5. ZASADANIE PREZÍDIA ZV SR

20. júna 2018 sa v Dome armády v Trenčíne uskutočnilo 5. zasadanie prezídia ZV SR. Na zasadaní sa zúčastnil  prezident zväzu pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, 2. viceprezident plk. v.v. Ing. Ján Paulech, tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík, členovia prezídia mjr. JUDr. Štefan Andráš,  pplk. v.v. MUDr. Miroslav Malay, pplk. v.v. Ing. Juraj Bašista a  predseda Zväzovej rady pplk. v.v. Ing. Mojmír Hloch. Zasadanie podľa schváleného programu viedol tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartán.

 

Program a priebeh rokovania

 

1.      Kontrola plnenia Uznesenia zo 4.zasadania prezídia

Členovia prezídia vyhodnotili jednotlivé body uznesenia za splnené, doteraz sa však nepodarilo vytvoriť legislatívnu komisiu. Mjr. JUDr. Štefan Andráš požiadal členov prezídia a ZR o vytipovanie právne vzdelaných členov do uvedenej komisie.

2.       Plnenie programového zamerania ZV SR a plánu činnosti na rok 2018         

Podľa plánu činnosti na rok 2018 a na základe doručených pozvánok sa v období od 4. zasadania Prezídia ZV SR jeho členovia zúčastnili na aktivitách:

          03. mája 2018  5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie fórum vojnových veteránov (prezidentom zväzu poverený pplk. v.v. RSDr. Putirka Josef)

          04. mája 2018 účasť na Ceremoniáli odovzdania a prevzatia funkcie NGŠ OS SR (pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, pplk. v. v. Mgr. Ing Štefan Javorík)

          07. mája 2018  stretnutie prezídia a predsedníctva ZR v BOJNICIACH (pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan, pplk. v. v. Mgr. Ing Štefan Javorík, pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch, pplk. v. v. RSDr. Ján Poliačik, pplk. v. v. Ing. Ján Chyla)

          16. mája 2018slávnostné otvorenie medzinárodného veľtrhu obrannej techniky BRATISLAVA ( IDEB ) (pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek  )

          22. mája 2018  – Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia vzniku ZV SR (všetci členovia Prezídia ZV SR a ZR, celkovo 100 pozvaných členov ZV SR a hostí)

          26. mája 2018   Memoriál J. GABČÍKA v Žiline (pplk. v. v. Ing. Milan Matejkov)

          02. júna 2018   21. ročník podujatia Deň detí  s ozbrojenými silami SR vo Svidníku (pplk. v. v. Ing. Juraj Bašista)

 

Pre nedostatok financií sa náš zväz nezúčastnil na 117. zasadaní EUROMIL-u,  ktorý sa konal 20.  – 21. apríla  2018  v BRUSELI.

 

3.      Vyhodnotenie členských schôdzi ZV SR

Na  členských schôdzach klubov sa zúčastnili: prezident zväzu E. Bitera – na jednej, predseda ZR M. Hlochna troch a podpredseda ZR J. Poliačik na dvoch. Podľa ich vyjadrení, boli schôdze dobre pripravené a mali dôstojný priebeh. Väčšina klubov má bohatú a pestrú činnosť, ale ako povedal predseda ZR M. Hloch z vyhodnotení činnosti niektorých klubov vyplýva, že ich predsedovia sa boria s nízkou účasťou  členov na pripravovaných aktivitách, pretrváva neochota členov pracovať v Rade klubov a medzi niektorými členmi je silná averzia voči Trenčínu. Medzi najpopulárnejšie aktivity patria strelecké súťaže.  Navrhol, aby sa im zo strany prezídia a ZR venovalo viacej pozornosti. Vysoko ocenil účasť členov v uniformách na spomienkových aktivitách NOB. ZV SR sa nedarí aktívnejšie pracovať s mladou generáciou.  Informoval prezídium aj o pripravovaných oslavách pri príležitosti 50. výročia príchodu tankistov do posádky Humenné.  Ďalej konštatoval, že z 28 klubov sa 13 schádza vo vojenských a 15 v civilných zariadeniach.

 

4.      Vyhodnotenie Slávnostného zhromaždenia k 25.výročiu vzniku ZV SR

 

a/ Verbálne účastníkmi prezídia na tomto zhromaždení                                         

Členovia prezídia ocenili priebeh Slávnostného zhromaždenia, čo bolo zásluhou najmä tajomníka zväzu M. Mjartana a jeho organizačného tímu.

Odozvy na úroveň a priebeh zhromaždenia od zúčastnených boli kladné. Spokojnosť s priebehom a úrovňou osláv vyjadril aj prezident EUROMIL-u p. Jakobs a zahraniční hostia, o čom svedčí, že na webovej stránke EUROMIL-u bol publikovaný článok tlačového hovorcu Š. Javoríka o tejto významnej udalosti, informoval 2. viceprezident J. Paulech.

Na Slávnostnom zhromaždení sa zúčastnilo zo 100 pozvaných účastníkov 92, 8 sa nezúčastnilo.

 

b/ Schváliť účtovné náklady na zhromaždenie   

Finančné náklady na zabezpečenie Slávnostného zhromaždenia predložené tajomníkom zväzu M. Mjartanom boli schválené bez pripomienok.                              

 

5.       Posúdiť a rozhodnúť o centrálnej evidencii členskej základne ZV SR 

Návrh predniesol M. Mjartan, v závere konštatoval:

Pokiaľ členská základňa a samotné kluby Zväzu vojakov nebudú pociťovať nejaké výraznejšie výhody, ku ktorým ich bude oprávňovať centrálna evidencia výdaja členských preukazov  ZV SR a   centrálne vydávanie členských preukazov neprinesie žiadny očakávaný výraznejší prínos, dosiahne sa opak, kluby budú vidieť v tejto činnosti nárast byrokracie.

Reálnosť počtov členov ZV SR bude aj naďalej závislá na tom, čo nahlásia jednotlivé kluby a od ich prístupu včas hlásiť pohyb členskej základne (prijatie, vystúpenie, pozastavenie členstva, úmrtie, prestup do iného klubu a pod. )

Rozhodnutie o centrálnej evidencii členskej základne zostalo otvorené a znova sa posúdi na ZR.

 6.       Stav prípravy organizačného zabezpečenia medzinárodného výstupu na Kriváň     

Stav pripravenosti doložil tajomník zväzu M. Mjartan, ktorý konštatoval, že niektoré body Plánu prípravy sú už splnené. Pre zaujímavosť a vašu predstavu uvádzam časť úloh, ktoré  treba zabezpečiť na zdarný priebeh výstupu.

Organizačný štáb                                                                                               

predseda:        Ing. Bitera Eugen, prezident ZV SR

zástupca:         PhDr. Mjartan Marián, tajomník ZV SR

členovia:         Ing. Vojtek Peter ( starostlivosť o účastníkov  MO a GŠ OS SR )

            Ing. Paulech Ján ( starostlivosť o zahraničných účastníkov )

            Štefko Igor ( zodpovednosť za vrchol. družstvá a ich striedanie)

            Baranec Zdenko ( tlmočník pre Maďarov a kladenie vencov )

Javorík Štefan ( tlačový hovorca, dokumentovanie priebehu výstupu a zverejnenie na webovej stránke ZV SR )

Zabezpečiť  stretnutie s GR HOREZA za prítomnosti s riaditeľom Tatranské Zruby a prerokovať:                                          Ubytovanie:   40 miest  ,  dve noci   (20 izieb   x   2 lôžkové)

            10 miest                      (2x Česi, 2x Poliaci, 4x Maďari 2x šoféri)  

            20 miest                      (5 vrcholových družstiev po 4 členoch)

              7 miest                      (organizačný výbor)

              3 miesta                     (rezerva)

31.08.2018 do 17,00 hod. zraz účastníkov:

         18,00 hod. oficiálne otvorenie  výstupu – zabezpečiť miestnosť                

         19,00 hod. zabezpečiť po slávnostnom otvorení  stravovanie formou švédskych stolov

pre 70 osôb                                                                                                  

 01.09.2018 zabezpečiť pre účastníkov:                                                                

·         od 04,00 hod. vydať raňajky + balíčky vrcholovým družstvám

         od 07,00 hod. vydať raňajky pre ubytovaných účastníkov

         od 07,30 hod. minibus + osobné  auto na presun účastníkov na Štrbské Pleso

         od 09,00 – 17,30 hod. výstup na KRIVÁŇ a individuálny program

         do18,00 hod. pripraviť pre cca 70 osôb  guláš v priestoroch  KOLIBA  

         do19,00 hod. pripraviť postavenie a zapálenie Vatry slobody

 02.09.2018 zabezpečiť pre účastníkov:                                                                

         08,30 hod. raňajky + balíčky na cestu zahraničným účastníkom

Okrem toho treba spracovať žiadosť na dotáciu na MO SR , zaslať objednávku na  Tatranské Zruby, zabezpečiť vytlačenie a výrobu: pozvánok, plagátov, korešpondenčných lístkov a účastníckych lístkov.

 Písomne osloviť a osobne navštíviť:                                 

         Riaditeľa Hotelu GRANIT Tatranské Zruby                                             

         Primátora Vysokých Tatier

         MsP Vysoké Tatry

         Horskú službu Starý Smokovec, záchrannú službu 1 družstvo/ Jamské Pleso 

         Obecnú políciu Štrbské Pleso/parkovisko

         Slovenskú poštu, Štrbské Pleso – poľná pošta

         Veliteľa pozemných síl

         Štátnu ochranu prírody SR Svit

         Krajský úrad životného prostredia Prešov

         Zabezpečiť veniec k pomníku (klub Poprad)

         Zabezpečiť k vatre hudobnú produkciu

 

Zaslať pozývacie listy na MO a NGŠ OS SR, osloviť sponzorov, zaslať oznámenia a pozvánky:     veliteľom útvarov -Trenčín, Žilina, L. Mikuláš, Košice, Topoľčany, Prešov, zahraničným hosťom a klubom ZV SR.

 7.  Rôzne:

– Informácia o stave prípravy Stanov ZV SR

Informáciu o stave prípravy zobralo Prezídium na vedomie.

Posúdiť a rozhodnúť o nákladoch výroby HVIEZDY  v druhom polroku 2018

Tajomník zväzu zabezpečí výrobu 11 ks  medaily HVIEZDA v druhom polroku 2018.

– Informácia o 118. rokovaní Prezídia EUROMILu v Budapešti (12. októbra  2018)

Na   panelovej   diskusii      penzijným    systémom ozbrojených zložiek v krajinách V4 sa zúčastní 1.viceprezident  ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, na   rokovaní Prezídia  EUMILu sa zúčastnia: prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera,   2. viceprezident  plk. v. v. Ing. Ján Paulech  a   vodič/tlmočník.

– Účasť členov prezídia na 9. zasadaní ZR ZV SR v Martine

Na uvedenom zasadaní sa za prezídium zúčastnia: pplk. v.v. Ing. Bitera, pplk. v.v. PhDr. Mjartan, pplk. v. v. Bašista a pplk. v. v. Mgr. Ing. Javorík.

Požiadavky a návrhy členov prezídia ZV SR

J. Bašista – požiadal prezidenta zväzu o poverovací list pre členov Komisie pre sociálne veci na rokovania v mene prezídia a podal návrh, aby sa na najbližšom rokovaní s MO SR predniesla požiadavka na vytvorenie vojenskej polikliniky v Prešove.

 

Štefan Javorík, foto: -šj-

 

Uznesenie 5. zasadania Prezídia ZV SR.

Kliknite na: UZNESENIE 5.PREZIDIA

Pridaj komentár