Legislatívne zmeny zák. 328/2002 Z.z.

Návrh  legislatívny ch zmien zákona č.328/2002 Z. z.

 

Tu sa môžete zoznámiť s textom návrhu legislatívnych zmien zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ktorý bol dňa 3.4.2018 predložený do skráteného medzirezortného pripomienkovania na portály MS SR. Pripomienkovanie končí 11.4.2018. Do tejto doby má každí občan právo predložiť hromadnú pripomienku, alebo pripomienku. Zároveň má právo prostredníctvom  portálu vyjadriť svoj súhlas k podpore hromadnej pripomienky.

Dôvodová správa – Všeobecná časť

Pri súčasnej právnej úprave je zvyšovanie (valorizácia) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Vzhľadom na súčasné znenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z., kde bol pre roky 2018 až 2021 zavedený iný spôsob valorizácie dávok dôchodkového poistenia je potrebné upraviť aj spôsob zvyšovania, valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie), výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov upraveného zákonom č. 328/2002 Z. z. Výsluhové dávky sa budú zvyšovať stanovenou pevnou sumou za predpokladu, že sa v príslušnom kalendárnom roku budú zvyšovať aj funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov. Na rok 2018 sa taxatívne stanovuje pevná suma zvýšenia výsluhových dávok.

Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

Pri kvantifikácii dopadov návrhu zákona, ktorým sa navrhuje zvýšenie dávok z výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov o pevne stanovenú sumu na rok 2018 a nasledujúce obdobie sa ako základné parametre použili počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, percentuálne zvýšenie funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018 a priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.

Počet dotknutých osôb, ktorých sa predmetné zvýšenie týka sa odhaduje v rokoch 2018 až 2021 na úrovni cca 46.000.

Celkové výdavky útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia sa predpokladajú vplyvom stanovenej pevnej sumy zvýšenia uvedených dávok výsluhového zabezpečenia v porovnaní so súčasným právnym stavom vyššie v roku 2018 o cca 3.838.443 eur, v roku 2019 o cca 7.704.866 eur, v roku 2020 o cca 7.760.825 eur a v roku 2021 o cca 7.816.785 eur.
Čo sa týka sociálnych vplyvov, návrh zákona má pozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dávok výsluhového zabezpečenia u dotknutého okruhu poberateľov. To znamená, že návrh zákona predstavuje zvýšenie príjmov domácností.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť    K článku I

K bodu 1 (§ 68)
Mení sa mechanizmus zvýšenia (valorizácie) výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Základom pre mechanizmus zvýšenia (valorizácie) je pevná suma zvýšenia, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf, ďalej v závislosti od priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Následne sa takto zistená pevná suma vydelí číslom 25, čo v súčasnosti zodpovedá priemernej dobe trvania služobného pomeru. Takto zistená pevná suma sa následne vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru (napríklad je stanovené percento zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na 4,8%, priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia predstavuje sumu 744,18 €, pevná suma zvýšenia sa zistí takto: 0,4*4,8%=1,92%, z priemernej mesačnej sumy 744,18 € je potom pevná suma zvýšenia 14,288256, ktorá sa zaokrúhli na celé euro smerom nahor tzn. 15 €, takto zistená pevná suma sa následne delí číslom 25, pričom pevná suma zvýšenia výsluhového dôchodku za jeden rok doby trvania služobného pomeru predstavuje sumu 0,60 €).
Vzhľadom na to, že priemerná suma výsluhového dôchodku je v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia rozdielna, pri stanovení priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku, ktorá bude stanovená jednotne pre všetky útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sa vychádza z údajov zaslaných od útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia vzťahujúcich sa jednak k celkovému počtu výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok počas predchádzajúceho kalendárneho roka a k celkovej poukázanej sume týmto poberateľom za uvedené obdobie. Z uvedeného tak vyplýva povinnosť pre útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytnúť údaje v požadovanom rozsahu.
Výška zvýšenia (valorizácie) sa viaže na princíp zásluhovosti, pretože výsledná suma zvýšenia výsluhového dôchodku bude priamo úmerná dobe trvania služobného pomeru.
Výška zvýšenia (valorizácie) sa viaže na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov, pretože za každý ďalší skončený rok doby trvania služobného pomeru sa pevná suma zvyšuje.
Pri zvýšení výsluhového dôchodku je rozhodujúca len skutočná doba trvania služobného pomeru; doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním podľa predchádzajúcich právnych predpisov alebo podľa § 59 a § 123 ods. 2 písm. a), sa v dobe trvania služobného pomeru na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezohľadňuje.
Mechanizmus valorizácie je nastavený tak, že bude podporovať dlhodobejší skutočný výkon štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojenom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách.
V návrhu zákona sa zachováva mechanizmus valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v prípade zániku nároku na ich výplatu a jeho následného obnovenia.
Dôchodkové dávky z výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať (valorizovať) za predpokladu zvyšovania funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf v príslušnom kalendárnom roku.
Návrhom zákona sa stanovuje, že v prípade, ak v súlade s ustanoveniami zákona o štátnom rozpočte bude v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na príslušný kalendárny rok dohodnuté iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platových taríf a iný termín účinnosti, ako to je v súčasnosti upravené v § 5 ods. 6 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.
Zároveň sa ustanovuje, že pevnú sumu zvýšenia dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia, ktorá bude záväzná pre všetky útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky práve na základe údajov poskytnutých útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

K § 143ah
V roku 2018 sa dôchodky z výsluhového zabezpečenia budú valorizovať taxatívne stanovenou pevnou sumou, ktorá je odrazom práve nového mechanizmu ich zvyšovania.

K článku I              Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.

 

————-

Návrh

ZÁKON

z  …………………………..  2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 § 68 znie:                                                                                                                            (1)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).  

(2) Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania a podľa postupu uvedeného v odseku 1.

 (3) Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá je 70 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna  príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.  

(4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú  sumu, ktorá je 60 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna  príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.  

(5) Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zistenú ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.  

(6) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 1 až 5 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.  

(7) Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.  

(8) Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.  

(9) Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku.  

(10) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 5 v tom kalendárnom roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom rozpočte viac ako o 0 %, alebo o percento zvýšenia, ktoré je ustanovené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.  

(11) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, ktorým ustanoví pevnú sumu zvýšenia príslušnej dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5.

  1. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018  

§143ah Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018  

(1)Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 11.

(2)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).  

(2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 10,50 €. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.  

(3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 9,00 €. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.  

(4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15,00 €. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.“.

Čl. II   Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.

S pozdravom   Dr. Milan Kolen

Pridaj komentár