Členská schôdza klubu Zvolen ZV SR 22.2. 2019

ČS viedol podpredseda Rady klubu Tibor Michalko. Zápisnicu Anton Gombár. Členské vyberal hospodár Peter Majerčík.

Stručný priebeh ČS:

  1. Bohumil Kosa – predseda klubu otvoril jednanie ČS. Privítal hostí: predsedu klubu ZV SR Banská Bystrica zároveň predsedu ZR ZVSR pplk. v.v. Ing. Mojmíra Hlocha, zástupcu prezídia ZV SR Mgr Zdenka Baranca, primátorku Zvolena Ing.. Lenku Balkovičovú a predsedkyňu klubu HRON ZV SR des. Kanalošovú.

  2. Schválený bol jednomyseľne program ČS a trojčlenná návrhová komisia v zložení predseda Július Prošovský, členovia Pavol Futák a Anna Obročníková. Ďalej predseda návrhovej komisie Ľudovít Bokor členovia Imrich Krátky a Tatjana Janišová.

  3. Správu o činnosti klubu za rok 2018 predniesol Bohumil Kosa.

  4. Správu o hospodárení za rok 2018 predniesol Peter Majerčík –

  5. Revíznu správu za rok 2018 predniesol Arpád Korytár –

  6. Návrh plánu činnosti na rok 2019 komentoval Tibor Michalko. Členom bol tento plán predložený v 10 výtlačkoch vopred na preštudovanie a členovia klubu boli vyzvaní na prednesenie návrhov na doplnenie v diskusii.

  7. Návrh rozpočtu klubu na rok 2019 predniesol Peter Majerčík

  8. V rozprave (diskusii) vystúpili:

mjr. Mgr. Zdenko Baranec, Ing. Lenka Balkovičová. pplk. Ing. Anton Gombár, pplk. Ing. Viliam Baňák, plk. Ing. Mojmír Hloch ,pplk. Ing.Ľudovít Bokor, RSDr. Ján Bryndza PhD, des. Kanalošová.

V diskusii boli rozobraté a vysvetlené otázky úpravy pomníka letcov SNP v Zolnej, náboru nových členov do klubu, starostlivosti o vojenský cintorín a ďalšie pamiatky na 2. svetovú vojnu. Tiež úprava otváracích hodín v klube.

9 Doplňovacie voľby do rady klubu. Ako náhrada za Jolanu Nagyovú a Pavla Puškára boli jednomyseľne zvolení plk. gšt. Ing. Jaroslav Haluška PdD a Anna Obročníková, ktorá o.i. bude viesť bufet.

10. Návrh uznesenia ČS predniesol Július Prošovský. ČS tento návrh   schválila jednomyseľne

Autor článku  Ing. Anton Gombár.

 

Pridaj komentár