Valorizácia 2019

Valorizácia starobných dôchodkov v roku 2019                                                       Publikované  13. augusta 2018                                    Autor: Dr. Milan Kolen

 
 V posledných rokoch sa vo všeobecnom dôchodkovom systéme  podľa  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení niekoľko krát menil valorizačný mechanizmus dôchodkových dávok, to je starobných, vdovských, vdoveckých a  sirotských  dôchodkov. Ostatnou novelizáciou zákona o sociálnom poistení  sa valorizácia dávok dôchodkového zabezpečenia v rokoch 2018 – 2021 zvyšuje na základe  percenta  medziročného rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, to je o takzvanú dôchodcovskú infláciu. V prípade, že dôchodcovská inflácia bude nízka, valorizovať sa bude o garantovanú pevnú sumu určenú  2 percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku.

Na základe dôchodcovskej inflácie ktorá bola na úrovni 0,8 %   od januára 2018 väčšina dôchodkov do sumy 1.050 eur, čo predstavovalo  asi  99,97 %   bola zvýšená, valorizovaná  o 2 percentnú   garantovanú  pevnú sumu vo výške 8,40 eura. Asi len 0,03 %  SD nad sumu 1.050 eur čo je asi 4.100 SD, boli valorizované o dôchodcovskú infláciu. Rovnakým spôsobom sa kombinovane, to je percentuálne o dôchodcovskú infláciu, alebo o pevnú  garantovanú 2 percentnou  sumu v závislosti od výšky sumy príslušného druhu dôchodku  od januára 2019  budú valorizovať  dôchodkové dávky. 

 V ostatných rokoch  sa veľmi dobre darí našej ekonomike. Priebežne rástli priemerné hrubé mzdy ktoré v súčasnosti orientačne sú asi 980 eur (v EU sú 4.682-436, sme na 22.mieste). Priebežne rástli priemerné starobné dôchodky ktoré k 31.7.2018 dosiahli sumu 442,15 eur. Podľa piatich stupňu náročnosti práce od 1.1.2018  je minimálna mzda   480 – 960 eur (za posledný rok vzrástla o 45 eur). Priebežne sa znižuje inflácia ktorá sa pohybuje okolo 2 %.

 Ďalšie faktory  ktoré majú priamy, alebo nepriamy vplyv na dôchodcovskú infláciu.

 HDP je približne 4 %.  Znižuje sa nezamestnanosť, (máme asi 180.000 nezamestnaných, chýba asi 70.000 špecializovaných odborností). Zo štátneho rozpočtu v roku 2018 bude  Sociálna poisťovňa  dotovaná sumou 255,4 milióna eur. Zvyšuje sa počet poberateľov dôchodkových dávok (stav k 31.7.2018 spolu je 1 695 170 dôchodcov, z toho 1 064 355 SD, 237 530 ID, 293 143 vdovských, 47 621 vdoveckých a 19.301 sirotských dôchodcov). Znižuje sa počet pracujúcich na jedného dôchodcu (v predchádzajúcich rokoch boli 3, súčasnosti asi 1,5 a v roku 2030 asi 0,75). Zvyšuje sa automatizácia, robotizácia,  rastie produktivita práce. Rastú požiadavky na verejné financie.  Na základe uvedených skutočností, za posledný rok došlo k prudkému približne asi k 2 % medziročnému nárastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, to je k rastu  dôchodcovskej inflácie (2,8 – 0,8 = 2). Za posledný rok sa prudko  o 79 % zmenil pomer medzi percentuálnou valorizáciou SD a valorizáciou  pevnou sumou   v prospech dôchodcovskej inflácie. Tieto a ďalšie skutočnosti majú značný vplyv na stanovenie aktuálnej výšky valorizácie dôchodkových dávok v roku 2019.

  Aj z  uvedených dôvodov dôchodcovská inflácia pre valorizáciu dôchodkov v roku 2019 bola stanovená na 2,8 percenta. Pre rok 2019 je výška pevnej sumy valorizácie zatiaľ orientačne stanovená na sumu 8,70 eur.

Od januára 2019 väčšina dôchodkových dávok,  asi 79 percent by sa mala  zvyšovať o dôchodcovskú infláciu. Výhodnosť percentuálnej valorizácie  oproti valorizácii pevnou sumou je závislá od výšky daného druhu dôchodku. Ak v roku 2019 zvýšenie dôchodkov o dôchodcovskú infláciu  bude vyššie ako o 8,70 eur, dôchodok sa zvýši o vyššiu sumu. Percentuálna valorizácia podľa  dôchodcovskej inflácie bude výhodnejšia pre tých poberateľov ktorých suma SD  je vyššia ako 334,60 eur. Na druhej strane pre poberateľov s nižším SD ako 334,60 eur bude v roku 2019 výhodnejšie  SD valorizovať pevnou, garantovanou sumou 8,70 eur. Táto skutočnosť sa podľa pripravovaného zákona  prejaví aj vo zvýšení invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov.

Napríklad SD v sume 200 eur (nižší ako 334,60 eur) pri  percentuálnej  valorizácii  by sa  mal valorizovať  o 5,60 eur.  Ale,  podľa pripravovaného zákona sa bude  valorizovať o 8,7 eur (8,7 – 5,6), to je o 3,1 eura výšou sumou. Pri valorizácii pevnou sumou by sa mal   valorizovať  o 8,70 eur.  SD v sume 700 eur (vyšší ako 334,60 eur)  pri percentuálnej valorizácii  by sa mal valorizovať o 19,60 eur. Pri valorizácii pevnou sumou by sa mal  valorizovať asi o 8,70 eur ktorá by bola (19,60  – 8,7) o 10,9 eura nižšia.  SD v sume 500 eur pri percentuálnej valorizácii by sa mal valorizovať  o 14 eur. Pri valorizácii pevnou sumou 8,70 eur by valorizácia bola (14-8,7) o 5,3 eura nižšia.

Ak v roku 2019 percentuálne zvýšenie dôchodku to je o dôchodcovskú infláciu bude  vyššie ako 8,70 eur, dôchodok sa zvýši o vyššiu sumu. Ak v roku 2019 zvýšenie dôchodku o dôchodcovskú infláciu bude nižšie  ako pevne stanovená suma, dôchodok sa zvýši o pevne stanovenú sumu 8,70 eur ktorá bude vyššia, ako keby sa  valorizoval o dôchodcovskú infláciu.

Z uvedeného vyplýva, že percentuálna valorizácia dôchodkov v roku 2019 s dôchodkom vyšším ako 334,60 eura  bude výhodnejšia pre väčšinu, t. j. pre 79 percent poberateľov dôchodcov. Na druhej strane bude výhodná aj pre poberateľov nižších dôchodkov ako 334,60 eura   z dôvodu, že týmto sa ich dôchodky budú valorizovať pevnou sumou 8,70 eur ktorá bude vyššia, ako keby sa valorizovalo len percentuálne na základe dôchodcovskej inflácie. V obidvoch prípadoch do sumy 334,60 eura,   ako aj nad túto sumu  sa v roku 2019 dôchodky budú valorizované  vyššou sumu.

 V roku 2019 sa dôchodkové dávky budú valorizovať na základe zákona ktorý parlament plánuje prijať na jeseň. O ich zvýšenie nebude potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa asi v mesiaci december, alebo  január 2019 všetkým  poberateľom dôchodkov zašle rozhodnutie o zvýšení dôchodkov.

Spracoval:                                                      Dr. Milan Kolen

                                                               člen sociálnej komisie ZV SR  

 

 

 

Pridaj komentár