Legislatívna rada vlády

 

ZASADANIE  LEGISLATÍVNEJ  RADY VLÁDY SR 17.4.2018 k návrhu novely 328/2002 Z. z.

 

 Na  zasadaní legislatívne rady vlády  rozpory štátnych orgánov boli odstránené, čo je rozhodujúce aby legislatívny proces mohol pokračovať ďalej. Pravdepodobne 20.4.2018,  alebo v najbližších dňoch zastupujúci minister vnútra na rokovanie vlády predloží pozmenený návrh zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov k schváleniu vládou. V danej situácii nie je dôležité, že rozpor APVV a Dr. Milana Kolena nebol odstránený.

 

V dňoch 3.-11.4.2018 na Slov-lex prebiehalo pripomienkovanie legislatívnych zmien zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (ďalej len zák.328).  Text  pripomienok štátnych orgánov a verejnosť  zistíte  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174.  Po načítaní listu klikni na text „Zobraziť hromadnú pripomienku“,  potom klik na zelený štvorček zistíte počet hromadných pripomienok (ďalej HP) a počet podporovateľov. Ak chcete zistiť text pripomienok štátnych orgánov po načítaní listu klikni na text „Zobraziť hromadnú pripomienku“, potom klik na zelený a červený.

Verejnosť predložila 13 HP. Len HP APVV asi 1850 podporovateľov a HP Dr. Milana Kolena 856 podporovateľov podľa Legislatívnych pravidiel vlády a zák. č. 400 splnili podmienky. MVSR len APVV a Dr. Kolena na 12.4.2018 pozvalo na rozporvé konanie.

 

  Z dôvodu vznesených rozporv na Slov-lex najmä MFSR, MPSVaR SR, KRRZ atď. MVSR  riešilo tieto rozpory spracovaním nového znenia návrhu zákona č. 328 takto:                                                                                                                   

Text návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. predložený do Legislatívnej rady vlády:
„Návrh                  ZÁKON   
z ………………………….. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z.,zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
.
1. V § 70 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.
2. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143ah
Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018
(1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).
(2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
(3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
(4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
(5) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.“.
.
Čl. II         Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.

OBJASNÍMM  ČO  TO PRE POBERATEĽOV DÁVOK  VÝSLUHOVÉHO  ZABEZPRČENIA  ZNAMENÁ:

Predložený návrh,  už neobsahuje návrh novej valorizácie na roky 2019  a na ďalšie roky. V roku 2018 sa navrhuje valorizovať VD pevnou sumou 0,60 eura za každý odslúžený rok. .
Na ďalšie roky sa pre valorizáciu budú vzťahovať ustanovenia zákona č. 328/2002 Z .z,  najmä § 68 ods. 16:
“(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. “,  a ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, predovšetkým jeho § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”


Na rozporovom konaní MV SR so zástupcami MFSR, MPSVaR, KRRZ atď. sa dohodlo na vypustení zmeny systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa navrhovaného § 68. To je VD sa nebudú valorizovať podľa nárastu TP, FP a HP, ale bude sa valorizovať na základe percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovská inflácia. To je pre VD rozhodujúce, že sa  nemení valorizačný mechanizmus, (nezavedú sa ani koeficienty, čo ste, mnohí na webe bezpzlozky.eu  kritizovali). Je úplne rovnaký ako je v § 82 zákona č. 461. Lopaticky povedané rovnaký ako majú civilisti. to je podľa dôchodcovskej inflácie. Z dôvodu , že osobitný systém je autonómny, pre rok 2018 budú platiť  prechodné ustanovenia § 143ah. Za každý odslúžení rok 0,60 eur. Preto zdôrazňujem, pre roky 2019-2021 atď.  pre VD neplatia  rovnané pravidlá ako pre zákon 461, neplatí prechodné ustanovenie § 293dx, čo znamená ak bude dôchodcovská inflácie nižšia ako 2 %, neplatí garantovaná minimálna 2% valorizácia VD.

Týmto vysoko oceňujem promtné rozhodnutie gestora zákona č. 328, že v časovej tiesni v danej situácii  na rozporovom (vých) konaniach adekvátnym spôsobom reagoval, čím sa snažil odstrániť rozpory. Bez ich odstránenia by nebol zákon priechodný a nemohol by pokračovať legislatívny proces. Nemohol by byť predložený na rokovanie vlády a NR SR.

HUDBA BUDÚCNOSTI.                                                                                                                   Na základe reálne dosiahnutej výšky percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovskej inflácie  v rokoch 2019 -2021 (ďalšie roky) bude mať gestor možnosť, ak to bude potrebné  (ak bude politická vôľa) (zdôrazňujem, ale aj občianske združenia a jednotlivci) konať v tom ktorom roku a  predložiť návrh novely legislatívnej zmeny zákona č. 328. Tu sa do budúcna otvára priestor pre našu ďalšiu prácu. Ak situácia nastane,  ja ako doposiaľ (vždy) konať budem.

 Z dôvodu, že nedošlo k zmene valorizačného mechanizmu dávok výsluhového zabezpečenia (bude rovnaký ako v zák. 461) po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328 znovu budem predkladať podnety na zavedenie rovnakého termín u valorizácie VD ako je v tzák.461 k termínu 1.1. kalendárneho roku.

Spracoval:                    Dr. Milan Kolen 

 

 


 

 

 

 

 

Pridaj komentár