Stanovisko EUROMILu k náboru a udržaniu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách

Zo záverov 119. rokovania Prezídia EUROMILu v Bukurešti z 12. apríla 2019

 

EUROMIL

Európska organizácia vojenských združení (EUROMIL) je zastrešujúcou organizáciou pozostávajúcou z 34 vojenských združení a vojenských odborov z 22 krajín, ktoré zastupujú 500 000 vojakov a ich rodín. Je hlavným celoeurópskym fórom pre spoluprácu medzi profesijnými združeniami v otázkach spoločného záujmu. EUROMIL sa usiluje o zabezpečenie a presadzovanie ľudských práv, základných slobôd a sociálno-profesionálnych záujmov vojenského personálu v Európe a presadzuje koncepciu „Občan v uniforme“. Vojak má rovnaké práva a povinnosti ako ktorýkoľvek iný občan. EUROMIL vyzýva najmä na uznanie práva vojakov a vojačiek na vstup do odborových zväzov a nezávislých združení a na ich zapojenie do pravidelného sociálneho dialógu zo zamestnávateľom. 

Východiská

Počas posledných rokov ovplyvnilo niekoľko trendov nábor personálu do európskych ozbrojených síl v Európe. Po prvé, počas posledných desaťročí sa výška ozbrojených síl v európskych krajinách neustále znižovala. V kontexte tzv. „mierovej dividendy“, ktorá sa očakávala po skončení studenej vojny, európske vlády znižovali svoje rozpočty na obranu, čo malo za následok čoraz menej personálu v ozbrojených silách. Európske ozbrojené sily sú však stále potrebné a vykonávajú permanentne  rozširujúci sa rozsah úloh, z ktorých mnohé sú mimo európskeho kontinentu. Preto je potrebných viac personálu. Po druhé, európske spoločnosti ako celok sa demograficky menia: počet študentov, ktorí ukončili školskú dochádzku a hľadajú si prácu, sa znižuje, čo vedie k čoraz konkurencieschopnejšiemu trhu práce. Ozbrojené sily sú len jedným z viacerých možností zamestnávania mladých ľudí. Po tretie, moderné technológie, digitalizácia a nové hrozby, ako sú hybridné a kybernetické výzvy, menia samotný charakter práce vojakov. V dôsledku toho sa musia zmeniť aj zručnosti a spôsobilosť náborových pracovníkov.

Nábor 

Na základe vyššie uvedeného členovia Prezídia EUROMILu na svojom 119. zasadaní v Bukurešti odsúhlasili nasledujúce stanovisko k náboru do ozbrojených síl.

Pokiaľ ide o krátkodobú vojenskú kariéru, EUROMIL chce zdôrazniť tieto body, ktoré by sa mali považovať za minimálne normy:

       – Krátkodobá vojenská kariéra musí zahŕňať možnosť získať podporu od štátnych orgánov na integráciu na civilný trh práce po skončení vojenskej kariéry. Mali by sa prijať praktické opatrenia na implementáciu existujúcich právnych ustanovení.

       – Takéto opatrenia by mohli zahŕňať školenia a prípravné kurzy pre odchádzajúci vojenský personál.

        – Ozbrojené sily by mali nadviazať kontakt so zamestnávateľmi na trhu práce, vo verejnom alebo súkromnom sektore, aby vedeli, na aký druh pracovných miest a pozícií by mali byť pracovníci vyškolení.

        – Podmienky služby pre personál, ktorý bol prijatý  a ktorý sa má udržať v ozbrojených silách, by mali byť transparentné, vecné (ak je to možné) a primerane potrebné. Štáty by mali venovať pozornosť skúsenostiam a povinnostiam vyplývajúcim z demobilizácie personálu a ich povinnosti zabezpečiť, aby sa bývalý vojenský  personál integroval do spoločnosti a do civilného pracovného procesu čo najľahším spôsobom.

       – Záväzky týkajúce sa trvania zmluvy a podpory po ukončení zmluvy by mali byť jasné už od začiatku. 

Pokiaľ ide o celoživotnú vojenskú kariéru, EUROMIL chce zdôrazniť nasledujúce body, ktoré by sa mali považovať za minimálne štandardy:

      – Pretože ozbrojené sily potrebujú mladých, operatívnych pracovníkov, ako aj ľudí so skúsenosťami v armáde na riadiacich pozíciách, tak väčšia časť vojenského personálu by mala zostať v ozbrojených silách počas celej svojej kariéry.

       Profesijné dráhy pre celoživotne pôsobiaci personál by mali byť atraktívne z hľadiska platov a povýšenia, pričom by sa mali brať do úvahy odborné skúsenosti z odslúžených rokov v ozbrojených silách.

     – Atraktívnosť kariérnej dráhy (z hľadiska platu a povýšenia).

     – Plány kariéry by mali zohľadňovať všeobecný vzostup dôchodkového veku v celej Európe 

Udržanie

S náborom je samozrejme úzko spojená otázka udržania. Na udržanie prijatých zamestnancov v ozbrojených silách musia byť  tieto sily „atraktívnym“ zamestnávateľom. Preto sa EUROMIL  zasadzuje za:

    – Vykonávanie potrebných krokov na dosiahnutie uspokojujúcej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, kedykoľvek a kdekoľvek je to možné.

   – Brať seriózne do úvahy rozmanitosť a inklúziu a realizovať konkrétne opatrenia na zlepšenie a podporu rôznorodého a inkluzívneho pracovného prostredia,

   – Ponúkať zamestnancom možnosti celoživotného vzdelávania a duševnej spôsobilosti.

   – Ponúknuť atraktívne dôchodkové systémy

Preklad do slovenčiny: plk. v.v. Ing. Ján Paulech, 2. viceprezident ZV SR, foto: archív EUROMILu

 

Pridaj komentár