PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB TRENČÍN

Vznik klubu:                 1990

Počet členov klubu:      401

Súčasný predseda klubu:  plk.v.v. Ing. Ján SKYBA

          Mesto Trenčín svojou strategickou zemepisnou polohou sa už od stredoveku považuje za mesto vojakov aj preto, že tu boli kasárne a vojenské riadiace zložky. Už od čias Matúša Čáka, cez pobyt českých bojovníkov vedených Jánom Jiskru z Brandysa,  či stavovských povstalcov, to boli vojaci, ktorí tvorili početnú časť obyvateľstva v meste Trenčín. História Trenčianskeho hradu je tiež spojená s pobytom vojenskej posádky. Značné zvýraznenie vojenského charakteru mesta sa ukázala najmä v 18. storočí, keď na území Uhorska sa začali budovať stále armády.

          V Trenčíne malo už od začiatku budovania stálych armádnych zložiek svoje miesto a sídlo vždy niekoľko útvarov, zariadení, veliteľstiev rôzneho stupňa. Naše mesto je známe aj ako sídlo 71. pešieho pluku – tiež drotárskeho pluku, ktorého príslušníci sa proti neznesiteľným pomerom v pluku pred skončením 1. Svetovej vojny v srbskom meste Kragujevac vzbúrili. Velenie pluku vzburu potlačilo a 42 vojakov odsúdilo na trest smrti zastrelením. Prítomnosť vojakov v meste mala pozitívny vplyv najmä na zamestnanosť v meste a jeho okolí, na rozvoj služieb, kultúry i obchodu. Tu žilo, pracovalo mnoho vojakov, civilných zamestnancov z územia dnešného Slovenska, ale aj z rôznych časti Rakúsko – Uhorska, čo malo vplyv na rozvoj mesta a jeho demografického zloženia. Vznik Klubu vojenských veteránov Trenčín (pred rokom 1990 Klub vojenských dôchodcov) sa datuje od roku 1990, keď 22. Januára sa stretol v rámci „ Svazu vojaků z povolaní“ pri štábe VVVO v Trenčíne skupina dôchodcov z „vojenskej sekcie dôchodcov“ a premenovala sa na Klub vojenských dôchodcov.

          Takto vytvorenú organizáciu považujeme za zakladajúcu a v nej KVV Trenčín pokračuje do súčasného obdobia. Prvý riadiaci orgán klubu bola Rada klubu v zložení: predseda –  genmjr. Ing. Rudolf Tvarožka, podpredseda – pplk. Ján Klčo, tajomník – pplk. Mikuláš Žabka, členovia genmje. Ing. Ján Strcula, plk. JUDr. Emil Hadbábny, plk. Dominik Dupkala, plk. Ján Mintál, pplk. Ladislav Ražný, plk. Ing. Miroslav Hladík, pplk. Ján Vojtek, pplk. Ing. Jaroslav Kostelník a plk. Oldřich Slanina. Žiaľ je potrebné konštatovať, že väčšina zakladajúcich členov nášho klubu už nežije, avšak základné myšlienky a úlohy zakladateľov klubu pretrvávajú do súčasnej doby.

          Aj v dnešných dňoch spoločenskými, kultúrnymi a záujmovými aktivitami spríjemňujeme našim členom život na dôchodku. Pripomíname si okrúhle životné jubilea členov ale tiež uskutočňujeme dôstojne rozlúčky so zosnulými členmi. V rámci našich možnosti a dostupnosti k dokumentom týkajúcich sa najmä finančného, sociálneho a zdravotného zabezpečenia s využitím technických prostriedkov oboznamujeme našich členov so zmenami v systémoch.

          Tak, ako v bežnom každodennom živote prichádzajú zmeny, dňa 22. januára 2003 na Výročnej členskej schôdzi náš klub s prihliadnutím na meniacu sa legislatívu v spoločnosti zmenil svoj názov na „Klub vojenských veteránov Trenčín „ v skratke „KVV Trenčín“. V roku 2009 k hlavným úlohám z roku 1990 pribudlo motto „ Aby sa nikto necítil osamotený“. Toto motto sa veľmi rýchlo dostalo k členom, ktorí stratili životné partnerky, partnerov ale aj medzi tých, ktorých deti sa osamostatnili a oni cítia potrebu sebarealizácie. Ak k tomuto je KVV Trenčín využívaný. Aj tento cieľ je každoročne podrobne rozpracovaný a uplatňovaný v Plánoch činnosti klubu. KVV Trenčín už od svojho vzniku patril k najväčším spoločenským organizáciám nie iba v pôsobnosti MO SR, ale aj v porovnaní s inými seniorskými organizáciami na Slovensku. V súčasnej dobe sa náš počet pohybuje vzhľadom na prijímanie nových členov, ale ja na početnosť úmrtia, plus – mínus 430 členov.

          Život je pohyb, pohyb je zmena. Takto by sme mohli charakterizovať aj zmeny v riadení nášho klubu za ostatné obdobie. Rada klubu pracovala mimo zakladateľov klubu  aj pod vedením plk.v.v. Ing. Pavla Rácza, plk.v.v. Ing. Petra Forgácha, pplk.v.v. Ing. Eugena Biteru a v súčasne dobe je predsedom KVV plk.v.v. Ing. Ján Skyba.  Podobne sa menili aj ostatní funkcionári Rady klubu, počnúc plk. v. v. PhDr. Miroslavom Skalickým, plk. v. v. Ing. Cyril Boldiš, plk.v.v. Miroslav Ondráš, kpt.v.v. Vojtech Líška, plk.v.v. Doc. Ing. Anton Galeta, CsC., nprap.v.v. Anton Švančara, pplk.v.v. Marián Lehocký, až po súčasných členov rady klubu plk.v v. Ing. Igor Hyben, pplk.v.v. Ing. František Mikuš, plk.v.v. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, pplk.v.v. Vojtech Basckai. pplk.v.v. Ján Bydžovský, Janka Tureková a Mgr. Oľga Kajabová. Aj na tomto mieste je potrebné spomenúť, že o prácu v Rade klubu z nám nedostatočne známych dôvodov záujem je nízky. Každá rada klubu obohatila činnosť v klube čo sa prejavuje najmä v pokusoch zvýšiť účasť a  aktivitu členov na jednotlivých podujatiach, za čo každému z nich patrí poďakovanie.

          Klub má svoje sídlo v Posádkovom klube Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl  SR Trenčín, ktorý je širokej verejnosti známy pod názvom „ODA“ a je v centre mesta na Hviezdoslavovej ulici. Klub je pre členov a sympatizantov otvorený denne počas pracovného týždňa mimo dní sviatkov v týždni, v dobe od 09,00 do 11,00hod. V tejto dobe je vždy prítomný službukonajúci člen Rady klubu.

          Rada klubu svoje aktivity každoročne spresňuje aj podľa požiadaviek a záujmu členov klubu v Plánovacej dokumentácii. Veľmi populárnou a množstvom účastníkov navštevovanou aktivitou je posedenie pri živej hudbe. Táto spoločenská udalosť je opakovaná desať krát v roku za účasti cca 250 osôb. Je potrebné zvýrazniť, že posedenie je aj pre členov OO JDS Trenčín a tiež pre ostatnú verejnosť.

          Nestalo sa, aby sme zabudli na našich jubilantov, ba naopak, pokúsili sme sa uskutočniť v rámci „mesiaca úcty k starším“ zorganizovať aj stretnutie s našimi staršími členmi a to od veku 85 rokov všetkých. Akcia sa vydarila a budem v nej pokračovať. Pre naše ženy organizujeme stretnutie v rámci MDŽ, ale naše ženy si zaumienili že im to nestačí a rada klubu im umožnila v priestoroch klubu stretávať sa jeden deň v mesiaci.

          Že nemyslíme iba na stretnutia so súčasníkmi svedči skutočnosť, že naši členovia sa zúčastňujú pietnych aktov kladenia vencov  pri príležitosti oslobodenia Mesta Trenčín, pri výročiach a spomienkach pri ukončení 1.svetovej vojny 2. svetovej vojny, pri výročiach SNP, a pri iných akciách a podujatiach organizovanými Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, SZPB pobočkou Trenčín. Týmto vzdávame hold a úctu padlým bojovníkom. Na tomto mieste sa nedá nespomenúť na záslužnú prácu pri obnove vojnových hrobov, cintorína vojakov padlých  v 1. svetovej vojne, našich členov genpor.v.v. Ing. Pavla Honzeka a genpor.v.v. Ing. Gašpara Hozmana. Skoro zabudnutý cintorín, o ktorom nevedia  ani všetci Trenčania je umiestnený v kasárňach na Zabraní. Ani nie za tri roky z neho, za pomoci MO SR, vojenských útvarov a zariadení ale aj za nezištnej pomoci iných zariadení, vytvorili dôstojné miesto posledného odpočinku pre 770 bojovníkov. Páni generáli, patrí Vám a Vaším kolegom ako aj všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom prispeli k obnove cintorína veľké poďakovanie. Kiež by všetky vojenské  cintoríny boli dané do nového šatu.

Rada klubu organizuje športovo spoločenské a kultúrne akcie ako sú návšteva termálneho kúpaliska Vincov les, návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, poznávacie zájazdy i zájazdy k družobným klubom doma i v zahraničí. Na domácej pôde je to začínajúca družba s KVV Liptov v Liptovskom Mikuláši a zahraničí už dlhodobo trvajúca družba s Klubom vojenských veteránov v Budapešti a s Klubom vojenských dôchodcov v Olomouci.

          Členovia klubu sú zapojení aj do práce na akciách JDS, predseda klubu je podpredsedom OO JDS Trenčín a tiež je členom Republikovej rady JDS. Členovia klubu úspešne pracujú aj v sekcii záhradkárov, včelárov a turistov. Členovia klubu pracujú aj v iných kluboch, ktoré pracujú pod hlavičkou PK VPS OS SR Trenčín. V každom klube vyvíjajú voľno časové aktivity nie iba pre členov nášho klubu, ale aj pre záujemcov širokej verejnosti. Klub filatelistov vedie plk.v. . Ing. Dominik Slezák, Slovenská numizmatická spoločnosť vedená plk.v.v. Ing. Jánom Dibalom, Krúžok výpočtovej techniky a predsedom ZO SZPB je plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš, Klub letcov pracuje pod vedením plk.v.v. Ing. Silvestra Kamenického, Klub vojenských výsadkárov pod vedením plk.v.v. Ing. Jozefom Krajčírom, Klub umelcov vedený plk.v.v. Ing. Stanislavom Neštickým a ďalších z 19 klubov. Svoj podiel majú naši členovia aj na rôznych tematických výstavách uskutočňovanými v priestoroch PK VPS OS SR ale aj mimo nich. Podiel má náš klub aj na podujatiach, ktoré presahujú vnútro – klubový rámec a stáva sa regionálna alebo celoslovenská ako napr. „Kukanová 50-siatka“, ktorú organizuje sekcia turistov vedená RNDr. Rudolfom Šnejdrom. Výstavy siahajúce do vojenstva ako boli 1. a 2. svetová vojna, SNP, v súčasnej dobe Medzinárodné misie s účasťou vojakov SR, majú dosah na propagáciu OS SR a stávajú sa predmetom záujmu širokej verejnosti doma aj v zahraničí. Zo zahraničia môžeme spomenúť ČR a Francúzsko a recipročne výstava z ČR – Olomouca v PK VPS OS SR Trenčín.

          Pri hodnotení 28 rokov činnosti KVV Trenčín a 25 rokov vzniku ZV SR je potrebné tiež spomenúť záslužnú publikačnú a výstavnícku činnosť nprap.v.v. Jozefa Koreného v oblasti filatelie a historický – náučnej tematiky, za ktorú bol v roku2008 odmenený MO SR pamätnou medailou. Je pochopiteľné, že za 28 ročnej existencie klubu, bol klub a jeho členovia poctení množstvom uznaní a ocenení. Uvediem iba niekoľko príkladov – genmjr. Ing. Rudolf Tvarožka bol v roku 1995 prijatý vo Vatikáne pápežom Pavlom II, v roku 2000 bol vyznamenaný Prezidentom SR Krížom M. R. Štefánika a v roku 2002 MO SR za riadenie KVD Trenčín odmenený za Vojenský čin roka a ďalší členovia boli odmenení pamätnými medailami, listami a diplomami.

          História vzniku KVV Trenčín, jeho početnosť členstva, široká škála aktivít, domáca i medzinárodná spolupráca, meno a postavenie klubu v meste, regióne i štáte, vo ZV SR, OS SR ale aj prostredníctvom členstva v JDS vo verejnosti, nás teší, ale aj zväzuje k pokračovaniu tradície založenej našimi predchodcami. Dávame si úlohy a ciele, ktoré vieme naplňovať. Rada klubu aj po zmenách vo svojich radoch pokračuje naplňovaní svojich cieľov a tými sú spokojnosť členov s prácou rady i klubu. Máme ambíciu, prijímaním nových členov pokračovať v omladzovaní členstva a vo zvyšovaní aktivít.

          Do ďalších rokov činnosti ZV SR chceme zaželať tvorbu ambicióznej právnej subjektivity, tvorbu jednoduchých ale záväzných a zrozumiteľných riadiacich dokumentov, otvorenú a vecnú diskusiu a rokovania riadiacich i kontrolných orgánov, budovanie jednotného systému riadenia ZV SR.

          Želáme primerané pochopenie dôležitosti existencie ZV SR a všestrannú podporu činnosti aj  od profesijných orgánov, od orgánov štátnej správy samosprávy i spoločenských organizácii a ich riadiacich orgánov. Sme presvedčení, že umným riadením klubov ZV SR získa na popularite, uznanie a prirodzený rešpekt spoločnosti.

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár