám a orgánom a podporovať ich v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú v rámci ich národnej sféry;

e) spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami a odborovými organizáciami za predpokladu, že je to v záujme EUROMILu;

f) podporovať pravidelnú výmenu skúseností medzi členskými združeniami;

g) podporovať porozumenie a priateľstvo medzi členskými združeniami.

h) organizovať semináre, kongresy a iné stretnutia s cieľom podporiť ciele EUROMILu;

i) podporovať vedecký výskum a štúdie súvisiace s účelmi EUROMILu.

 EUROMIL pri výkone svojich funkcií dodržiava tieto zásady:

a) zachovanie náboženskej a stranícko-politickej nestrannosti;

b) nezasahovanie do vnútorných záležitostí členských združení.

Ciele EUROMILu

Podporovať základné práva a slobody členov ozbrojených síl v Európe.

Podporovať začlenenie vojenského personálu do európskej sociálnej politiky.

Podporovať všeobecné, nemateriálne, sociálne a profesionálne záujmy aktívneho a bývalého vojenského personálu, ich rodín a pozostalých.

Zastupovať členské združenia voči nadnárodným inštitúciám a orgánom a podporovať ich vo veciach, ktoré sa týkajú ich národnej sféry.

Spolupracovať s ostatnými medzinárodnými organizáciami a odbormi.

Podporovať pravidelnú výmenu skúseností medzi členskými združeniami.

Podporovať porozumenie a priateľstvo medzi členskými združeniami.

Orgány EUROMILu

Kongres je najvyššou autoritou EUROMILu. Kongres sa skladá z delegátov členských združení v pomere k ich členstvu a stretáva sa každé štyri roky. Kongres volí prezidenta a členov výboru (ďalej len výbor). Schvaľuje dlhodobé politické ciele a má výhradnú právomoc vykonávať zmeny a doplnenia stanov organizácie.

Prezídium je zložené z členov výboru a jedného vymenovaného delegáta za každú členskú asociáciu. Stretáva sa dvakrát ročne. Prezídium schvaľuje činnosť práce výboru a poskytuje impulz pre budúci ďalší vývoj činnosti EUROMILu. Rozhoduje o pristúpení členských združení a schvaľuje rozpočet.

Výbor riadi činnosť EUROMIL, pripravuje zasadnutia Prezídia a implementuje svoje uznesenia. Správna rada je zodpovedná za riadenie rozpočtu. Okrem toho vykonáva zastupujúce funkcie, koordinuje činnosť poradných orgánov (ad hoc výbory, vedúce združenia, partnerstvá) a je zodpovedná za prijímanie nových členských združení, spoluprácu s národnými združeniami a ich podporu.

Sekretariat v Bruseli je ústredným riadiacim orgánom EUROMILu. Je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí výboru a za koordináciu práce a spolupráce medzi orgánmi EUROMILu a členskými združeniami. Bruselská kancelária je ústredným kontaktným partnerom pre členské združenia a zabezpečuje každodennú činnosť a vnútornú a vonkajšiu komunikáciu organizácie, uľahčuje výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi členskými združeniami.

Princíp: Občan v uniforme

EUROMIL sa zaviazal k princípu “Občan v uniforme” a osobitne požaduje:

• rovnaké práva a zaobchádzanie s vojakmi;

• právo vojakov a žien vytvárať a pristupovať k odborovým zväzom a nezávislým združeniam zamestnancov a že tieto orgány sú súčasťou pravidelného sociálneho dialógu.

• začlenenie vojenského personálu do sociálnej a pracovnej legislatívy EÚ.

EUROMIL vyžaduje, aby vlády zrušili všetky existujúce obmedzenia práv vojakov, ktoré nie sú nevyhnutným a primeraným výsledkom vojen Je to hlavné celoeurópske fórum pre spoluprácu medzi profesionálnymi vojenskými združeniami v otázkach spoločného záujmu.

Vlády a spoločnosť majú za povinnosť presadzovať dlhodobú starostlivosť voči svojmu vojenskému personálu. Od vojakov sa vyžaduje aby riskovali zdravie a položili život v službách národa a medzinárodného spoločenstva. Muži a ženy v uniforme si zaslúžia  spravodlivé zaobchádzanie, rešpekt a ocenenie za spoluobčanov. Skutočnosť, že niektorí muži a ženy sa rozhodli slúžiť svojej krajine nosením uniformy, nezbavuje ich základné práva.

Preto sa EUROMIL snaží zabezpečiť a presadzovať ľudské práva, základné slobody a sociálno-profesionálne záujmy vojakov na európskej úrovni.

Spolupracujúce organizácie

Organizácia sa navyše usiluje o zabezpečenie a presadzovanie ľudských práv, základných slobôd a sociálno-profesionálnych záujmov vojenského personálu všetkých rád prostredníctvom monitorovania a obhajovania na európskej úrovni (Parlamentné zhromaždenie rady Európy, Parlamentné zhromaždenie NATO), Oddelením OSN pre ľudské práva, Úradom  ombutsmana EÚ…..,

EUROMIL je navyše členom Európskeho hnutia (EMI), Kangaroo Group a Priatelia Európy.

EUROMIL presadzuje nasledujúce odporúčania pri realizácii vojenských operácii:

1. Aby politicky zvolení predstavitelia čo najlepšie presadzovali realitu a poslanie vojakov na bojisku  a minimalizovali počet a účinok národných obmedzení a vojenských síl, ktoré  fungujú podľa spoločných pravidiel angažovanosti vo vojenských  misiách.

2. Aby sa zlepšil spôsobilosť, účinnosť a bezpečnosť jednotlivých vojakov a jednotky, bolo poskytnuté primerané školenie pred nasadením – vrátane použitia rovnakých typov bojového vybavenia, vybavenia a systémov v oblasti misie.

3. Aby sa v súlade s medzinárodným právom, jazykovými znalosťami a kultúrnym povedomím  počas predbežného výcviku vydávali primerané pokyny.

4. Aby prebiehal kombinovaný výcvik nadnárodných jednotiek pred nasadením s cieľom optimalizovať spoluprácu a interakciu rôznych národných kontingentov na bojisku.

5. Prioritou je poskytovanie vhodného osobného bojového vybavenia a zabezpečenie toho, aby norma ochrany zbrojného vozidla bola primeraná misii a aby logistické dodávateľské štruktúry boli účinné a primerané.

6. Aby rodiny vojakov boli automaticky zapojené do všetkých podporných a adaptačných programov v každej etape nasadenia.

7. Aby počas vojenských operácií je zabezpečená primeraná fyzická a psychologická zdravotná starostlivosť.

8. Dlhodobý lekársky dohľad a liečba vracajúcich sa vojakov a veteránov je zaručený prostredníctvom vojenských zdravotníckych zariadení a / alebo civilného systému zdravotnej starostlivosti. PTSD by sa mala považovať za chorobu mierových veteránov z povolania.

9. Aby sa zaviedli sa systémy odborného vzdelávania a rekvalifikácie, ktoré uľahčujú zamestnávanie veteránov na verejnej správe alebo na civilnom trhu práce.

10. Aby sa vypracovali  systémy zamestnania a odbornej prípravy, ktoré umožňujú vážne zranených veteránov byť zamestnaní vo verejnej / vojenskej správe alebo na civilnom trhu práce.

EUROMIL na zefektívnenie činnosti členských organizácii odporúča :

Viesť dobre štruktúrovaný sociálny dialóg, ktorý  v súčasnosti prebieha v niektorých európskych krajinách. Tak je tomu napríklad v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Írsku, Holandsku, Nórsku a Švédsku.

Právo združovania je základnou požiadavkou / predpokladom na vytvorenie sociálneho dialógu. Bez profesionálnych združení alebo odborov nie je možné zastupovanie odborných a sociálnych záujmov zamestnancov.

Vojaci sú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú rovnakú legitimitu na presadzovanie svojich sociálnych a profesionálnych záujmov ako ostatní zamestnanci.

Rýchlo sa rozvíjajúci technický vývoj ozbrojených síl a rastúca sofistikovanosť moderných zbrojných systémov stanovujú rastúce požiadavky na vzdelávanie a tréning dnešných vojakov. Od európskych vojakov sa očakáva, že budú slúžiť aj v čoraz náročnejších operáciách krízového riadenia. To vyžaduje od všetkých radov (dôstojníci, poddôstojníci a súkromní zamestnanci) jazykové schopnosti, kultúrne povedomie, ako aj schopnosť nezávislého situačného úsudku a konštruktívnu interakciu s civilnými aktérmi. Okrem tradičných bojových zručností sa od vojakov očakáva, že budú pôsobiť ako sprostredkovatelia a dokonca aj pracovníci v oblasti sociálnej a rozvojovej pomoci s najvyššou morálnou integritou a citlivosťou. Stručne povedané: vojenskí ľudia sú vzdelanejší a špecializovanejší, než si vedia mnohí naši spoluobčania. A vzdelaní vysoko špecializovaní odborníci majú tendenciu požadovať vyjadrenie v podmienkach ich zamestnania.

Výhody vojenských združení vojenských profesionálov a vojenských odborov sú nasledujúce:

Za prvé, vojenské združenia a odborové zväzy poskytujú realistický pohľad a vysoko hodnotné informácie o personálnych a materiálnych problémoch v ozbrojených silách – informácie, ktoré by normálne ľahko dosiahli vojenské vedenie prostredníctvom hierarchickej štruktúry. To dáva vodcovstvu cenný pohľad a tiež prináša výhody politickým predstaviteľom vládnej moci tým, že im pomáha dať im realistický obraz o stave národných obranných síl.

Po druhé, zamestnanecké združenia lobujú za primerané pracovné podmienky. To pomáha zabezpečiť, aby vlády a vojenské vedenie mali prostriedky na prijímanie motivovaných a kvalifikovaných pracovníkov v priamej konkurencii s civilným trhom práce. Vojenská kariéra sa v súčasnosti stáva nerozlíšiteľnou od alternatívnych a tradičnejších línií zamestnania.

Po tretie, väčšina európskych ozbrojených síl v súčasnosti prechádza významnými zmenami. Odbory sú schopné povzbudiť spoluprácu s úradmi a sprostredkovať, aby transformácie boli najmenej škodlivé a sociálne prijateľné podporou postihnutých vojakov.

Napriek týmto jasným výhodám politickému a vojenskému vodcovstvu niektoré európske krajiny stále výrazne obmedzujú koaličné a kolektívne vyjednávacie práva svojich vojenských pracovníkov. V týchto krajinách združenia zastupujúce vojenský personál stále zápasia o uznanie. R

www.euromil.org

Pozn. Regionálna spolupráca predstaviteľov vojenských zväzov a odborov krajín V-4  je najstarším druhom tejto spolupráce v rámci EUROMILu a trvá už 20.rokov od roku 1999.

Sociálno-profesionálne záujmy a práva

1. Zručnosti, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie

2. Flexibilné a bezpečné pracovné zmluvy

3. Zabezpečte profesionálne prechody

4. Aktívna podpora zamestnanosti

5. Rodová rovnosť a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

6. Rovnosť príležitostí

7. Podmienky zamestnania

8. Mzdy

9. Zdravie a bezpečnosť pri práci

10. Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov

11. Integrované sociálne výhody a služby

12. Zdravotné a nemocenské dávky

13. Dôchodky

14. Dávky v nezamestnanosti

15. Minimálny príjem

16. Dávky v invalidite

17. Dlhodobá starostlivosť

18. Starostlivosť o deti

Spracoval: plk. v.v. Ing. Ján Paulech, 2.viceprezident ZVSR

Pridaj komentár