PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB – ŽILINA

Vznik klubu:                 1996

Počet členov klubu:       110

Súčasný predseda klubu:  plk.v.v. RSDr. Juraj DROTÁR

          Do druhej dvadsiatky ZV SR sme nastupovali zo zámerom zachovať to pozitívne čo sa nám v klube v doterajšej práci osvedčilo, zachovať členskú základňu, spolupracovať s Mestským úradom Žilina a 5.pŠU s družobnými občianskymi združeniami – Klubom vojenských výsadkárov SR oblasť Žilina, Klubom Slovensko-Francúzskeho priateľstva,  Oblastným výborom SZPB a takto spoločne združovať prostriedky na aktivity klubu. Spoločne sme pripravili zaujímavé aktivity na zachovanie pamäti spojené s poznaním vojenských tradícií  významných miest v SR i v zahraničí. Pre členov klubu pravidelne pripravujeme stretnutie rady klubu s členkami pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a Stretnutie Jubilantov, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s 5.pŠU, ZUŠ Ladislava Arvaya.

          Našou každoročnou hlavnou aktivitou je turisticky a  poznávací zájazd „Po stopách 2.čs.pdb.v SNP s prechodom Chabenca“, so spomienkovým stretnutím v Lomnistej doline pod  Asmolovovou chatou – Veliteľstva HŠ PH  na Slovensku. Takto na počesť výročia SNP zachovávame dlhoročnú tradíciu, ktorá sa od roku 1969 uskutočňovala  na Vojenskej fakulte VŠDS. V roku 2017 bol to už 11. ročník, ktorý v rámci zväzových aktivít organizuje Zväz vojakov Sr – klub Žilina. Tradícia je bohatá a záujem účastníkov vysoký. Pravidelne sa zúčastňujú členovia klubov ZVSR z Trenčína, Dolného Kubína, Martina, Banskej Bystrice, Brezna a spolupracujúcich združení. Spoluorganizátormi sú 5.pŠU Žilina, Oblastný výbor SZPB Žilina, Obecný úrad Jasenie a Mú SNP v Banskej Bystrici. Spoločnými silami združujeme prostriedky a pripravujeme aktivitu hodnú nasledovania.

          Historické udalosti boja za národnú slobodu sú každoročnou inšpiráciou na organizovanie aktivít spojených s holokaustom a obeťami fašizmu. V roku 2013 sme v spolupráci s Oblastným výborom SZPB  zorganizovali vedomostný poznávací zájazd „Po stopách obetí fašizmu s návštevou koncentračného tábora v Mathausen“. Zájazd bol spojený s prehliadkou pamätihodnosti v Bratislave. Okrem Bratislavského hradu v Petržalke sme navštívili Múzeum vojenského opevnenia Československej republiky z roku 1938 a Cintorín vojakov 1.svetovej vojny. To čo sme videli v Mauthausene je mementom pre fašizmom súčasnosti, ale i pre generácie budúcnosti.

          Rok 2014 sa vyznačoval aktivitami k 70.výročiu SNP. Zúčastnili sme sa na regionálnych a celoštátnych spomienkových stretnutiach k výročiu SNP a na spomienkovom stretnutí Dňa hrdinov KDO. Okrem toho sme zorganizovali poznávací zájazd so spomienkovým stretnutím pri pamätníku obetí fašizmu v Krakove a návštevu historických pamätných miest Malopolska s prehliadkou Soľnej bani vo Wieliczke. To všetko rozšírilo naše poznanie z histórie Poľska doplnené osobitnými zážitkami z Wieliczky a Krakova.

          V roku 2015 sme venovali pozornosť udalostiam spojeným so 70. výročím oslobodenia. Okrem účasti na mestských a regionálnych spomienkových stretnutiach činnosť klubu ovplyvňovali udalosti ktoré viedli k zvolaniu mimoriadneho snemu a ktoré nastali po jeho uskutočnení. Na výročnej členskej schôdzi bola zvolená Rada klubu v zložení: predseda plk.v.v Juraj DROTÁR, podpredseda plk.v.v. Viliam FORNER, tajomník pplk.v.v. Alexander FEJFAR, hospodár mjr.v.v. Štefan CHVÍLA, člen pplk.v.v. Milan MATEJKOV, rtn. Vladimír STOILA a kontrolór pplk.v.v. Vladimír KOMŽÍK Napriek týmto skutočnostiam život v klube pokračoval vo svojej činnosti bez obmedzenia. Rada klubu sa formovala a usilovali sme posilňovať povedomie o našom klube v meste a medzi domácimi a zahraničnými  spolupracujúcimi združeniami a pripravovať zaujímavé aktivity. Okrem trvalých aktivít klubu rada klubu zorganizovala vedomostný a poznávací zájazd do Smoleníc.  Navštívili sme  Smolenický zámok,  kde s jeho históriou a súčasným využívaním nás zoznámila pracovníčka Smolenického zámku. Podľa jej slov zámok má bohatú tradíciu a od roku 1953 ho využíva Slovenská akadémia vied ako svoje kongresové centrum. Zámok pre  verejnosť nie je prístupný. Po skončení prehliadky zámku zdatnejší účastníci si prezreli  jaskyňu Driny nachádzajúcu sa vo vápencových skalách Malých Karpát. Veľmi zaujímavá a bohatá nielen na výzdobu, ale aj na tradície. V miestnej výrobni medoviny a včeloviny sme ochutnali produkty z medu, ktoré na svetových súťažiach získali vysoké ocenenia.

          V rámci turistického a poznávacieho zájazdu „Po stopách 2.čs.pdb. v SNP s prechodom Chabenca“ sa nám po prvýkrát nepodarilo pre nepriaznivé počasie pokoriť Chabenec. Preto sme navštívili banské múzeum v Španej doline, pamätné miesto obetí fašizmu v Kališti a expozíciu múzea SNP v Nemeckej. Na stretnutí v Lomnistej doline sa zúčastnilo 78 účastníkov, medzi inými starostka obce Jasenie Ing. Pravotiaková, so svojimi poslancami, členovia Zväzu vojakov SR – klub Banská Bystrica, Brezno a predstavitelia SZPB na čele s predsedom Pavlom Sečkárom. Dopravu a ochranu účastníkov zájazdu zabezpečil 5.pŠU. Vstup do expozitúry múzea SNP v Banskej Bystrici v Nemeckej uhradil  SZPB.

          V roku 2016 sme v spolupráci s ČSBS Ostrava zorganizovali vedomostný poznávací zájazd do Českej republiky. Navštívili sme Múzeum II. svetovej vojny v Hrabyně, kde sprievodným slovom nás sprevádzal riaditeľ múzea. Môžeme povedať, že expozitúra múzeum znesie najprísnejšie kritéria. V besede s účastníkmi odboja sme sa zoznámili s pani Miroslavou Kaštovskou, ktorej rodičia po zranení ukrývali v roku 1944 partizánskeho veliteľa Murzina. V areáli múzea sme vzdali hold viac ako 3.500 padlým vojakom ČA a 1.čs,az.  V Opave nás čakal legendárny vlak Československých légií v Rusku. Sprevádzal nás lektor z Pražskej legionárskej obce, mladý študent zo Slovenska Ján Lukáč z Prievidze. Dozvedeli sme sa množstvo neznámych informácií o Československých legionárov v prvej svetovej vojne.

          Rok 2017 sa vyznačoval zvýšenou aktivitou rady klubu. V rámci poznávacích aktivít zorganizovali sme  poznávací  a spomienkový zájazd  do koncentračného tábora  v Seredi, na mohylu Bradlo a Múzea M.R.Štefánika v Košariskách 

          Múzeum holokaustu bolo sprístupnené v roku 2015 v areálu bývalého židovského pracovného a neskôr koncentračného tábora. Mohyla M.R.Štefánika bola vybudovaná v rokoch 1927-28 na počesť obetí leteckej  tragédie  dňa 4.5.1919, pri ktorej zahynul  M.R. Štefánik a traja členovia  jeho talianskej posádky.

          75.výročie uskutočnenia operácie Anthropoid sme v spolupráci s MsÚ Žilina pripravili vedomostný poznávací zájazd Anthropoid 2017 so spomienkovým stretnutím  na pamätných miestach Ležáky, Lidice a v Prahe pred katedrálou Gréckokatolíckeho kostola a Dejvicích pri pamätníku výsadkárov 2.svetovej vojny sme v rámci pietneho aktu položili vence. Vedomostný poznávací zájazd splnil svoj účel. Prispel k rozšíreniu poznania  o udalostiach v protektoráte o hrdinstve výsadkárov operácie Antropoid a domácich ilegálnych pracovníkov.  

          Tak ako každý rok aj rok 2017 sme ukončili hodnotiacou členskou schôdzou spoločne s koncoročným  stretnutím veliteľa útvaru s klubom. Zhodnotili sme svoju činnosť a stanovili nové úlohy a ciele na rok 2018. Veliteľovi útvaru a spolupracujúcim združeniam sme poďakovali za ich podporu a pomoc pri aktivitách klubu. Veliteľovi útvaru zvlášť za poskytovanú  pomoc klubu a naším členom  v sociálnej a zdravotne pomoci.

          Rokovanie členskej schôdzi a vystúpenia hostí potvrdili, že Zväz vojakov SR – klub Žilina má výhradné postavenie medzi občianskymi združeniami mesta Žilina a svojimi aktivitami prispieva k upevňovaniu spolupráce s profesionálnymi vojakmi, orgánmi mestskej samosprávy a spolupracujúcich združení. Toto ocenenie nás teší, ale zároveň zaväzuje. Zachovať doterajší stav a venovať pozornosť stabilizácií členskej základne klubu.           V nasledujúcich rokoch  usilovať sa o rozvinutie spolupráce s inými klubmi Zväzu vojakov SR z blízkych regiónov. 

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár