Výročná členská schôdza Klubu ZV SR Považská Bystrica

18. januára 2019 sa v priestoroch VÚ 5728 Rašov uskutočnila výročná členská schôdza Klubu ZV SR Považská Bystrica, na ktorej sa zúčastnilo 16 členov z celkového počtu 19. Ako hostia sa zúčastnili: veliteľ útvaru mjr. Ing. František Fecka a tlačový hovorca zväzu pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík. Podľa schváleného programu schôdzu viedol predseda klubu npráp. v.v. František Bařinka, ktorý pri jej otvorení privítal všetkých prítomných a poprial im do nového roku veľa šťastia a zdravia. Na začiatku schôdze všetkých privítal aj veliteľ útvaru a okrem iného povedal, že dvere vojenského útvaru budú pre členov  klubu vždy otvorené.

Schôdza sa konala v priateľskej, takmer rodinnej atmosfére, kde si členovia klubu vypočuli správu o činnosti, správu KRK, správu o hospodárení za minulý rok, návrh rozpočtu na rok 2019 a plán hlavných úloh na rok 2019. Súčasťou programu bolo aj ocenenie niektorých členov klubu a prijatie novej členky npráp. v.v. Jany Augustinovej.

V diskusii vystúpil aj tlačový hovorca, ktorý stručne zoznámil členov klubu s úlohami prezídia zväzu pri napĺňaní Programového zamerania s dôrazom na získavanie profesionálnych vojakov do radov zväzu a súčasnom postupe prezídia pri presadzovaní požiadaviek VD v pripravovanom  Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„V minulom roku sme sa zúčastnili na: oslavách pri príležitosti oslobodenia mesta Považská Bystrica, stretnutí na Javorníkoch  pri pamätníku Tri kríže, oslavách výročia SNP a uctení si pamiatky padlých v I. svetovej vojne. Poslednou akciou minulého roka bolo stretnutie príslušníkov slúžiacich v útvare Rašov. Podujatie sme organizovali pri príležitosti niekdajšieho Dňa ČSĽA v spolupráci so starostom obce Horná Mariková, naším členom Miroslavom Hamárom. Myslím si, že to bola naša najvydarenejšia akcia, na ktorej sme si mali možnosť zaspomínať a porozprávať sa  pri dobrom vínku a guľáši,“ povedal v Správe o činnosti klubu predseda František Bařinka.

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár