7. zasadanie Prezídia ZV SR

6. novembra 2018 sa v Dome armády v Trenčíne uskutočnilo 7. zasadanie prezídia ZV SR. Na zasadaní sa zúčastnili: prezident zväzu pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, 2. viceprezident plk. v.v. Ing. Ján Paulech, tajomník pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan, tlačový hovorca pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík, členovia prezídia pplk. v.v. MUDr. Miroslav Malay, kpt. JUDr. Peter Toma, predseda Zväzovej rady pplk. v.v. Ing. Mojmír Hloch, predseda kontrolnej komisie pplk. v. v. Ing. Marián Matejkov a navrhnutý kandidát na člena Prezídia ZV SR mjr. Mgr. Zdenko Baranec. Zasadanie otvoril prezident zväzu a poveril jeho vedením tajomníka zväzu.

Program a priebeh rokovania

 1/ Kontrola plnenia Uznesenia zo 6. zasadania prezídia 

Členovia Prezídia vyhodnotili, že väčšina úloh vyplývajúcich z Uznesenia 6. zasadania bola splnená. Úlohy, ktoré nemohli byť z objektívnych príčin splnené, sa presúvajú do nasledujúceho obdobia. Ide napríklad o osobné stretnutie členov prezídia a predsedu ZR s ministrom obrany Petrom Gajdošom a dopracovanie plánov činnosti jednotlivých komisií. „Zatiaľ plán činnosti predložil iba predseda Komisie zahraničných vzťahov plk. v.v. Ing. Ján Paulech,“ konštatoval  prezident zväzu a stanovil nový termín splnenia úlohy do 28. novembra 2018.

 2/ Prerokovať návrhy podkladov na zasadanie ZR

a) Informácia prezidenta o činnosti Prezídia od 26. apríla

Prezident zväzu v stručnosti zhrnul poznatky a  informácie o hlavných aktivitách Prezídia, ako sú oslavy pri príležitosti  25. výročia založenia ZV SR, XXIII. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, účasť na stretnutí vedúcich predstaviteľov voj. organizácií V4 v Szolnoku a na konferencii a rokovaní Prezídia EUROMIL-u v Budapešti. „Podrobné informácie o činnosti Prezídia sú uverejnené na našej webovej stránke,“ dodal prezident.

b) Stav hospodárenia ZV SR v roku 2018

Tajomník zväzu v písomnej forme predložil podrobnú informáciu o stave hospodárenia ZV SR k 31. októbru 2018 a konštatoval, že prezídium má v tomto roku všetky predpoklady, aby ukončilo hospodárenie bez záväzkov voči klubom, dokonca s malým ziskom. „Príčinu uvedenej pozitívnej skutočnosti vidím v pravidelných rozboroch hospodárenia na zasadaniach prezídia, v osobných daroch členov prezídia pplk. v. v. MUDr. Miroslava Malaya a pplk. v. v. Ing. Juraja Bašistu, vo významnom vstupe 1. viceprezidenta genpor. v. v. Ing. Petra Vojteka do získavania sponzorov a v nízkych nákladoch spojených so zasadaniami V4 a EUROMIL-u v MR,“ zdôraznil tajomník.

c) Rozpočet ZV SR na rok 2019

V písomnej forme predložil tajomník zväzu. K návrhu neboli vznesené žiadne podstatné pripomienky.  V súvislosti so šetrením uvedeného rozpočtu sa člen prezídia pplk. v. v. MUDr. Miroslav Malay zaviazal, že náklady spojené so zasadaniami prezídia v roku 2019 uhradí z vlastných finančných prostriedkov.

d) Plán činnosti ZV SR na rok 2019

Pri prerokovaní plánu došlo k zmene dátumov niektorých aktivít a iným drobným úpravám.  Mjr. Mgr. Zdenko Baranec navrhol do plánu doplniť  stretnutie vojenských profesionálov – členov ZV SR. Po schválení plánu na RR v Ružomberku bude Plán činnosti ZV SR na rok 2019 zverejnený na našej webovej stránke.

e) Odvolanie člena prezídia kpt. JUDr. Štefana Andráša

Prerokovanie návrhu sa uskutočnilo na základe písomnej žiadosti menovaného, prezídium schválilo návrh na jeho odvolanie a postúpilo ho na rokovanie ZR.

f) Prijatie mjr. Mgr. Zdenka Baranca za nového člena Prezídia ZV SR

Prezídium schválilo návrh a postúpilo ho na rokovanie ZR.

3/ Zásady spravovania webového portálu ZV SR

Návrh predložil tlačový hovorca. Po búrlivej diskusii a spresnení kto a v akej forme má uvedený návrh schvaľovať, bol členmi prezídia jednohlasne schválený. Základným problémom v diskusii sa ukázalo nepochopenie niektorých prítomných, že nezávislosť všetkých printových, internetových, rozhlasových či televíznych médií, a teda aj našej webovej stránky, je základným pilierom demokratickej spoločnosti.  Je až zarážajúce, že v dnešnej dobe sa niektorí jednotlivci snažia vytvoriť akúsi komisiu, ktorá by schvaľovala,  ktoré  príspevky, vrátane pozvánok na podujatia od iných organizácií či klubov, môžu byť zverejnené na webovej stránke ZV SR. Nepochopiteľná je aj ich argumentácia, že prispievateľmi nemôžu  byť osoby poverené predsedom klubu, ale iba predsedovia, aj keď mnohí z nich nemajú potrebné danosti či technické vybavenie na vkladanie článkov na webovú stránku. So Zásadami spravovania webového portálu ZV SR sa máte možnosť zoznámiť  v rubrike Dôležité dokumenty,  ktorá je pod tlačidlom Zväz VOJAKOV SR na vrchnej lište. Podotýkam, že v každom  slušnom médiu je na jeho odborné vedenie a dodržiavanie pravidiel fair play určený šéfredaktor a  redakčná rada a nie schvaľovacia komisia. Do redakčnej rady boli navrhnutí: predseda – genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, členovia – pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban.

4/Predbežný zámer a rozpočet V4

Predložil ho  tajomník zväzu, ktorý spresnil, že Zasadanie V4 sa uskutoční 5. – 6. septembra  2019 v hoteli Granit Tatranské Zruby. K návrhu nikto nevzniesol podstatnú pripomienku.

5/Informácia z rokovania vojenských organizácií v Szolmoku

Prezident zväzu zostručnil informáciu s odôvodnením, že podrobné informácie boli publikované na webovej stránke zväzu.

6/Informácia z konferencie a rokovania Prezídia EUROMIL-u

2. viceprezident plk. v. v. Ing. Ján Paulech zostručnil informáciu s odôvodnením, že podrobné informácie boli publikované na webovej stránke zväzu.

7/Informácia o činnosti Kontrolnej komisie ZV SR

Predseda Kontrolnej komisie pplk. v. v. Ing. Milan Matejkov predniesol informáciu o činnosti Kontrolnej komisie a konštatoval, že komisia od posledného zasadania prezídia  nezistila žiadne nedostatky v hospodárení ZV SR.  Zaviazal sa, že komisia vypracuje Manuál pre hospodárenie klubov a členovia komisie priebežne vykonajú kontrolnú činnosť vo všetkých kluboch.

8/Rôzne

Predseda ZR pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch predložil požiadavku, aby sa na niektorom zasadaní  ZR zúčastnil aj 1. viceprezident genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek.

Uznesenie zo 7. zasadania Prezídia ZV SR

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár