PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB HORNÁ NITRA

Vznik klubu:                 2014

Počet členov klubu:      10

Súčasný predseda klubu:       mjr. Ing. Karol  BREHOVSKÝ

Klub Horná Nitra je klub profesionálnych vojakov v aktívnej službe založený s cieľom vytvárať a šíriť dobré meno Ozbrojených síl SR v rámci regionálnej pôsobnosti. Prioritou je  pozitívna prezentácia OS SR a Zväzu vojakov SR vo vzťahu k miestne verejnej správe, samospráve a občianskym združeniam. Plnenie cieľov klub realizuje pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti. Svojimi aktivitami zviditeľňuje prítomnosť profesionálnych vojakov na Hornej Nitre a pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku o Ozbrojených silách SR.

Teritoriálne je klub zameraný na región Hornej Nitry a vojenské útvary rozmiestnené na tomto území. V súčasnosti sa sídlo klubu nachádza vo VÚ 1056 Zemianske Kostoľany. V priestoroch útvaru je v sieni tradícií umiestnená aj vitrína s prezentáciou činnosti klubu. Klub má vlastný symbol, pečiatku a znak, ktorý schválil  bývalý prezident ZV SR  plukovník v.v. Ing. Tomáš ŠVEC dňa 26. augusta 2016, dokumentom ZVSR-KHN-3/2016. Symboly klubu slúžia na prezentáciu a propagáciu klubu v rezorte Ozbrojených síl SR, štátnej a verejnej správy, samosprávy a na slávnostných a športových podujatiach zameraných na pozitívnu  propagáciu OS SR a Zväzu vojakov SR.

Samotnému vzniku klubu predchádzalo viacero rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi zväzu o nevyhnutnej potrebe vytvárania klubov z radov profesionálnych vojakov, ktorí budú zabezpečovať kontinuitu poslania a existencie zväzu. Zo záverov rokovaní ako aj o priebehu a výsledku pracovného stretnutia s prezidentom a tajomníkom ZV SR dňa 6.marca 2014 v Trenčíne a ich pozitívnym postojom k návrhu na vznik  nového klubu vojakov na Hornej Nitre informoval na ustanovujúcej členskej schôdzi Ing. Karol BREHOVSKÝ svojich kolegov a kamarátov.

Ustanovujúca členská schôdza ZV SR – Klubu Horná Nitra sa konala dňa 15. marca 2014 v priestoroch športovej haly v Prievidzi za prítomnosti zakladajúcich členov Ing. Karola BREHOVSKÉHO, Ing. Igora ŠTEFKA, Ing. Jozefa BLAHA a Ing. Róberta CHALMOVSKÉHO. Pre splnenie podmienky minimálneho množstva členov bol následne medzi zakladajúcich členov prizvaný aj Ing. Roman MIKULA.

V čase svojho založenia bol klub Horná Nitra jediným klubom v štruktúre Zväzu vojakov SR, ktorého členmi boli výlučne slúžiaci profesionálni vojaci. Vo svojom programe sa sústreďuje na záujmové oblasti profesionálnych vojakov so zámerom prezentovať spôsob a rozsah činností, ktoré je možné vykonávať v rámci Zväzu vojakov SR. Realizovaním klubových aktivít sa snažíme motivovať profesionálnych vojakov pre členstvo vo zväze a podnecovať vznik klubov s podobným zameraním.

Počas relatívne krátkeho obdobia si klub vytvoril priateľské vzťahy s primatoriátmi miest Prievidza a Partizánske, ako aj starostami viacerých obcí v regióne. Klub sa stal rešpektovaným subjektom a jeho členovia sa pravidelne zúčastňujú alebo sú spoluorganizátormi rôznych kultúrnych a športových podujatí, pietnych aktov a spomienkových udalostí.

Medzi vlastné významné podujatia sa radí organizácia Memoriálu kapitána Weinholda. Členovia klubu zrekonštruovali pietne miesto s pamätnou tabuľou, ktoré sa nachádza pred vstupom do VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.  Každoročne vzdávajú hold veliteľovi posádky, ktorý  počas povstaleckých bojov na Hornej Nitre položil život organizovaním pietneho aktu spojeného so športovým podujatím.

Spoluorganizátorom, ale zároveň aj človekom, ktorý má osobný záujem na napredovaní tohto podujatia je predseda Spoločnosti M.R. Štefánika a zároveň aj primátor mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD. Medzi významné osobnosti, ktoré sa podujatia zúčastnili patrí predseda trenčianskeho samosprávneho kraja a bývalý minister obrany Ing. Jaroslav BAŠKA, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík  Ing. Pavel MACKO, CSc., poslankyňa NR SR a primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ ako aj starostovia obcí a predstavitelia miestnych občianskych združení.  

Pravidelnou aktivitou, ktorá nechýba v pláne činnosti klubu v žiadnom roku je účasť na vojenských pochodoch. Počas predchádzajúcich ročníkov týchto masových akcií zameraných na príslušníkov z radov ozbrojených a bezpečnostných zložiek sme nadviazali kontakty s viacerými organizátormi. Úspešne sa nám darí šíriť dobré meno OS SR a Zväzu vojakov SR aj za hranicami republiky o čom svedčí rada ocenení a ďakovných listov, ktoré sme od usporiadateľov dostali. Po rozhovoroch s organizátormi a poznatkoch získaných na pochode mierotvorcov v Nitre uvažuje rada klubu o organizáciu pochodu podobného formátu v pohorí Vtáčnik. Členovia klubu sa pravidelne podieľajú aj na príprave a organizácii medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Opakovane klub zastrešuje  vrcholové družstvá, ktoré na vrchole tatranského štítu vítajú  úspešných účastníkov výstupu a zabezpečujú výdaj vrcholových pečiatok a účastníckych listov.

Pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov rada klubu taktiež organizuje aj rôzne výlety a návštevy kultúrnych či historických pamiatok. Za zmienku určite stojí návšteva Lednicko-Valticko areálu, najhlbšej priepasti v strednej Európe Macoche, Puknevnej jaskyne či zámku v Mikulove. Tradíciou sa stalo aj jesenné posedenie pri guláši v lesoparku v Prievidzi, kde sa každoročne stretávajú rodinní príslušníci členov klubu a spolu s deťmi trávia príjemné chvíle v kruhu priateľov.

Vzájomná pomoc a výborná spolupráca je aj s územným spolkom Slovenského červeného kríža v Prievidzi, konkrétne s pani riaditeľkou Mgr. Renáta Lukáčiovou, ktorá sa aj osobne zúčastňuje našich akcií. Členovia klubu sú niekoľkonásobnými darcami krvi a tak  v rámci odberov krvi pomáhame výjazdovým jednotkám aj s úpravou priestorov. Pravidelne našu pomoc takto vítajú v obci Diviaky nad Nitricou, kde starosta obce prítomnosť niekoho z nášho klubu už považuje za samozrejmosť.

Výborný spôsob na vytváranie a udržiavanie dobrých priateľských vzťahov medzi profesionálnymi vojakmi susedných útvarov je organizácia športových podujatí. V spolupráci s veliteľom vojenského útvaru klub usporadúva futbalový turnaj na ihrisku v Zemianskych Kostoľanoch. Pomoc v tejto oblasti sme poskytli aj prezídiu zväzu, keď sme sa podieľali na organizovaní futbalového turnaja o putovný pohár prezidenta Zväzu vojakov SR. Tradične sa tiež zúčastňujeme futbalových turnajov organizovaných útvarmi v podriadenosti Úradu logistického zabezpečenia. V našej vitríne v sieni tradícií útvaru sa tak môžeme pochváliť peknými víťaznými pohármi a oceneniami z predchádzajúcich turnajov. V minulom roku sa nám podarilo získať kompletnú sadu dresov s logom Zväzu vojakov SR a odohrať priateľský zápas s miestnym klubom na ihrisku v Starej Turej. Sponzorom tejto víkendovej akcie bol sympatizant nášho klubu a podporovateľ Zväzu vojakov SR Ing. Ján Hodermarský, ktorý sa zároveň postaral aj o medializáciu tohto stretnutia v regionálnych denníkoch. Toto je tiež jeden zo spôsobov, ktorým sa klub snaží šíriť dobré meno ozbrojených síl a vytváranie priateľských vzťahov s civilnou verejnosťou.

    

V našom programe má pevné miesto aj osveta a propagácia medzi tými najmenšími. Pravidelne sme pozývaní na Deň mestskej polície a ozbrojených zložiek v Prievidzi, kde na miestom letisku v rámci svojich možností zabezpečujeme ukážky a prispievame do programu podujatia organizovaného primátorkou mesta Prievidze. Naši členovia sa zúčastňujú aj branno- športových aktivít na základných školách v regióne, ktoré v spolupráci s pedagogickým zborom zabezpečujú a riadia funkcionári vojenského útvaru. Bezprostredným kontaktom s tými najmenšími sa snažia vojaci priblížiť verejnosti prostredie ozbrojených zložiek a spoznať činnosti a prostriedky, ktoré profesionálni vojaci pri svojej práci využívajú.  

Dôležitou udalosťou pri napĺňaní úloh stanovených na poslednom zväzovom sneme v oblasti získavania nových členov z radov profesionálnych vojakov, bolo pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa  12. októbra 2016 v Kamenci pod Vtáčnikom. Stretnutie riadil 1. viceprezident zväzu a bývalý náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek za účasti profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR, ktorí sú členmi zväzu. Organizačne stretnutie zabezpečovala rada klubu Horná Nitra, toho času jediný klub zložený s aktívnych vojakov. Predseda klubu prezentoval možností aktivít, ktoré vytvárajú podmienky pre vznik klubov podobného zamerania. Predostrel alternatívy úspešného pôsobenia klubov a získavania benefitov pre profesionálnych vojakov v medziach možností OS SR. Na rokovaní boli prítomným podané informácie o možnostiach a spôsoboch založenia klubov. Zároveň im boli odovzdané skúsenosti zo spolupráce s útvarmi ozbrojených síl. Stretnutia sa zúčastnil aj vtedajší veliteľ Zásobovacej základne III. pplk. Ing. Július BALA, ktorý informoval o úspechoch vzájomnej spolupráce s klubom a o pomoci, ktorú klub poskytuje najmä pri organizovaní podujatí zameraných na pozitívnu prezentáciu vojakov na verejnosti v mimopracovnej dobe.  

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár