PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB DOLNÝ KUBÍN

Vznik klubu:                 1993

Počet členov klubu:       40

Súčasný predseda klubu:        pplk.v.v. Ing. Štefan  STIERANKA

           Náš klub ZV SR si v tomto roku pripomenie už 26. výročie založenia, pretože patrí medzi prvé kluby, ktoré začali činnosť Zväzu vojakov. Je medzi nami ešte dosť členov, ktorí stáli pri jeho zrode v r. 1992. Vďaka iniciatíve a aktivite zakladajúcich členov a hlavne niekoľkých dlhoročných funkcionárov, i napriek problémom so zabezpečovaním priestorov pre činnosť klubu, meniacej sa legislatíve i podmienok a vzťahov medzi príslušníkmi OVS a Železničného vojska v posádke Dolný Kubín, činnosť a práca klubu napredovala. Bohužiaľ po zrušení Železničného vojska na konci r. 2002 a zlikvidovaní kasární a posádkovej správy v Dolnom Kubíne sa podmienky pre našu činnosť značne skomplikovali.

          Nápomocný v našej činnosti bol prvý patronátny Vojenský útvar 1115 z Ružomberka, ktorý nám v našej práci veľmi pomáhal a bol ústretový pri plnení plánu aktivít. Tu by sme radi poďakovali vtedajšiemu veliteľovi  pplk. Ing. Žitnému ale aj jeho nástupcovi plk. Ing. Štefanovi Pobijakovi a ďalším funkcionárom, s ktorými sme mali veľmi dobré vzťahy. Zaujímali sa o činnosť nášho klubu, zúčastňovali sa našich členských schôdzí a my sme zas boli pravidelne pozývaní na vyhodnotenia výcvikového roku, rôzne ukážky techniky alebo iné aktivity konané v rámci útvaru.  Na základe reorganizačných zmien v OS SR nám od roku 2004 bol pridelený ako zabezpečujúci útvar VÚ 1300 Martin – Základná výcviková škola. Jej vtedajší veliteľ  pplk. Ing. Ľubomír Matta sa úlohy patronátu zhostil aj nad rámec našich aktivít a požiadaviek, hlavne v oblasti ukážok novodobého výcviku  a prípravy príslušníkov OS SR, za čo patrí naše uznanie. Poďakovanie pplk. Ing. Mattovi patrí tiež za to, že po ďalšej reorganizácii OS SR, iniciatívne, ako veliteľ VÚ 8009 Martin, prevzal znovu záštitu nad našim klubom a aj po jeho odchode na novú funkciu mimo posádky Martin, zabezpečil bezproblémové odovzdanie patronátnych povinností na nové velenie útvaru. Všetci nasledujúci velitelia nám boli nápomocní pri riešení plánovaných úloh. Poďakovanie však patrí aj správcovi posádky mjr. Ing. Vladimírovi Chybovi, ktorý veľakrát navštevoval náš klub na členských schôdzach, ale hlavne vysoko profesionálne zabezpečuje posledné rozlúčky s našimi členmi, ktorí odišli na večný odpočinok.  

          Za tie roky našej činnosti sme si vytvorili veľmi dobrú spoluprácu s klubom ZVSR Ružomberok, ktorý pomáhal zakladať náš dlhoročný predseda a vtedajší člen ÚR ZVSR pplk. RSDr. Ján Sporka. Vymieňame si vzájomné skúsenosti a snažíme sa navzájom podporovať. Spoločne sme napr. zorganizovali výlet na Bradlo a do Múzea M.R. Štefánika. Partnerskú spoluprácu máme s klubmi ZVSR Martin – Sever i Martin – Podháj. Spolupracujeme veľmi dobre aj s klubmi v posádkach bývalých útvarov Železničného vojska v Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Mikuláši a Žiline.

          Nezastupiteľné miesto v našej činnosti má spolupráca s Mestským úradom v Dolnom Kubíne hlavne preto, že v našom meste bola ukončená činnosť vojenského útvaru a postupne z mesta odišli všetky vojenské súčasti. Všetci doterajší primátori sa pravidelne zúčastňovali  našich členských schôdzí a boli nápomocní pri riešení akýchkoľvek problémov. Náš klub si v meste vybudoval určité postavenie a na tom sú založené aj naše vzájomné vzťahy s MsÚ. Z iniciatívy nášho klubu, v spolupráci s MsÚ, bola na mieste bývalých Oravských kasární inštalovaná a odhalená pamätná tabuľa, ktorá pripomína existenciu kasární. Taktiež z našej iniciatívy bol rekonštruovaný pôvodný pamätník SNP, ktorý bol v bývalých kasárňach. Po ich likvidácii bol pamätník znovu postavený na čestnom mieste v obchodnom centre vybudovanom v niekdajších kasárňach. Pri pamätníku sú osadené aj pamätné tabule s historickými fotografiami vývoja tunajších kasární, aby sa nezabudlo aj na 80-ročnú vojenskú históriu mesta.

          Náš klub je mestu nápomocný pri organizovaní osláv a pietnych spomienok oslobodenia mesta a regiónu, osláv SNP a iných akciách organizovaných mestom. V r. 2011 sme v meste iniciovali spomienkovú oslavu Dňa vojnových veteránov. Od tejto doby sa tento deň slávi pod záštitou primátora mesta za spolupráce Evanjelickej i Katolíckej cirkvi v meste. Zásluhou člena nášho klubu pplk.v.v. Ing. Bernarda Adamusa sme túto oslavu preniesli aj do ďalšieho okresného mesta Tvrdošína a v rámci spolupráce s JDS na Slovensku znejú zvony mieru aj v niekoľkých obciach okolo Dolného Kubína.

          V rámci mesta máme veľmi dobrú spoluprácu s APVV, s ktorými si vymieňame vzájomné skúsenosti z činnosti a spolupracujeme i v oblasti sociálneho zabezpečenia. Tu by sme radi ocenili prácu predsedu Miestnej organizácie APVV mjr.v.v. Bc. Milana Piroha.

Dlhoročnú dohodu o spolupráci máme aj s Oblastnou organizáciou SZPB v Dolnom Kubíne. V súčasnosti náš predseda pplk.v.v. Sporka je už aj predsedom tejto inštitúcie a vzájomná spolupráca je tak ešte intenzívnejšia.

          Náš klub je zároveň aj jednou z dvanástich základných organizácií Okresnej organizácie JDS na Slovensku a to určuje aj rámec vzájomnej spolupráce a partnerskej súčinnosti. Predseda a podpredseda nášho klubu sú zároveň členmi Okresnej rady JDS a podpredseda klubu pplk.v.v. Ing. Štefan Stieranka je zároveň aj podpredsedom Rady okresnej organizácie JDS v Dolnom Kubíne. Aj ostatní členovia sa zapájajú do činností Okresnej organizácie a pravidelne pomáhajú pri organizovaní, napr. Okresných alebo aj krajských športových hier seniorov a pri iných príležitostiach.            

          Naši členovia sú platnými členmi ZVSR nielen v klube ale aj v mimo klubovej činnosti. Spolupracujeme napr. so Zväzom dôstojníkov v zálohe, Klubom vojenskej histórie ale aj ČASOD, kde tajomník našej rady klubu mjr.v.v. Stanislav Bernolák je viceprezidentom. Náš dlhoročný predseda pplk. v.v. RSDr. Sporka bol dlhoročným členom ÚR ZVSR. Spoločne s plk. v.v. Ing. Mariánom Keklákom pomáhajú ÚR pravidelne pri organizácii každoročných výstupov na Kriváň.

          Z klubovej činnosti, okrem aktivít organizovaných mestom pri rôznych výročiach, sa môžeme pochváliť dlhodobo dobrými výsledkami streleckého družstva pri účastiach na streleckých pretekoch o Pohár prezidenta ZVSR v Kežmarku alebo na pretekoch v Martine a inde a to aj v súťažiach jednotlivcov. Najčastejšie nás reprezentovali plk.v.v. Ing. Marián Keklák, pplk.v.v. Miroslav Skála, mjr.v.v. Ing. Vlastimil Petrovič, ale aj dnes už nebohý pplk. v.v. Josef Novák. 

          K pravidelným činnostiam klubu patrí aj každoročné posedenie pri guláši, ktoré organizujeme v záhrade Denného centra obvykle v júni. V decembri zas organizujeme v rámci ČS posedenie pri kapustnici. Nezabúdame ani na naše manželky, alebo aj členky nášho klubu a pri príležitosti MDŽ im pravidelne posielame peknú pohľadnicu. Pohľadnice posielame aj k Vianočným sviatkom a Novému roku. Nezabúdame ani na jubilantov. Na členských schôdzach pri ich okrúhlych narodeninách dostane každý jubilant malý darček a pamätný list ako poďakovanie za činnosť v klube.

          Chcel by som však na tomto mieste pripomenúť významnú udalosť, ktorú náš klub zabezpečoval v r. 2013. V rámci pravidelných každoročných stretnutí bývalých príslušníkov Železničného vojska ČR a SR v spomínanom roku toto stretnutie zabezpečoval náš klub. Okrem toho, že sme umožnili stretnutie mnohých bývalých spolupracovníkov, predstavili sme naše mesto a okolie mnohým, ktorí u nás ešte nikdy neboli a mali tak možnosť spoznať krásu Oravy. Cca 130 účastníkov si domov odvážalo krásne spomienky a mnohí aj prísľub, že sa k nám ešte niekedy vrátia.

          Aj keď nepatríme medzi veľké kluby, pretože máme iba 40 členov, naša činnosť je pestrá. V súčasnosti sa však začínajú objavovať problémy s členskou základňou. Najstarší členovia nás už postupne začínajú opúšťať a nových členov je ťažké prilákať na akúkoľvek činnosť, pretože sú to už väčšinou mladšie ročníky, ktoré sú ešte v pracovnom pomere a s OS sa mnohí rozlúčili pred viac ako 15 rokmi. Takže členská základňa nám postupne starne a ubúda. V posledných troch rokoch nám síce pribudlo šesť nových členov, ale ôsmi odišli na večný odpočinok. Vieme, že podobné problémy majú aj iné kluby a veríme, že naša činnosť bude aj naďalej kvalitná, lebo nám nejde len o kvantitu ale predovšetkým o kvalitu členskej základne, ktorá by hájila svoje – teda naše – záujmy v spoločenskej, kultúrnej, športovej ale hlavne sociálnej oblasti.

-RK-, foto: archív klubu 

Pridaj komentár