Informačná brožúra EUROMIL-u

Priamy účastník minuloročného septembrového rokovania Prezídia EUROMIL-u v Budapešti mjr. Mgr. Zdenko Baranec nám poskytol na uverejnenie informačnú brožúru s názvom BEZPEČNOSŤ MÁ SOCIÁLNY ROZMER, ktorá bola distribuovaná počas uvedeného rokovania. Preklad brožúry do slovenského jazyka  urobil kadet Dominik Lietava z klubu ZV SR Zvolen – HRON.

str. 2

Európska spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany

1991 – 1993

Položené základy pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (CFSP)

1999

Spustenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP)

2002

Podpísanie dohody “Berlín Plus”

2003

Prijatie Európskej bezpečnostnej stratégie

2004

Vytvorenie Európskej obrannej agentúry (EDA)

2009

Účinnosť Lisabonskej zmluvy, premenovanie ESDP na Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (CSDP)

2013

Vymedzenie prioritných opatrení v oblasti obrany.

2016

Prezentácia globálnej stratégie EÚ

Podpísanie spoločného vyhlásenia EÚ-NATO

Európsky obranný akčný plán predložený Európskou komisiou

Spoločný súbor návrhov na  implementáciu spoločného vyhlásenia EÚ-NATO

2017

Globálna stratégia EÚ:  Záverečné ustanovenia  Rady týkajúce sa bezpečnosti a obrany

Rada ustanovuje vojenské plánovanie a spôsobilosti

Spustenie Európskeho obranného fondu (EDF)

Vytvorenie Stálej štruktúrovanej spolupráca v oblasti obrany (PESCO) s účasťou 25 členských  štátov

2018

Implementácia detailného plánu Stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany – PESCO

Dočasná dohoda Európskeho programu priemyselného rozvoja obrany (EDIDP)

Rada prijíma záverečné ustanovenia o posilnení  civilného CSDP

Deväť krajín EÚ podpísalo dokument o vytvorení Európskej intervenčnej iniciatívy (EII)

str. 3

Od posledných európskych volieb čelili európski občania novým asymetrickým hrozbám, ktoré zaradili BEZPEČNOSŤ A OBRANU medzi najdôležitejšie záležitosti v politikách EÚ.

Európa potrebuje silnú a aktívnu SPOLOČNÚ BEZPEČNOSTNÚ A OBRANNÚ POLITIKU (CSDP), ktorá si vyžaduje konkurencieschopnejšie a efektívnejšie odvetvie obrany a bezpečnosti.

Žiadny členský štát EÚ nemôže reagovať na súčasné vnútorné alebo vonkajšie bezpečnostné hrozby sám.

Počas medzivolebného obdobia  sme boli svedkami skutočných míľnikov: spoločné vyhlásenie a NATO pripravilo pôdu pre budúcu spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami, vytvorenie Európskeho fondu na obranu (EDF), aktivácia TRVALEJ ŠTRUKTÚROVANEJ KOOPERÁCIE (PESCO) v oblasti bezpečnosti a obrany, vytvorenie EURÓPSKEHO PROGRAMU PRE PRIEMYSELNÝ ROZVOJ V OBLASTI OBRANY (EDIDP), podporujúceho inovácie v európskom obrannom priemysle a KOORDINOVANÝ ROČNÝ PREHĽAD O OBRANE (CARD), ktorý pomáha identifikovať príležitosti pre nové iniciatívy spolupráce.

CSDP MISIE A OPERÁCIE

6 vojenských misií a operácií

10 civilných misií

Viac ako 5 000 ľudí nasadených v Bosne a Hercegovine, Juhoafrickej republike, Gruzínsku, Iraku, Kosove, Líbyi, Mali, Stredozemnom mori, Nigérii, Palestíne, Somálsku a na Ukrajine.

str. 4

Sociálny rozmer bezpečnosti a obrany

Európsky parlament vyzval členské štáty po prvýkrát v roku 1984 svojím uznesením o právach príslušníkov ozbrojených síl vytvárať združenia na to, aby udelili slúžiacim vojakom a vojačkám právo na slobodu združovania sa. Odvtedy Parlament opakovane presadzoval základné práva a slobody vojenského personálu.

Napriek tomu, že OBRANA A BEZPEČNOSŤ sa stali hlavnými prioritami európskych politík, často sa zabúda, že za týmito pojmami sú vždy muži a ženy, ktorí používajú svoje zručnosti a nasadzujú svoj život do nebezpečenstva na to, aby sa spoluobčania cítili bezpečne.

EUROMIL podporuje komplexný a nedeliteľný prístup k bezpečnosti, ktorý okrem iného zahŕňa aj ĽUDSKÝ a SOCIÁLNY rozmer.

EUROMIL vyzýva európskych lídrov, aby nielen preukázali svoje ambície, pokiaľ ide o vojenské projekty, ale brali ohľad aj na GARANTOVANIE ZAKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD pre vojenský personál, harmonizáciu pracovných podmienok a sociálnu ochranu mužov a žien, ktoré chránia európsku bezpečnosť.

Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej obrannej únii z 22. novembra 2016 zahŕňa základný prvok, ktorý EUROMIL požaduje, a to odkaz na sociálny rozmer budúcej európskej obrany. Konkrétnejšie, je uvedené v texte v § 12:

“[…]  Vyzýva členské štáty, aby zvlášť uznali právo vojenského personálu vytvoriť a zapojiť sa do  profesijných združení alebo odborových zväzov  a zapojiť sa do ich pravidelného sociálneho dialógu s autoritami; pozýva Európsku radu, aby prijala konkrétne kroky smerujúce k harmonizácii a štandardizácii európskych ozbrojených síl s cieľom uľahčiť spoluprácu personálu ozbrojených síl pod symbolickým dáždnikom novej európskej obrannej únie.

str. 5

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Najlepšia možná a bezplatná lekárska a psychologická starostlivosť pred, počas a po misii v zahraničí. Dlhodobý lekársky dohľad a liečba vracajúcich sa vojakov a veteránov plne zaručené prostredníctvom vojenských zdravotníckych zariadení alebo prostredníctvom civilného systému zdravotníckej starostlivosti.

PRÁVNE ZABEZPEČENIE A OCHRANA

Právne zabezpečenie pre vojakov podľa kontrolovaných mandátov, námietok a pravidiel angažovanosti. Právna ochrana pri výkone ich funkcie, aj počas misií v zahraničí.

VÝCVIK

Rozsiahly výcvik v zoskupení spoločných síl vrátane komplexného vzdelávania v oblasti jazykov, národných a medzinárodných zákonov, ako aj kultúrneho uvedomovania; vzdelávacích a výmenných iniciatív zameraných na posilnenie interoperability a rozvoj spoločnej strategickej kultúry.

ROVNAKÉ PLATY

Rovnaké platy financované z rozpočtu EÚ na zvýšenie solidarity a motivácie (v nadnárodných, konkrétnejšie v misiách Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – CSDP).

 VYBAVENIE

Poskytovanie vhodného osobného bojového vybavenia a vysokého štandardu ochrany vozidiel, účinné a vhodné logistické dodávateľské štruktúry sú považované za prioritné, najmä v misiách CSDP.

Dôraz sa kladie  na bezpečnosť vojakov použivajúcich vybavenie:  vysoko kvalitné znamená lepšiu ochranu!

 

SOCIÁLNA BEZPEČNOSŤ

Opätovné začlenenie vojenského personálu na civilný trh práce s krátkodobými zmluvami, harmonizácia a štandardizácia životných a pracovných podmienok vojenského personálu. PTSD – posttraumatická stresová porucha sa považuje za chorobu z povolania veteránov mierových misií a operácií.

str. 6

EUROMIL sa usiluje monitorovaním a obhajovaním na európskej úrovni o zaistenie  a zlepšovanie ľudských práv, základných slobôd a sociálno-profesijných záujmov vojenského personálu všetkých hodností.

Čo robíme?

OBHAJUJEME právo európskych vojakov vytvárať vojenské asociácie a odborové zväzy a začleňovať sa do nich.

PODPORUJEME zapojenie profesijných vojenských asociácií a odborových organizácií do pravidelného sociálneho dialógu.

POSKYTUJEME spoločné fórum na diskusiu pre členské sociácie a podporujeme ich vo svojej národnej lobistickej práci.

PODPORUJEME zahrnutie vojenského slúžiaceho personálu do sociálnej a pracovnej legislatívy Európskej únie.

SLEDUJEME udalosti a trendy v NATO a EÚ na poskytovanie aktuálnych informácií členským asociáciám.

EUROMIL bol založený v roku 1972.

Reprezentuje približne 500.000 vojakov a ich rodinných príslušníkov.

Pozostáva z 34 vojenských asociácií a odborových organizácií z 23 krajín.

str. 7

Občania v uniformách


Ako občania v uniformách má personál ozbrojených síl právo na rovnaké práva a slobody ako všetci ostatní ľudia, s výhradou určitých obmedzení, ktoré sú dané vojenskou službou.

Koncept občana v uniforme by mal byť základným mechanizmom ochrany demokratickej kontroly ozbrojených síl. Pomáha armáde, aby sa stala štátom v štáte prijatím zákonov, politík a vojenského prístupu, ktorý je základom integrácie medzi ozbrojenými silami a spoločnosťou. Vojaci sú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú rovnakú legitimitu na presadzovanie svojich sociálnych a profesijných záujmov ako ostatní zamestnanci.
Rýchlo sa rozvíjajúci technický vývoj ozbrojených síl a rastúca sofistikovanosť moderných zbrojných systémov stanovujú rastúce požiadavky na vzdelávanie a odbornú prípravu pre súčasných vojakov. Od európskych vojakov sa očakáva, že budú slúžiť aj v čoraz náročnejších operáciách krízového manažmentu. To si vyžaduje od vojakov všetkých hodností (dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva) jazykové schopnosti, kultúrne uvedomenie a taktiež schopnosť nezávislého situačného úsudku a konštruktívnu interakciu s civilnými aktérmi. Popri tradičných bojových zručnostiach sa od vojakov očakáva, že budú pôsobiť ako mediátori a dokonca aj  ako pracovníci v oblasti sociálnej a rozvojovej pomoci s najvyššou morálnou integritou a citlivosťou.

A vzdelaní, vysoko špecializovaní odborníci majú tendenciu požadovať možnosť vyjadriť sa k otázkam ich pracovných podmienok.

str. 8

VYDAL: EUROMIL – medzinárodná nezisková organizácia – European Organisation of Miliary Associations – Európska organizácia vojenských asociácií

Adresa: Rue John Waterloo Wilson č. 78, Brusel, Belgicko

Tel:: +322 626 06 80

E- mail: euromil@euromil.org

Distribuované počas rokovania Prezídia EUROMILu v Budapešti (Maďarsku) v septembri 2018.

Pridaj komentár