Členská schôdza klubu Horná Nitra

V priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostoľany sa dňa 21. januára 2019  konala členská schôdza profesionálnych vojakov pôsobiacich v Klube ZV SR Horná Nitra. Tento rok sa schôdze za prezídiom ZV SR zúčastnil aj  tajomník zväzu  pplk. v.v. PhDr. Marián MJARTAN. Prvýkrát na schôdzi boli aj novoprijatí členovia klubu  rtm. Martin ADAMEC a des. Stanislav VARAČKA, ktorí sa v rámci klubu budú venovať najmä športovej činnosti a reprezentácii klubu na bežeckých a futbalových podujatiach.

V úvode členskej schôdze mjr. Ing. Karol BREHOVSKÝ privítal členov klubu a pplk. v.v. PhDr. Mariána MJARTANA. Prítomným  poďakoval za účasť a oboznámil ich s programom schôdze. Informoval o personálnom zložení rady klubu a spôsobe riadenia klubu v súvislosti s premiestnením riadiacich funkcionárov zo Zemianskych Kostolian. V rámci schôdze  boli zároveň vyzbierané a zaplatené členské poplatky.

Predseda poďakoval členom klubu, ktorí sa významne podieľali na organizovaní spoločných podujatí. Prítomní konštatovali, že plánované činnosti v roku 2018 sa podarilo úspešne splniť a podujatia priniesli pozitívne hodnotenia tak pre klub ako aj pre ZV SR. Plán činnosti bol v priebehu roka dopĺňaný o akcie zamerané na podporu športových či spoločenských záujmov členov klubu a rozvíjania vzájomných priateľských vzťahov. Organizovanie spoločných akcií s VÚ 1056 Zemianske Kostoľany upevňuje aj dobré vzťahy a podporu nášho klubu vo velení útvaru. 

Klub pokračoval aj v spolupráci s miestnou samosprávou na podujatiach organizovaných mestom Prievidza alebo starostami obcí na Hornej Nitre. V rámci zahraničných aktivít sa nám podarilo zúčastniť sa na medzinárodnej akcii v Českej republike ( Military death march Vimperk ) a reprezentovať ZVSR na podujatí venovanom k ucteniu si obetí pochodu smrti v roku 1945.

Prítomným bol predstavený a zároveň aj jednohlasne odsúhlasený  Plán činnosti klubu na rok 2019. V závislosti na organizovaní spoločenských a športových podujatí v regióne, bude plán činnosti v priebehu roku priebežne dopĺňaný. Okrem zahraničných aktivít bola medzi priority už tradične zaradená hlavne organizácia Memoriálu kapitána Adolfa Weinholda (4.5.2019) a športového stretnutia vojakov na hornej Nitre (18.5.2019).

V ďalších bodoch programu sa na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráce členovia klubu dohodli na podaní návrhu na udelenie najvyššieho zväzového ocenenia „Hviezda ZV SR“ pre primátora mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD.  a primátorku mesta Prievidza a zároveň poslankyňu NR SR JUDr. Katarínu Macháčkovú. Taktiež zaujali jednoznačné stanovisko k možnosti získania právnej prípadne odvodenej subjektivity klubu.

V záverečnej diskusii sa spresnili úlohy na najbližšie plánované akcie a dohodli spoločné postupy pre zabezpečenie technického a materiálového vybavenia. Odsúhlasila sa už tradične účasť a pomoc pri organizácii Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

Mjr. Ing. Karol BREHOVSKÝ, predseda klubu

Pridaj komentár